OI II 'Land- en tuinbouw is toe aan nieuwe maatschappelijke missie' Gids voert agrariërs door subsidiejungle Leestafel met Internet Robeco Groep komt met dertien landenfondsen 19 9 6 Wijffels tijdens discussie op Agrorische Dog: LAURA Bulletin op Internet Voorbeeldbrief ICL betaalautomaat Cliënten Advies Verwerking coupons Rabo TotaalPakket Marktbewerkingspakket 3x Belasting Vrij Plan Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 1 30 Week 44 Vrijdag 1 november "De Nederlandse land- en tuinbouw is er om te zorgen voor levens kwaliteit, goede voeding, maar heeft ook de zorg voor de grond, het water en de lucht en ook voor het landschap." Dat zei woensdag drs. Herman Wijffels, voorzitter van de Hoofddirectie, tijdens de Agrarische Dag in Utrecht. Wijffels vindt dat de oude opdracht van de agrarische sector, waarbij vooral de kwantiteit van de productie centraal stond, aan vernieuwing toe is. Zeker omdat er in de sector tal van initiatieven zijn die juist een betere kwaliteit als uitgangs punt hebben. Wijffels sprak tijdens een discus sie op de Agrarische Dag die als thema had meegekregen 'Van theorie naar praktijk'. Aanwezig waren medewerkers van Rabo bank Nederland en gelieerde instellingen die bij de agrarische sector betrokken waren. Voor de medewerkers uit de praktijk was het de gelegenheid om onder meer met Wijffels te praten over de spanning die er bestaat tussen ecologische duurzaamheid en economische rentabiliteit. "Als ik om me heen kijk in het agrarische veld", zei Wijffels, "zie ik tal van zaken gebeuren. Vaak moeizaam, met veel discus sie en verwarring. Maar er is wel wat aan het gebeuren. Er zijn heel Relatiebeheer/Bed rijven adviesgroep Met meer dan 150 verschillende regelingen voor de land- en tuin bouw lijkt de agrarische subsidiewetgeving langzamerhand op een ondoordringbare jungle. Een beknopte en duidelijke gids voor agrarische ondernemers, banken én adviseurs moet daarin verandering brengen. De agrarische ondernemer die zijn weg probeert te vinden in de vele subsidieregelingen kan zijn plezier op. Als hij het spoor niet compleet bijster wil raken en gedesillusioneerd wil stranden in een woud van 150 verschil lende agrarische subsidies, moet hij beschikken over een bijna encyclopedische kennis van de wet, eet' ijzeren geduld en de Via antwoordnummer 42 komen dagelijks coupons binnen van klanten die het Rabo TotaalPakket willen afnemen. De gegevens op deze coupons gaan ook dagelijks in de vorm van lijs ten naar de lokale banken. Originele coupons worden alleen nog naar de bank verstuurd als de klant er extra opmerkingen op heeft geschreven of de gegevens niet of onvolledig heeft ingevuld. Cliënten Advies 7 (040) 217 70 08 juiste ingangen. "Die ingangen én de kern van iedere subsidie staan nu in een handzaam boekje", vertelt Piet van de Port van het segment Relatiebeheer. "De Subsidiegids voor de agrarische sector bevat meer dan alleen de subsidierege lingen van het ministerie van Landbouw. Ook andere agrari sche regelingen op het gebied van milieu, energie, innovatie, arbeid en landschap komen in de gids aan bod." Voorts bevat de gids een trefwoordenregister en een adressenlijst. De gids is geschikt voor agrari sche ondernemers, adviseurs, onderwijsinstellingen én bank- adviseurs. Van de Port: "Voor de prijs hoef je het niet te laten." De Zutphense uitgeverij Altekst BV geeft een fikse kwantumkor ting. Bovendien actualiseert ze de gids twee keer per jaar. Prijzen en wijze van bestellen staan op de eerstvolgende cd- rom/diskette. Relatiebeheer grote veranderingen in het bewustzijn van de agrariërs opge treden. Uit onderzoek is gebleken dat tweederde van de agrarische ondernemers in hun visie al afscheid hebben genomen van productie en kwantiteit. De over koepelende organisaties zijn ook aan het veranderen. Zij zijn bezig van product georganiseerde land bouw om te schakelen naar een marktgerichte organisatie. Op tal van terreinen zie ik vooruitgang. Ook op het terrein van duur zaamheid. Duurzaamheid is in de Nederlandse landbouw onom streden geworden. Het tempo en de vraag hoe zijn nog in