°5 ii Bellers geven dikke zeven aan jarige Beleggingslijn Afstortenveloppen verouderd en onveilig Rabobank nieuwe sponsor nationale dameswielerploeg Cursus Personeelsmanagement sluit aan op dagelijkse pr 19 9 6 Onder loongrens ziekenfonds door spaarloonregeling Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 1 32 Week 45 Dinsdag 5 november Financiële Advisering "Rabobank Beleggingslijn". Een vriendelijke stem begroet de beller en legt kort uit hoe hij de informatie van zijn gading kan opvragen. Beleggers kunnen 06-9277 nu één jaar bellen. Reden voor een onder zoek bij gebruikers. Zij gaven de lijn een dikke zeven. Ben Elswijk van IRIS vertelt wat er allemaal gebeurt voordat de vriendelijke stem besluit met: "De Rabobank wenst u een prettige dag." Elke dag wordt er ongeveer tweehonderdvijftig keer met de Beleggingslijn gebeld en gemid deld is er tweeëneenhalve minuut contact. De helft van de bellers is klant en acht van de tien bellen verscheidene malen per week. "Dat zijn de ware informatie omnivoren", weet Elswijk. Men gebruikt de lijn als één van de informatiekanalen, naast kranten, Teletekst, beleggings bladen, adviseurs en andere beurslijnen. Zes van de tien bellers veranderen na een tele foontje hun effectenportefeuille. De helft van de orders loopt via Door deelname aan de spaar loonregeling is het soms moge lijk dat het inkomen onder de loongrens van de Ziekenfonds wet komt. Dat zegt Arbeids zaken naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing van het inkomen aan de loongrens Ziekenfonds. In de zin van de Ziekenfondswet wordt als loon beschouwd alle vaste belaste inkomensbestand delen zoals onder meer het jaar salaris, vakantietoeslag, beoor delingstoeslag en de dertiende maand. Spaarloon wordt in min dering gebracht op het brutoloon en verlaagt dus het loon dat in aanmerking wordt genomen voor toetsing aan de loongrens, die voor volgend jaar voorlopig is vastgesteld op 60.750,-. Het bedrag waarvan op 1 november vaststaat dat het in het lopende jaar wordt gespaard, wordt in mindering gebracht op het bruto loon. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer gespreid over het hele jaar spaart of het spaar- bedrag bijvoorbeeld in één keer op de dertiende maand in minde ring laat brengen. Arbeidszaken Infodesk Z (030)216 44 46 de financieel adviseur of de Orderlijn van de Rabobank. "De lijn is een openbaar uithang bord van de effectenkennis van de bank", vervolgt Elswijk. "Soms bellen actieve beleggers voor een 'second opinion'. De helft van de voor vijftig Nederlandse aande len. ABN AMRO geeft eenmaal per dag een marktcommentaar." Het persoonlijk contact met de financieel adviseur komt volgens Elswijk niet in het gedrang door de Beleggingslijn. "Het is een faciliteit om informatie op te halen die vervolgens met de advi seur besproken kan worden. Vaak was er al persoonlijk con tact met hem, want nieuwe bel lers kennen de lijn vooral via de Rabobank of uit de krant." Zes van de tien bellers veranderen na een telefoontje met de Beleggingslijn bun effectenportefeuille bellers is geen klant, maar maakt zo wel kennis met de expertise van de Rabobank." Contact met de Beleggingslijn kost 75 cent per minuut. "Dat vinden mensen duur als ze het vergelijken met de gratis ABN AMRO Beurslijn. Maar onze lijn is kwalitatief véél beter en biedt doorlopend actualiteiten, beurs- stemmingen en fondsadviezen De gebruikers kwamen ook met suggesties voor verbetering. "We kunnen daaraan tegemoetkomen door de structuur en de facilitei ten van de lijn uit te bouwen. Daarnaast denken we eraan de Beleggingslijn meer te promoten in beleggersbladen en kranten." IRIS Infolijn Z (010)224 14 14 Bedr ij venadviesgroep De eerste versie van de Rabobank-afstortenveloppen is onveilig geworden. Rabobank Nederland adviseert banken hun eventu ele oude voorraden te laten recyclen en