Prisma Eigen Huis heeft nog veel haken en ogen eao-BI in februari voor de derde maal Nog niet alle systeem beheerders op Internet Rabobank financiert huizen in de Antillen en op Aruba Ropportogeset moet worden verbeterd Verkoopkansen door nieuwe samenwerking Artikelnummer van Treasury Navigator Colofon Eigen Huis Prisma Eigen Huis is inmiddels geleverd aan 275 banken. Meer dan de helft van die banken gebruikt wél het Productieregister maar slechts een enkele bank is enthousiast over de Rapportageset. Er zijn de nodige bedenkingen tegen het pakket, zoals ook bleek tijdens de consultatiedagen. Jan Claassen van Eigen Huis gaat daar op in. Het Prisma Productieregister (PREH) geeft de commercieel manager inzicht in gerealiseerde verkoopresultaten en verkoopef fectiviteit van het totale segment en de individuele hypotheekadvi seur. De Prisma Rapportageset, een Excel-spreadsheet, rekent kosten Aanvankelijk wilden we met Prisma niet alleen commerciële en financiële prestaties zichtbaar maken maar ook prestaties met betrekking tot kwaliteit van dienstverlening in relatie tot con currentie. Achteraf gezien was dat teveel van het goede." Veel gegevens voor de Rap- ]an Claassen: 'Wat de Rapportageset betreft even pas op de plaats maken' en opbrengsten toe aan het seg ment en vergelijkt de werkelijke financiële en commerciële resul taten met de planning. Claassen: "Prisma als geheel is te vergelijken met een dashboard, waarop je kunt aflezen hoe hard je rijdt, of je gas moet terugne men en of je moet bijsturen. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Ivonne Smit Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl. Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 portageset moeten handmatig worden ingevoerd. "Dat is extra vervelend omdat financiële grootheden ook via andere syste men, zoals het Leningensysteem, beschikbaar zijn. Je verricht dus in feite dubbel werk." De lokale banken vinden de informatie uit het Productie register wél waardevol, maar ook hier is het handmatig inbrengen van de gegevens een nadeel. Bovendien vinden ze het lastig dat die input slechts op één plek kan worden gedaan, meestai door de Commerciële Binnen dienst. "Het zou handiger zijn als elke hypotheekadviseur de nood zakelijke gegevens zelf via zijn pc inbrengt. Daarnaast zouden de gegevens uit CRP en OFP bij voorbeeld automatisch in Prisma moeten kunnen worden overge nomen. Dat is nog niet het geval." Pas op de plaats Claassen adviseert: "Inhoudelijk staat het Prisma-raamwerk dat vorig jaar met tien banken is ont wikkeld, nog steeds. Maar wat de Rapportageset betreft kunnen de banken beter even pas op de plaats maken. De bal ligt bij Rabobank Nederland: daar moet eerst worden bekeken welke commerciële en financiële indica toren voor de banken écht han teerbaar en zinvol zijn. Voor het Productieregister en de commerciële indicatoren in PREH ligt dat anders. Heeft een bank al een eigen registratiesysteem voor deze indicatoren, dan moet zij zich afvragen of het wel verstan dig is om over te schakelen. Legt een bank nog weinig vast en mist zij het inzicht in commerciële indicatoren, dan zou ze liefst mor gen met het Productieregister aan de slag moeten gaan. Inzicht in commerciële indicatoren maakt het namelijk mogelijk te coachen en te sturen in de gewenste rich ting. Bovendien garandeert het Segment Eigen Huis continuïteit voor het PREH. Zo zal er in het eerste kwartaal van 1997 een nieu we release van het Productieregister beschikbaar komen. Daarbij is de handmatige input nog niet ver holpen. Maar een groot aantal knelpunten uit de huidige versie zullen worden opgelost." Eigen Huis C (040) 217 72 28 De derde groep cursisten begint in februari met de Heao-opleiding Bedrijfskundige Informatica. Belangstellenden kunnen zich aanmel den voor de informatiebijeenkomst, die dinsdag 19 november van 9.00 uur tot 10.30 uur in het Rabobank Nederland gebouw aan de Croeselaan te Utrecht plaatsheeft, locatiecode UC P 021. