II 09 Tilburg, Hoogland en Lunteren leveren prestatie van formaat Eerste 'Willem II- hypotheek' verstrekt Rabobank opnieuw sponsor nationale Holstein show 19 9 6 iinder nettowinst voor Rodamco eerste zes maanden boekjaar Nieuwe televisie commercial in Bank in Beeld Kanshebbers voor de Rabobank Beleggings Trofee '96 0ÉW Banken krijgen fikse korting op relatiekaarten Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 93 Week 37 Woensdag 11 september Financiële Advisering De strijd om de Rabobank Beleggings Trofee '96 is nu écht ontbrand. Uit een tussenstand over de eerste helft van het jaar blijkt dat de banken Tilburg, Hoogland en Lunteren qua totaal bewaard vermogen in hun categorie het beste presteerden en een groei realiseerden van achter eenvolgens 47.5, 52 en 51 procent. Een prestatie van formaat, omdat de gemiddelde groei respectievelijk 8.18, 8.54 en 6.69 procent was. Het totaal bewaard vermogen Groep (inclusief Roparco, omvat dat in depot, in de beleg- exclusief spaarfondsen) en dat gingsfondsen van de Robeco van de bank zelf, beheerd door A-banken groei: B-banken groei: C-banken groei: Tilburg 47,5% Hoogland 52% Lunteren 51% Aalsmeer 32% Nieuwkoop 47,5% Nieuwehorne 42% Laren-Blaricum en Oosterbeek-Renkum 26% Kockengen 47% Swalmen 38,5% Maarten van de Guchte, financieel adviseur van Rabobank Apeldoorn, is de bedenker van de Willem Il-hypotheek. De eerste, en tot nu toe enige, afnemer van deze nieuwe hypotheekvorm is Mare Schenning, voetballer van de Tilburgse club. Schenning verruilde afgelopen zomer Go Ahead Eagles voor Willem II en verhuisde daarom naar Tilburg. De profvoetballer is al jaren vaste klant van Rabobank Apeldoorn. Toen hij besloot te gaan verhui zen naar Tilburg meldde hij zich bij Maarten van de Guchte. Van de Guchte: "We hadden al eerder een financiering gesloten voor zijn appartement hier. Ik had ver nomen dat hij bij Willem II ging voetballen en dacht: Interpolis is shirtsponsor van Willem II, dus wellicht valt er iets te regelen. De fietsers van de Rabobank Wieler ploeg krijgen immers ook specia le tarieven." Hij belde met Petra Derkx van Interpolis en gaf daar mee de beslissende voorzet, die door Derkx ingekopt werd. "Wij Schretlen &c Co. Bij de tussen stand is expliciet gekeken naar de groei van het vermogen tus sen eind '95 en medio '96. De groeipercentages van de toptienbanken binnen iedere categorie ontlopen elkaar wei nig. Het gaat er de komende maanden dan ook om spannen. De vraag wie de door Menno Meijer ontworpen wisseltrofee in ontvangst mag nemen, is nog niet beantwoord. IRIS maakt de winnaars begin volgend jaar bekend. Banken die zich door de sterke groeicijfers aangesproken voe len en zichzelf ook een serieuze kans toedichten om de Rabo bank Beleggings Trofee '96 te winnen, kunnen via het reken- schema Effecten hun beleg gingsdienstverlening nog eens tegen het licht te houden. Na evaluatie kunnen zij vervolgens passende acties ondernemen om een (nog) hogere plaats in het klassement te bemachtigen. IRIS Infolijn (010)224 14 14 De nettowinst van Rodamco N.V., de internationale onroerendgoed- maatschappij van de Robeco Groep, is in de eerste zes maanden van het boekjaar 1996/1997 (maart - augustus 1996) uitgekomen op ƒ210 miljoen. In de vergelijkbare periode van 1995 bedroeg de nettowinst 224 miljoen. hadden geen bijzondere kortin gen voor Willem Il-spelers, maar ik ben aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft dat de Willem Il-hypotheek opgeleverd, waarbij de afnemer korting op het rente percentage krijgt van Interpolis en de bank." Schenning kon boven dien gebruik maken van de actie die Schade Particulieren nog het hele jaar voert. Dat leverde hem een korting op van 50% op zijn opstalverzekering. Hij is dan ook zeer enthousiast over de werkwij ze van Rabobank en Interpolis. Van de Guchte wacht nog op een uitnodiging van Petra Derkx voor een