Plattelandsvrouwen vinden dat banken tekort schieten Introductietij d van Internet duurt geen decennia meer Wij willen dichtbij de klanten blijven Informatie Exact-pakket naar banken Seminar moet bewustwording stimuleren Seminar 'Ondernemen op de elektronische snelweg' gereed Colofon I 'Klenckeland': bank zonder koudwatervrees Relatiebeheer Bedrijvenadviesgroep De plattelandsvrouwenorganisaties hadden de afgelopen jaren stevi ge kritiek op de banken. Deze zouden slechte informatie verstrekken over de fiscale en financiële positie van de agrarische vrouw. "We hebben ons deze kritiek aangetrokken", zegt Piet van de Port van het segment Relatiebeheer. Het leidde tot het seminar 'Agrarische vrouwen'. Vrouwen van agrarische onder nemers spelen een steeds promi nentere rol in de bedrijfsvoering. Een kwart van de ondernemin gen is een man/vrouw maat schap, terwijl 40% van alle agra rische vrouwen meer dan twintig uur per week meewerkt op het eigen bedrijf. Toch hebben veel vrouwen hun financiële en fiscale positie niet bewust geregeld. "Komende winter besteden de vrouwenorganisaties grote aan dacht aan dit probleem", aldus Van de Port. "In het werkgebied van de Noordbrabantse Christe lijke Boerenbond zijn ze al begonnen en ik verwacht ook elders in het land initiatieven. Daarvoor zullen de vrouwenor ganisaties een beroep doen op de lokale banken." Van de Port vindt dat het seminar perfect aansluit bij de vraagstel ling van de vrouwen. De hoofd moot is de aansprakelijkheid en het al dan niet meetekenen bij een financiering. Doelgroepen zijn vrouwen die meewerken in het agrarisch bedrijf, op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, of op het punt staan een huwelijk aan te gaan. Artikelnummer, kosten en infor matie over aanvullend materiaal staan op de eerstvolgende cd- rom/diskette. Relatiebeheer (040)217 77 00 Bedrijvenadviesgroep "Het zal zeker geen decennia duren voordat Internet volledig is inge burgerd. Het is een venster op de wereld. Wie geen Internet heeft, sluit zich daarvoor af." Dit zegt hoofddirectielid Wim van den Goorbergh in de videopresentatie 'De elektronische markt als TrefPunt'. De video maakt deel uit van het seminar 'Ondernemen op de elektronische snelweg', dat alle relevante technologische ontwik kelingen in breed perspectief plaatst. "Internet creëert werkgelegen heid en verhoogt het investe ringsniveau", aldus minister Wijers in dezelfde video. Eén ding is zeker. Internet is bepaald geen aangelegenheid voor de happy few. Menig huishouden en bedrijf maakt dankbaar gebruik van de zegeningen van het elek- tronicatijdperk, ook al gaat het De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Ivonne Smit Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 niet direct om een Internetaanslui ting maar om andere toepassin gen. Nu ook Internet aan een niet meer te stuiten opmars is begon nen, komen er opnieuw onver moede mogelijkheden om de hoek kijken. Gloail business is het tover woord van de toekomst: zaken zijn niet meer aan lokale, regio nale of landsgrenzen gebonden. Ondernemers op Internet en TrefPunt hebben voor minimale kosten toegang tot een markt met maximale afzetmogelijkheden. Van den Goorbergh: "De Rabo bank wil een brede financiële dienstverlener zijn die onderne mers helpt hun ambities waar te maken. Daar hoort Internet bij." Met deze visie ontwikkelden het segment Bedrijvenadviesgroep en TrefPunt Nederland het breed inzetbare seminar 'Ondernemen op de elektronische snelweg', compleet met draaiboek, uitnodi gingsbrieven, persberichten en een afwisselende, kleurrijke videopresentatie. Het doel is ondernemers te informeren en interesseren voor de elektroni sche snelweg. Internet speelt daarbij een cruciale rol. Het seminar is daarom bruikbaar voor lokale banken die een TrefPunt in oprichting hebben of dit sterk overwegen. De totale kosten bedragen 485,-, het arti kelnummer is 0391. Best levert vanaf 18 november. Bedrijvenadviesgroep (040)217 70 04 Voorzitter Riekus Weggematis en directeur Gerrit Volkers kozen voor bun bank een niet alledaagse koers. Hij had er veel voor over om de bijna onuitsprekelijke naam van de bank Sleen-Oosterhesselen-Zweeloo te veranderen in het klinkende Rabobank