alleen nog de nieuwe versie aan klanten te geven. Het gaat om de artikelnummers 6110 en 6111. Bedrijven gebruiken de zoge noemde sealbags om hun kas geld bij de bank af te storten. De enveloppen werden begin 1995 bij de Rabobank geïn troduceerd. Na ruim een jaar kan de hechting van de lijm- laag onbetrouwbaar worden. Bovendien geeft de in de verze geling verwerkte blauwe kleur stof kans op vlekken. De tweede versie van de enve lop heeft een veel betere verze geling, die herkenbaar is aan een zwart ringenpatroon en de tekst "Fraudeter Rabobank". Ook bij de nieuwe versie ver oudert de lijmlaag. Om veilig heidsproblemen te voorkomen, adviseert Rabobank Nederland de banken hun eigen voorraad en die bij hun klanten te beper ken tot het verbruik van een half jaar. Ondersteuning Betaaldiensten Z040^217 60 41 De Rabobank gaat de nationale dameswielerploeg sponsoren. Afgelopen weekeind werd bekendgemaakt dat de bank een sponsor overeenkomst voor vier jaar afsluit met de KNWU. De nationale selectie bestaat uit een vaste kern van acht dames die als ploeg aan alle baan- en wegwedstrijden gaat deelnemen. Het nieuwe contract tussen de Rabobank en de KNWU, dat I januari ingaat, completeert de reeds bestaande overeenkomst tussen beide partijen. De Rabo bank is namelijk al kleding- sponsor van de nationale selectie junioren en shirtsponsor van de neo-amateurselecties, het natio naal fietscross-team en de WK- selectie veldrijden. Volgens Gert Sluis, hoofd Com municatie Aangesloten Banken, is het logisch dat de Rabobank steun geeft aan het dameswiel- rennen. "We hebben altijd gezegd dat wij het wielrennen in al zijn breedte willen steunen. Maar de KNWU had voor het dameswiel- rennen eerst een sponsorovereen komst met AMEV. Nu die te ken nen heeft gegeven te willen stoppen, is het een logische stap dat wij die rol overnemen." Cliënten Advies' De eerste training Personeelsmanagement Cliënten Advies voor com mercieel managers is onlangs afgesloten. De cursisten zijn vooral enthousiast omdat de cursus goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Bij de afsluiting presenteerden zij ieder een personeelsontwikkelplan over het eigen team bij hun bank. In de training komen onder meer de selectie, beoordeling en ont wikkeling van medewerkers aan de orde. De oefeningen zijn geba seerd op ervaringen van de cur sisten. "Je bepaalt dus zelf wat je uit de cursus haalt', aldus Lisette van Lunen van Rabobank Benoorden het IJ, die de leergang volgde. "Hoe meer je met eigen gegevens werkt, hoe meer je er van opsteekt." Bovendien kunnen de managers direct aan de slag met het eindwerkstuk, het perso neelsontwikkelplan. Van Lunen vindt het wel jammer dat de doorlooptijd van de cursus lang was vanwege de geplande Kracht toermanifestaties voor Cliënten Advies. De training wordt specifiek gege ven voor managers van Cliënten Advies. Cursist Jan van de Hoek van Rabobank Hasselt-Nieuw- leusen vindt dit een goede keuze: "Bij Cliënten Advies gaat het vaak om jonge medewerkers die al dan niet kunnen doorgroeien en die je als manager goed wilt begeleiden. Tijdens de training bleek telkens dat de managers van de verschillende banken met vergelijkbare omstandigheden te maken hebben." Marlies van Kampen van Rabo bank Aardenburg-Eede is enthou siast over de zogenoemde Lifo- methode waarmee de cursisten hebben leren werken. Met deze methode kan de manager leren welke gedragskenmerken hij of zij heeft en hoe die het beste kunnen worden ingezet in de contacten met individuele mede werkers. In haar situatie kostte de training overigens behoorlijk wat tijd vanwege de lange afstand tussen woonplaats en cursusplaats. "Maar achteraf vind ik dat je hierdoor écht weg bent en dat je niet heen en weer geslingerd wordt tussen cursus en werk." Cliënten Advies Z (040)217 70 08

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1