09 o 9 Verbeterde procedure moet klachten van verhuizende klanten verminderen Rabofacet Vastgoedmanagement neemt flexplekken in gebruik McGregor vrijetijdskleding nog niet op korte termijn leverbaar Betalingsverkeer onderzoekt tevredenheid bellers helpdesks de2e ef 19 9 6 Levering nieuwe verhuistoepossing FVP gestart Recordverkoop koopsompolissen Extra Rabokrant CAAR-verkiezingen -m. Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 91 Week 37 Maandag 9 september Cliënten Advies De eerste veertig lokale banken ontvangen deze week de nieuwe ver- huistoepassing Financiële Verhuizing Particulieren (FVP) met het daarbij behorende informatiepakket Verhuizen. Met de verbeterde verhuisproce- dure verloopt het administratieve proces van verhuizende klanten snel ler en eenvoudiger. Hierdoor krijgt de cliëntadviseur meer tijd om deze klanten optimaal van dienst te zijn. De nieuwe toepassing is een eerste stap om het aantal klachten van verhuizende klanten te verminderen. Volgens Klaas van der Laan van Cliënten Advies levert de huidige verhuisprocedure regelmatig klachten van klanten op. "Van de 700.000 klanten die verhuizen raken we ongeveer elf procent als klant van de Rabobankorgani- satie kwijt. Bij de concurrentie ligt dit percentage een stuk lager. De verhuizing van een klant brengt erg veel administratieve rompslomp met zich mee. Omdat het meeste hiervan handmatig moet worden verwerkt, is de kans op fouten groot en de doorloop tijd te lang." De McGregor vrijetijdskleding van de Rabobank Wielerploeg is popu lair. Zo populair, dat een aantal artikelen al is uitverkocht. En dat ter wijl die artikelen pas onlangs in de nieuwe relatiegids zijn verschenen. De afdeling Klantenservice van Rabofacet zal telefonisch contact opnemen met de banken, die artikelen hebben besteld die niet leverbaar zijn, om een eventueel alternatief te bespreken. De grote vraag naar McGregor kleding is een verrassing voor de afdeling Communicatie van Rabo bank Nederland, de initiatiefne mers van deze kledinglijn, en Rabofacet. Maar de populariteit van de kledingstukken levert ook de nodige problemen op. Het is namelijk niet mogelijk om op korte termijn artikelen die uit verkocht zijn, geleverd te krijgen. Levertijden van tien tot twaalf weken zijn normaal. De Rabo bank is in onderhandeling met de leverancier om na te gaan of er afspraken te maken zijn om klei nere orders te plaatsen. Mede werkers die alsnog McGregor- artikelen willen bestellen, wordt aangeraden eerst contact op te nemen met Klantenservice. Zij kan bekijken of het artikel nog uit voorraad leverbaar is. Klantenservice Rabofacet f (040)219 55 55 Betalingsverkeer begint deze week een onderzoek naar de tevredenheid van klanten -de medewerkers van de lokale banken- die onlangs met één van de helpdesks hebben gebeld. Het onderzoek, uitgevoerd door het extern adviesbureau Q-Select, duurt twee weken. De Rabokrant publi ceert in de tweede helft van oktober de resultaten van dit onderzoek. Het onderzoek is één van de initia tieven in het kader van het Kwali teitsproject Aangesloten Banken. Betalingsverkeer wil via deze weg de klanttevredenheid met betrek king tot de telefonische onder steuning van drie helpdesks binnen betalingsverkeer meten. Het gaat om de helpdesks Ondersteuning Betaaldiensten Binnenland (040- 217 60 41Ondersteuning Betaal diensten Buitenland (030-216 1040) en de Servicedesk OLA/OLO (030-216 28 39). Q-select bena dert steekproefsgewijs een aantal bellers. Die worden vervolgens telefonisch geïnterviewd. Dat zal binnen enkele dagen nadat ze met een van de helpdesks hebben gebeld gebeuren. De ondervraag den hoeven geen blad voor de mond te nemen. De anonimiteit van de antwoorden wordt volledig gewaarborgd. De nieuwe Lauratoepassing FVP moet hierin verbetering brengen. Met de toepassing, die elektroni sche verhuisdossiers van klanten maakt, wordt de administratieve procedure aanzienlijk sneller en eenvoudiger. De oude bank kan onder meer