avondje Willem II. De belangrijkste verklaring voor deze daling ligt volgens Rodamco in het feit dat het saldo van rente baten en rentelasten daalde met circa 8 miljoen. De nettohuurin komsten bleven nagenoeg gelijk, ondanks een beperkte daling van de gemiddelde omvang van de onroerendgoedportefeuille. Voor geheel 1996/1997 verwacht Rodam co dat de nettowinst in geringe mate zal dalen vergeleken met de ƒ446 miljoen die vorig boekjaar werd gerealiseerd. Afgelopen week werd definitieve overeenstemming bereikt met de houders van de overgrote meer derheid van de aandelen van Cegep SA over de verkoop van hun belangen in deze vennoot schap aan Rodamco. Cegep is een Franse beursgenoteerde onroe- rendgoedmaatschappij, waarvan het overgrote deel van de activa bestaat uit grote regionale winkel centra in onder meer Lyon, Lille en Parijs. Omdat de financiering van de transactie door Rodamco plaatsvindt uit aanwezige liquide middelen, is het directe positieve effect van deze overname op de nettowinst van Rodamco circa 32 miljoen op jaarbasis (propor tioneel geconsolideerd), ingaande 1997/1998. Voor het lopende boek jaar 1996/1997 zal deze invloed beperkt zijn tot 13 miljoen. Briefings, schetsen, discussies, storyboards en onderzoeken. Dat komt allemaal kijken bij het maken van een tv-comraer- cial. Meer hierover in Bank in Beeld van vandaag. Verder is er kort aandacht voor de twintig ste editie van Cijfers en Trends en de controle van handteke ningen op overschrijvings formulieren. BAN K flLy BEELD Relatiebeheer/Bed rijven adviesgroep Voor de achtste keer in successie houdt de nationale fokkersclub Holland Holstein Herds (HHH) op woensdag 16 oktober een groot se fokveemanifestatie in de Zwolse IJsselhallen. De Rabobank is opnieuw sponsor. "Wij vinden dat dergelijke initiatieven moeten blij ven bestaan", motiveert Arie van der Spek van Relatiebeheer de gel delijke bijdrage van de bank. "Lokale banken krijgen daarom ook een fikse korting op de relatiekaarten." Willem ll-voetballer Mare Schenning en Petra Derkx van Interpolis. Was tot enkele decennia geleden vooral het Fries-Hollandse ras populair, tegenwoordig doet het Holstein-Friesian ras het een stuk beter op de internationale vee markten. Het onderscheid zit in de omvang en in de productie. Holstein-Friesian koeien zijn gro ter dan Fries-Hollandse en geven beduidend meer melk." Van de zwartbonte veestapel in Neder land behoort 98% tot het Hol stein-Friesian ras. De economi sche waarde van dit -en ander melkvee wordt vooral bepaald door de genetische eigenschap pen. Afstamming is belangrijker dan uiterlijke kenmerken. Aan dit laatste is wel goed te zien dat het om topklasse vee gaat. Een van de voornaamste activi teiten tijdens de nationale Holstein Show is dan ook de keu ring van het beste vee uit alle pro vincies door een internationale jury. Redacteuren van toonaan gevende vak- en landbouwbladen kiezen de 'Fokker van het jaar', een in Holsteiner kringen presti gieuze titel. Verder krijgt een deelnemer de onderscheiding 'Fokkerij ambassadeur '96' en is er naast allerlei fraai vee, even eens van alles te vinden over de topgenetica. Een groot aantal daarin gespecialiseerde bedrijven is met een stand aanwezig. Voor melkveehoudende relaties van lokale banken zijn speciale relatiekaarten beschikbaar. "Door deze kaarten ter beschik king te stellen van de klanten, onderstreept de lokale bank de betrokkenheid van de organisatii bij de melkveehouderij", aldu Van der Spek. De kaaiten kosten ƒ12,50 per stuk in plaats van 20,- en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Holland Holstein Herds, mevrouw- A. de Jong van Oyen. Bestellen kan tot 4 oktober onder vermelding van de bank- naam, bankcode en contactper soon. Het faxnummer is: 0345- 502579. Meer informatie staat op de eerstvolgende cd-rom/diskette.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1