Klenckeland. Net als voorzitter Riekus Wcggemans perste directeur Gerrit Volkers zich in een kano om positie te kiezen op het beekje bij havezate De Klencke voor een foto op het jaarverslag. De opname slaagde, maar kostte Volkers wel een nat pak. Een bank zon der koudwatervrees op weg naar '98: "We willen dichtbij de klanten blijven." De bank is een fusiebank, met vier kantoren die tot '94 opereer den in de dorpen Sleen, Ooster- hesselen, Schoonoord en Zweeloo. Vanaf zijn aantreden vindt Volkers het een uitdaging om er één dynamische, eigentijdse bank van te maken. "Ik wil naar een nieuwe bank en het verleden afsluiten. Dat betekent samen werken en een team bouwen. Na Focus bleek Financiële Advise ring ons strategisch speerpunt. Maar je kunt dat niet in vier kan toren aanbieden. Daarom kozen we voor één Rabobank Advies centrum Particulieren in Sleen en introduceren we op 1 januari in alle kantoren een andere aanpak en nieuwe openingstijden. We hebben de klanten bijgepraat over onze plannen en het draag vlak is er al." De bank blijft bewust present in de dorpsge meenschappen, ook al levert dat vier kantoren op die vijf kilome ter van elkaar liggen. Overal staan straks medewerkers van Cliënten Advies klaar, 's Ochtends of 's middags. "Belt Bedrijfsvoering De lokale banken zijn afgelopen week via een brief geïnformeerd over de zienswijze van Rabobank Nederland over het pakket E-account van Exact. Het doel van dit pakket is het vergroten van het inzicht in de kostenontwikkeling van een bank. De banken moeten zelf de afwe ging maken of de toegevoegde waarde van het pakket voor de korte termijn opweegt tegen de kosten, de extra werkzaamheden en de in strumenten die Rabobank Nederland in de loop van 1997 gaat bieden. In de brief aan de hoofden Bedrijfsvoering schrijft Jaap Koene van Planning en Control WAB dat het Exact-pakket niet past in de lijn die Rabobank Nederland voor ogen heeft om tot inzicht in de kosten te komen. Wél biedt het pakket banken, die nü behoefte hebben aan meer inzicht in de kosten, een korte termijn oplossing: het pakket maakt het mogelijk een subadministratie te voeren met rapportagemogelijk heden. Van de 120 banken, die een door Rabobank Haarlemmer meer georganiseerde bijeenkomst hebben bijgewoond, hebben tien banken besloten het pakket aan te schaffen. Op het gebied van inzicht in kosten voorziet Rabobank Nederland in 1997 twee ontwik kelingen: een nog te bouwen centrale boekingendatabase, waar in alle boekingen van het AER- systeem zijn opgenomen en een Prisma-release, die inzicht geeft in kosten en opbrengsten per segment. een klant naar een gesloten kan toor, dan wordt hij doorgescha keld naar een kantoor dat open is. In de vestiging Sleen werken mensen van Financieel Advies en Eigen Huis. Met een eigen entree en eigen openingstijden: door de week van negen tot zes én op zaterdagmorgen. De andere helft van het kantoor is voor Cliënten Advies. Als we de klanten goed begeleiden, hoeft dat geen pro bleem te zijn." In Zweeloo werken de medewerkers van de Bedrijven adviesgroep en Relatiebeheer. "We denken ook aan videoconfe- rencing. Dan kan een adviseur vanuit Sleen of Zweeloo 'live' praten met klanten in andere kantoren. Zo kunnen alle klan ten professioneel en persoonlijk geholpen worden in het kantoor van hun keuze." Voor de gehele operatie, waarbij alle kantoren een interne aanpassing ondergaan, is anderhalf miljoen uitgetrokken. "Dat verdienen we terug via de provisie, want die zal fors stijgen." Er is een nieuwe, ervaren com mercieel manager aangetrokken en twee financieel adviseurs. De derde financieel adviseur komt uit eigen gelederen. Voor het seg ment Eigen Huis werden drie eigen mensen benoemd. Alle per soneelsleden volgen trainingen en opleidingen. "Iedereen is flink bezig, we zijn al een heel andere bank." Volkers, voorheen alge meen directeur van de Rabobank Leeuwarden, denkt de concur rentie van ING en ABN AMRO uit Eramen en Coevorden nu aan te kunnen. "We scoren al en gaan straks nog veel meer scoren. Dit is een dijk van een bank en we gaan samen de confrontatie aan. Op deze manier, want nieuwe ontwikkelingen vragen om een creatieve aanpak."

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2