discussie." Wijffels zei dat de Rabobank de landbouw moet helpen bij het formuleren van die nieuwe maat schappelijke missie. Een missie die past bij het denken van de consument. Dat betekent dat er grote veranderingen moeten wor den doorgevoerd, waarbij kwali teit van landbouwproducten zoals de consument die ervaart, omhoog moet en de productie meer moet inspelen op de ver schillende wensen van de consu ment. En dat houdt in: duurza mer produceren. Al zullen het niet allemaal ecologische bedrij ven worden. Wijffels: "Wij hoe ven ons geen romantische ideeën te vormen over de intensieve vee houderij of de glastuinbouw. Die zullen nog verder intensiveren. Maar dat zal wel zuivere produc ten moeten opleveren tegen een lagere kostprijs en zonder milieu schade." C (030)217 77 00 Bedrijfsvoering Het 46ste nummer van het LAURA Bulletin staat vanaf van daag op pagina Info98/Diensten van Internet. In het Bulletin staat, naast de vaste rubriek over soft- wareplanning, ook een artikel over het nieuwe bankhalconcept. Tips en tricks start een nieuwe vraag- en antwoordrubriek met in de eerste aflevering onder meer een macro om automatisch gegevens uit een EXCEL-werkblad naar Word over te brengen. Medewerkers die het bulletin niet via Internet kunnen raadplegen, hoeven zich geen zor gen te maken. Nummer 46 is namelijk ook te vinden op de eerst volgende cd-rom/diskette. Itt Restaurant-Café De Waag te Amsterdam werd afgelopen woensdag de eerste Leestafel voor de 21ste eeuw geopend. Gasten kunnen aan deze tafel niet alleen een krantje openslaan, maar hebben ook toegang tot Internet en cd-roms. De leestafel met schermpjes, een initiatief van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, is mede tot stand gekomen met de financiële steun van Rabobank Nederland en de Rabobank Amsterdam. "Het mooie van deze leestafel is dat iedere bezoeker er eenvou dig gebruik van kan maken", zegt Bart Bakker van Rabofacet, die samen met Roy Duffels van de Rabobank Amsterdam plaatsnam achter een scherm. Voor Internetfuncties als elektronische post, het World Wide Web en nieuwsgroepen is een gemakkelijke interface gemaakt, waardoor ook gebruikers zonder enige computerervaring de leestafel kunnen bedienen. De volgende stap in de samenwerking van Rabobank en De Waag is de Chipkniplezer die eind november in de leestafel wordt geïntegreerd. Financiële Advisering Met dertien nieuwe landenfondsen van de Robeco Groep kunnen beleggers voortaan op eenvoudige wijze in bijvoorbeeld Hongkong, het Verenigd Koninkrijk, Mexico of de Verenigde Staten beleggen. Deelname in de fondsen is aanzienlijk goedkoper dan rechtstreeks in buitenlandse aandelen beleggen. Alle fondsen krijgen een notering op de Amsterdamse Effectenbeurs. Beleggers kunnen met ingang van morgen -zonder aankoopkosten- tot en met 22 november inschrijven onder het motto: bepaal zelf waar het met uw geld naar toe gaat. De landenfondsen zijn onderge bracht in het paraplufonds RG ZelfSelect LandenFund. Zij zijn bedoeld voor de Nederlandse particuliere markt en met name aantrekkelijk voor de actieve, meer ervaren belegger met buitenland se belangstelling. Iedere partici perende klant krijgt elk kwartaal gratis een IRIS-landenrapport met de ontwikkelingen en voor uitzichten voor elk van de dertien landen. Zo kan de klant bij belangrijke ontwikkelingen in een land ook zelf bepalen of en hoe hij daarop wil inspringen. IRIS Infolijn 7 (010)224 14 14 Cliënten Advies De lokale banken ontvingen deze week het marktbewerkingspakket voor de actie Rabo 3x Belasting Vrij Plan die maandag 4 november start. Het marktbewerkingspakket staat ook op de eerstvolgende cd- rom/diskette Cliënten Advies (040)217 70 08 Bedr ij venadviesgroep Klanten met een ICL betaalauto maat kunnen dit apparaat ook geschikt laten maken voor Chip- knipgebruik. Voor de marketing hiervan is inmiddels een set met materialen verstuurd, dat onder meer een voorbeeldbrief voor de klanten bevat. Deze brief staat ook op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Bedrijvenadviesgroep (040)217 70 04

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1