Allesbehalve studeerkamergeleerden zoeken confrontatie met beleggers op Nummer fixatie en op te heffen rekeningen Drempels weg met NBC Rabobanken in Flevoland geven economie extra impuls Bij verschijnen World Outlook 4 Colofon MKB-fonds neemt aandelen in bedrijven Financiële Advisering 'Ich gehe davon aus, da Is die Wahrungsunion 1999 beginnen wird, auch wenn noch erhebliche Vorleistungen zu erbringen sind.' Hans Tietmeyer, president van de Duitse Centrale Bank, vindt dat de EMU geen uitstel duldt en zijn citaat kreeg een prominente plaats in de World Outlook 4 die vandaag verschijnt. De studie is geschreven door de afdeling Beleggingsstrategie van IRIS. In de komende perio de geven de medewerkers een tiental lezingen voor beleggende klan ten, want de Rotterdammers zijn allesbehalve studeerkamergeleer den. Banken kunnen zich hiervoor aanmelden. Maar: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het complete team van de afdeling Beleggingsstrategie van IRIS. Van links naar rechts: Jaap KoelewijnMar ja van der Giessen, Marcel Blom, Leon Cornelissen, Ronald Doeswijk en Piet Henseler. "De Outlook bestaat al ruim vijf jaar. Deze vorm heeft zij nu anderhalf jaar, vanaf het moment dat we als afdeling overstapten van macro-economie op strate gie', vertelt Jaap Koelewijn, hoofd Beleggingsstrategie bij IRIS. "De inhoud raakt een breed publiek, iedereen die bij beleggen is betrokken. Adviseurs bij ban ken, maar ook grote particuliere beleggers en de Robeco Groep." De Outlook sluit aan op het Kwartaalbericht van de Staf- groep Economisch Onderzoek. De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Chantal van de Sande Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 "Wij bouwen voort op wat de Rabobank-economen schrijven en koppelen daar beleggingsindi caties en adviezen aan." In de toekomst verruimt de afde ling het aandachtsgebied. "We gaan beleggers meer adviseren over looptijden van vastrentende beleggingen en valutamixen. Bij de aandelen gaan we ons verder verdiepen in Europese sectoren." Koelewijn heeft geen juichende boodschap. "Na een reeks recordjaren is voorzichtigheid geboden. We denken dat er op korte termijn koersdalingen komen. De Amerikaanse markt is rijp voor correctie. Japan heeft het heel moeilijk, maar zal verder herstellen. Over Europa zijn we redelijk positief. Ons advies is dus: wacht een correctie af en stap dan in Europese aandelen." De medewerkers van Research lichten hun visies graag toe op lokale bijeenkomsten. "We pak ken thema's uit de Outlook en gaan in op de actualiteit. Onze mensen schuwen de discussie niet. Ik denk dat het erg interes sant kan zijn voor beleggers die al wat kennis van zaken hebben. Zeg maar de geëngageerde, gemotiveerde belegger. Die heb ben we het nodige te vertellen." Banken die zelf een seminar voor klanten organiseren, kunnen een IRIS-research-econoom inhuren. Omdat het team klein is, kan er slechts een tiental lezingen wor den gehouden. Aanmelden kan via faxnummer: 010-224 21 26. IRIS Infolijn f (010)224 14 14 Bedrijfsvoering Om te voorkomen dat er technische problemen ontstaan binnen het systeem ARC dient de 'oude' bank zo snel mogelijk een gefixeerde rekening op te heffen. Deze oproep is een herhaling van die in de Rabokrant van 24 juli. Uit onderzoek is gebleken dat op de meest recente ARC 251-lijst, die banken medio september heb ben ontvangen, ruim 700 reke ningen vermeld staan die eind juli al gefixeerd waren maar nog niet door de 'oude bank' zijn opgehe ven. Banken waarbij zich dit voordoet wordt verzocht deze rekeningen op te heffen. Het niet opheffen van een gefixeerde reke ning door de 'oude bank' leidt regelmatig tot technische proble men binnen het systeem ARC. Twee werkdagen na de fixatieda tum kan de rekening worden op geheven. Het is dan vrijwel niet meer mogelijk dat er nog zoge naamde 