Economisch tij aan boorden van de IJssel moet gekeerd Wervingscampagne financieel adviseurs Nieuw hoofdkantoor Rabobank Geleen Seminar over de toekomst van de land- en tuinbouw Aanpassing doorbelasting tarieven passen en cards Initiatiefgroep presenteert rapport 'Brood op de plank' Colofon Management In de streek waar de banken Hattem-Zalk en Heerde opereren loopt de werkgelegenheid zienderogen terug. Daarom riepen deze banken aan de boorden van de IJssel een initiatiefgroep in het leven. Met als uiteindelijk resultaat een sterkte-zwakte analyse van de gemeenten Hattem en Heerde onder de veelzeggende titel: 'Brood op de plank'. Het opvallend vormgegeven studiestuk werd maandagmiddag in het dorpshuis van Wapenveld door Tieme Platje, voorzitter van de ir. R.R. Van der Zee Stichting, officieel gepresenteerd aan de lokale overheden. Vernieuwingen in de land- en tuinbouw en de agribusiness zijn het onderwerp van het seminar dat de RabobankAcademie in februari en maart belegt. Tijdens het seminar gaan de diverse inleiders in op vragen als 'Welke ontwikkelingen spelen zich af in de land- en tuinbouw', 'Wat betekent dat voor de sector in termen van kansen en bedreigingen?' en 'Welke rol kan de Rabobank hierin spelen?' Samen met onder meer onder nemersverenigingen, industriële kringen en landbouworganisa ties smeedden de banken plan nen om het tij te keren. Gerenommeerde planologen en economen reisden naar de regio af om tijdens spreekbeurten hun visie op de toekomst te geven. En nu ligt er een rapport. Slaapdorpen De lokale ir. R.R. van der Zee Stichting en de banken Hattem- Zalk en Heerde bekostigden het onderzoek. "Zo geef je concreet De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Ivonne Smit Willeiuien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 inhoud aan je doelstellingen en je maatschappelijke verantwoor delijkheid", aldus een tevreden Frank Drost, directeur van de Rabobank Heerde. "En dat mag best een paar centen kos ten. Want doe je het niet, dan holt de streek in alle opzichten achteruit en worden we slaap dorpen. Het rapport geeft pre cies aan waar we samen aan moeten werken willen er weer bedrijven naar ons toe komen. Daarom hebben we bij de aan bieding van het rapport meteen de nieuwe initiatiefgroep De Tl O O El 3 Cliënten Advies Bij elke opvoer van nieuw aan te maken passen en cards krijgen lokale banken te maken met de doorbelastingstarieven. Het door- belastingssysteem DDO doet dit automatisch. Bij de collectieve vervanging en acties als het Rabo TotaalPakket krijgen particulie re klanten met een Topcard of zilveren Rabocard een gouden Rabocard en de zakelijke reke ninghouders een Rabo Credit- Card. De standaardfaciliteiten van beide creditcards zijn echter Springplank gepresenteerd. Lukt het die groep om de actiepunten uit het rapport te realiseren, dan gaat de economische motor hier weer soepel lopen en blijft het prettig wonen en werken in ons werkgebied. Dankzij 'Brood op de plank' slaan we de plank dan niet mis." Financiële Advisering Het is voor het eerst dat het seg ment Financiële Advisering van Rabobank Nederland namens de lokale banken een personeelsad vertentie plaatst. De campagne gebeurt op verzoek van de plaat selijke banken. Er is namelijk gebleken dat lokale banken die zelf zoeken, vaak te weinig resul taat behalen. De 'aankomend' financieel adviseurs, die Rabobank Nederland door middel van deze actie hoopt te vinden, zullen via een traineeship en/of andere oplei dingsvormen de fijne kneepjes van het vak worden bijgebracht. Inmiddels zijn al dertig banken benaderd die een vacature voor een financieel adviseur hebben. Dat betekent dat de overige ban ken nu nog niet kunnen profiteren van deze centrale wervingsactie. Als de proef succesvol verloopt, zal in de nabije toekomst vaker voor deze aanpak worden geko zen. Dan kunnen ook andere loka al eerder dit jaar doorbelast.Om dubbele doorbelasting te voor komen, wordt de standaardfaci liteit voor de gouden Rabocard (code PGBAPES 31 d) en de CreditCard (code PGBAPES 42d) voor de resterende maan den van dit jaar op '0' gezet. Dit betekent dat de extra afzet van gouden Rabocards, die voort vloeit uit de introductie van het Rabo TotaalPakket, de lokale banken een voordeel oplevert van ƒ5,- per afgezette creditcard. Inleiders zijn prof.dr.ir. L.C. Zachariasse (voorzitter), prof.dr. C.P. Veerman, prof.ir. W.L. van Dinten, prof. A. v.d. Woude en D. Onrust, 's Middags is er een paneldiscussie le banken via deze weg hun vaca tures voor financieel adviseurs invullen. In januari verwacht het segment Financiële Advisering de resultaten van de wervingscam pagne te kunnen communiceren. P 0 Consults Lise Jeths C (030)216 42 12 Klanten van de Rabobank Geleen kunnen vanaf vanochtend negen uur terecht in het nieuwe hoofd kantoor aan de Markt. Het kan toor werkt volgens het nieuwe bankhalconcept. Om de opening van het nieuwe gebouw te vieren start vandaag een feestweek voor de inwoners van Geleen, met Met ingang van 1 november gaan ook de DDO-tarieven van alle varianten van de doorlopen de reisverzekering op '0'. De reden hiervoor is dat alle aanvragen voor een doorlopende reisverze kering bij het Rabo TotaalPak ket en de CreditCard nu niet meer via rubriek 881 (extra pasfacili teiten) van Personalisering lopen, maar rechtstreeks met een aan vraagformulier naar Interpolis moeten. In een later stadium worden alle bijbehorende codes uit het systeem DDO gehaald. Passen met een Chipknip kosten 2,80 meer dan passen zonder deze speciale chip. Dit bedrag is samengesteld aan de hand van de kosten van de chip, de opbrengst van de 'fioat' en de levensduur van de pas. De 'float' waaraan naast Onrust ook ir. A.R. Sjauw-Koen-Fa en A.D. Knobbe deelnemen. Aanmelding voor het seminar staat open voor bestuurders, directeuren, hoofden en relatiebe heerders Bedrijven van banken en medewerkers Rabobank Nederland die betrokken zijn bij de land- en tuinbouw en agribusiness. Ook voor lokale banken die op dit terrein adviseren kan het seminar van belang zijn. Er zijn twee mogelijkheden om het seminar bij te wonen: woensdag 19 februari in Zeist en woensdag 5 maart in Veldhoven. Achtergrond informatie over het seminar staat in de uitnodigingsbrochure, die naar ver wachting eind november verschijnt. Het seminar 'Distributieland', waar over de Rabokrant afgelopen maan dag berichtte, wordt ingeleid en voorgezeten door prof. dr. ir. G.J. Wormmeester en niet, zoals per abuis in de krant stond, de heer Wormsteker. RabobankAcademie r (040I2V7 63 94 activiteiten als de Rabo Top 40 Music Tour en karaoke. De feest week wordt 9 november afgeslo ten met een Rabo Wielerdag waar Danny Nelissen en Frans Maassen acte de présence geven. De officiële opening van het nieu we hoofdkantoor heeft plaats op 8 november. is het totaal van de bedragen waarmee de uitstaande Chipknips zijn geladen, vermin derd met het totaal van de Chipknip-betalingen. De rente van deze 'float' komt ten goede aan Rabobank Nederland en wordt op deze wijze aan de lokale banken doorgegeven. Vanaf oktober zijn de tarieven van de gouden Europas en de gouden Rabocard (inclusief gouden Europas) met 2,80 verhoogd tot 7,05 respectieve lijk ƒ11,20. De aanpassing van de tarieven van de andere passen met een Chipknip gebeurt de komende maanden. Ondersteuning Betaaldiensten r (040)217 61 40 Tieme Platje (l) overhandigt het eerste exemplaar van 'Brood op de plank' aan Carry Abbenhües, burgemeester van Hattem en Arend Bouman, loco-burgemeester van Heerde. Met een advertentie in De Telegraaf en alle regionale dagbladen start Rabobank Nederland op 31 oktober een grootschalige wervingscam pagne. Het doel is om dertig 'aankomend' financieel adviseurs te vinden. De doorbelasting van de gouden Rabocard en de Rabo CreditCard wordt tijdelijk aangepast. Het DDO-tarief van de doorlopende reisverzekering gaat met ingang van 1 november op '0'. En de doorbelasting van passen mét Chipknip is 2,80 hoger dan van passen zonder deze chip. De wijzigingen hebben te maken met de collectieve vervanging van de passen en cards, de actie Rabo TotaalPakket en de introductie van de Chipknip.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2