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen de cursisten kiezen uit twee varianten: de reguliere variant of de modulaire variant. Bij de regu liere variant volgt de student het gehele programma. De modulaire variant biedt de mogelijkheid om één of meer onderdelen uit het totale aanbod te volgen. Tijdens de opleiding volgen de cursisten de ene week twee dagen colleges, terwijl ze de daarop volgende week thuis teleleren, ofwel interactief studeren via Internet. Geïnteres seerden kunnen zich aanmelden met het inschrijfformulier, dat maandag in de Rabolnfobank staat. Het formulier kan worden gefaxt naar de Rabobank- Academie. Het faxnummer is (030)216 18 94. Via het formu lier kan ook informatie over de opleiding worden aangevraagd. RabobankAcademie (030)216 14 23 Bedrijfsvoering' De afdeling Maatwerk en Advisering van Rabobank Nederland constateert dat nog niet alle systeembeheerders actief zijn op Internet. Afgelopen juli ontvingen de systeembeheerders een notebook om informatie uit te wisselen via Internet. Volgens Maatwerk en Advisering hebben systeembeheer ders van een aantal banken nog niet op de website Info 98 ingelogd. Ook het gebruik van e-mail laat nog te wensen over. Albert Wijnands van Maatwerk en Advisering vindt dat jammer: "Er wordt steeds meer informatie op de Info 98 site geplaatst. Het Laura-bulletin is bij voorbeeld alleen nog via Internet te raadplegen. E-mail wordt ook steeds frequenter gebruikt om mededelingen te doen aan systeem beheerders van de lokale banken." Wijnands roept daarom de sys teembeheerders op elke week mini maal twee keer in te loggen op de Info 98 site, het nieuws te volgen en de FAQ door te nemen. Ook het regelmatig ophalen van e-mail is belangrijk. Dat houdt in dat het notebook elke dag op de bank aan wezig moet zijn om bijvoorbeeld bestanden te mailen in het geval dat de Helpdesk Informatisering naar aanleiding van een probleem melding bestanden naar de bank wil mailen. Maatwerk en Advisering (030)215 44 33 Eigen Huis Relatiebeheer Het artikelnummer van de cd- rom Treasury Navigator is één cijfer korter dan gisteren in de krant stond. De cd-rom is te bestellen onder artikelnummer 80362. Relatiebeheer Rabobank Nederland heeft in oktober een samenwerkingsovereenkomst gesloten met EuroCApital N.V. Dit bedrijf treedt exclusief voor de Rabo bank op als tussenpersoon voor de financiering van woningen en appar tementen op Aruba, Bonaire en Cura^ao. Rabohypotheekbank verstrekt de financiering. De lokale bank voert vervolgens het beheer over de doorgaans vermogende klant en ontvangt een beheerskostenvergoeding. C (040)217 77 00 "Hiermee reiken wij de banken klanten aan", aldus Arno van Deurzen, adviseur Marktbewerking 5c Verkoopondersteuning bij Eigen Huis. De doelgroep bestaat uit Nederlandse klanten die meest al uit de hogere inkomensklassen komen. Van Deurzen: "De belang stelling van die groep voor huizen op de benedenwindse eilanden neemt toe. Rabobank Nederland heeft in EuroCApital een partner gevonden die er de weg goed kent." "Het is belangrijk, dat lokale ban ken een potentiële klant voor deze dienstverlening vroegtijdig her kennen", vervolgt Van Deurzen. "De klant verdient een passende behandeling, bij voorkeur in samenwerking met het segment Financiële Advisering. De finan ciering van zijn (tweede) huis door de Rabobank is een uitstekende aanleiding voor een geïntegreerd financieel advies. Bovendien kan de signaalprocedure (die is bespro ken in de Rabokrant van 23 okto ber) hier prima worden toegepast." "Door deze overeenkomst kan de Rabobank een aantrekkelijke doelgroep beter bedienen en stijgt de rentabiliteit van de hypotheek portefeuille", besluit Van Deurzen. De procedures staan vanaf maan dag in de Rabolnfobank. Eigen Huis r (040)217 70 05

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2