'pijplijnposten' onderweg zijn. Door deze opheffing zal aan het eind van de maand de afreke ning van de rente, provisie en kosten geheel geautomatiseerd verlopen. De berekende RPK worden op de rekening van de klant bij de 'nieuwe bank' afgere kend en komen in de Baten en Lasten van de 'oude bank' terecht. Ondersteuning Betaaldiensten Binnenland f (040) 217 60 41 Het Nationaal Betalings Circuit (NBC) heft drempels op in het uit wisselingsverkeer tussen Postbank en de overige banken. Voor de meeste betaalvormen is dat al een feit, behalve voor het handge schreven betalingsverkeer en het spoedverkeer. Als fase 6 is inge voerd kunnen Postbankklanten ook met Oio's rechtstreeks geld naar een bankrekening overma ken. Technische problemen maken een invoering van fase 6 pas om streeks het tweede kwartaal 1997 mogelijk. Vanaf deze week is ech ter een tussenoplossing mogelijk. Circulaire 43/ 1204 gaat in op die tussenoplossing. Ook Bank in Beeld van deze week besteedt kort aandacht aan de haken en ogen van het NBC en de tussenoplos sing. De circulaire ligt vandaag bij de banken en staat op de eerst volgende cd-rom/ diskette. Bedrijfsvoering Veelbelovende initiatieven van ondernemers in het midden- en klein bedrijf krijgen in Flevoland meer kans van slagen. Daarvoor zorgt een regionaal MKB-fonds, waarbij de vier Flevolandse Rabobanken en de Stichting Garantiefonds Rabobanken zijn betrokken. De eerste participatie van dit nieuwe fonds is onlangs totstandgekomen met een klant van de Rabobank Flevoland. Oprichters van het nieuwe fonds zijn de Rabobanken Almere, Flevoland, Noordoostpolder en Lelystad, de provincie Flevoland, ABN Amro, de ING Bank en de SNS Bank. De gezamenlijke ban ken hebben 4 miljoen in het fonds gestoken, de provincie 5 miljoen. Dat laatste bedrag is afkomstig van de Europese Commissie. Die steunt de econo mische ontwikkeling in een aan tal Europese gebieden, waaron der de provincie Flevoland. Doel van het fonds is de activitei ten van MKB-bedrijven in dit deel van Nederland een extra sti mulans te geven. Dat gebeurt door aandelen te nemen in bedrij ven. Het fonds participeert dan in de risico's van ondernemingen. Een andere mogelijkheid is dat het fonds zich garant stelt voor achtergestelde leningen. Het MKB- fonds is een besloten vennoot schap, met de oprichters als aan deelhouders. De deelnemende banken hebben de mogelijkheid hun eigen activiteiten binnen het fonds bij gebleken succes te ver zelfstandigen. Directeur Thom van de Burgt van de Rabobank Almere over de deelname van de vier Rabo banken: "In deze tijd van toene mende decentralisatie zien wij het fonds als een goede manier om onze regionale betrokkenheid te accentueren." Hij legt uit dat in principe ieder bedrijf dat zich in Flevoland vestigt of zijn activitei ten aldaar uitbreidt een beroep kan Ieder MKB-bedrijf in Flevoland kan in principe een beroep doen op bet nieuwe fonds. doen op het fonds. "Voor de onder nemer is het een mogelijkheid om plannen te realiseren die niet in aanmerking komen voor een ban caire financiering. Dat is bijvoor beeld het geval als er te weinig zekerheden zijn of als de onder neming over te weinig eigen ver mogen beschikt. Snelle groeiers hebben daar nogal eens mee te maken. Onze bedoeling is met deze bedrijven een langetermijnrelatie aan te gaan, door ze eerst door een kritische periode heen te helpen. Als die achter de rug is, kunnen ze hun aandelen terugkopen." Jacq Coppen, projectmanager bij het segment Relatiebeheer van Rabobank Nederland, over het nieuwe fonds: "Als lokale ban ken dit soort initiatieven als een aanvulling op bestaande produc ten gebruiken, werkt dat opti maal bij de marktbediening. Met bestaande producten bedoel ik de Rabobank Tante Agaath Lening en de Stimuleringslening." Relatiebeheer f (040)217 77 00

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2