automatisch corre spondentiemateriaal aanmaken en typeconcepten samenstellen voor de administratieve verhui zing. De 'cliëntagenda' is een hulpmiddel bij het tijdig afhande len daarvan. Voor de nieuwe bank is één van de voordelen dat ze direct een totaalbeeld van de productafname van de klant beschikbaar heeft. De verhuizen de klant wordt hierdoor minder geconfronteerd met de proble men rondom de administratieve afhandeling van zijn financiële verhuizing. "De cliëntadviseur krijgt met de nieuwe toepassing meer tijd om zich op de particuliere klant te concentreren én betere informa tie over de klant", zegt Van der Laan. "Met behulp van FVP kan hij immers in één oogopslag zien welke producten de klant al afneemt en welke klanten verder op het verhuisadres wonen. Deze kennis kan hij meteen commer cieel benutten. De nieuwe toepas sing biedt dus veel voordelen, maar ze heeft nog haar beper kingen. Zo is geautomatiseerde overdracht van de financiële ver huizing op dit moment nog niet mogelijk. We werken eraan om dit voor de toekomst te realise ren. FVP is een eerste stap in de verbetering van de verhuisproce dure." De levering van de nieuwe ver- huistoepassing FVP heeft gefaseerd plaats, omdat de bruikbaarheid van de toepassing afhankelijk is van Laura-BasisDATA 9510. Voor het einde van het jaar hebben alle Laura-banken met een database server de toepassing in hun bezit. Meer informatie is te vinden in circulaire 24/457 van 5 septem ber. Cliënten Advies f (040)217 70 08 De koopsompolis is populair der dan ooit. In het eerste halfjaar van 1996 verkochten verzekeraars honderdduizend van deze polissen met in totaal 2,9 miljard gulden aan premie-inkomsten, een nieuw record. Rabobankdochter Interpolis profiteerde volop mee: zij zag het marktaandeel in bedragen in juni 1996 stij gen van 17,3% naar 17,6% (12-maands voortschrijdend gemiddelde). Het CBS voert de gunstige economie aan als een van de oorzaken voor de stijgende verkoop van koopsompolissen. Daarnaast speelt ook onzeker heid over het pensioenstelsel een belangrijke rol. Veel mensen nemen het zekere voor het onzekere en nemen de zorg voor de oude dag in eigen hand. De ver wachting is dan ook dat de markt voor koopsompolissen verder zal groeien. Medewerkers van plaatselijke banken krijgen vandaag een extra editie van de Rabokrant. Die staat helemaal in het teken van de verkiezingen voor de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegen- heden Rabobankorganisatie, de CAAR. Medewerkers kunnen zich kandidaatstellen voor een regiocommissie van de CAAR door het formulier op de achter pagina van deze editie vóór 27 september in te sturen. Voor medewerkers van Rabobank Nederland is de kandidaatstel ling niet van toepassing. Ook RaboMagazine besteedt in het septembernummer, dat bin nenkort verschijnt, veel aandacht aan de CAAR. Herman Blaauwgeers en Sandra van den Molengraaf openden afgelopen donderdag vanaf een wel heel originele flexplek het nieuwe pand van Rabofacet Vast goedmanagement. In een glazen- wassersbak kwamen ze naar beneden tot voor het raam van hun nieuwe werkomgeving aan de Vestdijk en hieven het glas op de officiële opening. Hans van der Werff van Vastgoedmanage ment benadrukte in zijn ope ningswoord dat het nieuwe con cept met wisselwerkplekken niet standaard overal toegepast kan worden: "Het kantoor van de toekomst bestaat niet. Ieder bedrijf heeft zijn eigen behoeften en wensen, een standaardinrich ting is er niet. Dit concept werkt goed voor ons, een adviesbureau Herman Blaauwgeers en Sandra van den Molengraaf van Vastgoed management in de flexplek van de glazenwasser. waar medewerkers vaak buiten de eigen kantooromgeving wer ken. Flexplekken zijn geen oplos sing op plaatsen waar medewer kers bijna altijd aanwezig zijn." Van der Werff besloot zijn toe spraak met de opmerking dat 'met een adequate inrichting veel te verdienen is, zowel financieel als kwalitatief'.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1