'We zijn flink wakker geschud' Rabobank ontwikkelt meetinstrument voor lokale concurrentiekracht Hoge prioriteit verbetering vaardigheden en deskundigheden van relatiebeheerders Lokale Rabobanken sponsoren wielerrondes L-plusrente met 0,25% verlaagd Adviseurs leren veel tijdens EMU-bijeenkomst in Huizen Colofon "Een nuttige avond." En: "We zijn flink wakker geschud." Zo luid de het oordeel van ruim 85 adviseurs van de Rabobanken Efuizen, Naarden-Bussum, Almere en Laren-Blaricum over de EMU/Euro bijeenkomst die deze week was belegd door de Rabobank Naarden- Bussum. Ruim 85 adviseurs van de Gooise banken bezochten de bijeenkomst. De Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant onderzoek gedaan naar de relevante kenmerken voor concurrentie kracht tussen gemeenten. Het resultaat: een indicator die lokale eco nomieën onderling vergelijkbaar maakt. "De Rabobank is een bank met veel kennis op het gebied van de EMU en de Euro. En het is nodig om deze kennis zo snel mogelijk te verspreiden binnen de organi satie", aldus financieel adviseur Frans de Vries van de organise rende bank over het waarom van de avond. Het thema dat aan de bijeen komst was gegeven luidde: 'Wat betekent de EMU/Euro voor de bank, het bedrijfsleven en de financiële markten?'. Wim Boonstra, hoofd Algemeen Economisch Onderzoek en pro jectleider Euro binnen de Rabo- bankorganisatie, ging in op de gevolgen van de monetaire een wording voor de banken. "De marktomgeving en de concurren tieverhoudingen veranderen in grijpend. Op de guldenmarkt is de Rabobank een grote jongen, straks zijn we één van kleintjes." Er moet daarom veel werk wor den verzet. "Systemen moeten worden aangepast, personeel De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Chantal van de Sande Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 Ti o O On r\' bijgeschoold en geldautomaten omgebouwd." Willem van der Velden, senior medewerker van de Stafgroep Economisch Onderzoek sprak vervolgens over de vraagstelling vanuit de optiek van het bedrijfs leven. "De verwachting is dat ons land, onze bank en het bedrijfsle ven erop vooruit gaan." Dat bete kent niet dat de adviseurs op hun lauweren kunnen rusten. "Veel ondernemers zijn niet overtuigd van de noodzaak van de EMU en overzien nog niet de gevolgen voor hun bedrijf. Daar ligt een belangrijke missie voor ons." De derde spreker van de avond, research manager Financiële Markten Bernard Walschots, ging in op de betekenis van de EMU De Rabobank Wielerploeg doet het goed. Eerst waren er de successen in de Tour de France, afgelopen weekeinde werd Rolf Sörensen gehuldigd voor de eindoverwin ning in de Ronde van Nederland. Lokale banken versterken de band tussen de Rabobank en het wielrennen nog extra door het sponsoren van lokale rondes. In Noordwijkerhout vinden van daag drie races plaats. Een echte wielrenwedstrijd voor amateurs, een dikke-bandenrace waarin ook directeur T. Selhorst van de Rabobank Noordwijkerhout van start gaat, en een speciale wed strijd voor schaatsers, waaraan de complete schaatselite van Neder land deelneemt. Zowel de kern voor de treasury afdeling van internationaal opererende bedrij ven. In zijn betoog deed hij alle mogelijke valutarisico's uit de doeken die samenhangen met de komst van de EMU. "Wij zijn op dit moment een ken nisbank", zei Boonstra aan het einde van de avond. "We hebben een kennisvoorsprong op andere instellingen. Dit is het moment om ons ook als zodanig te profi leren." Tijdens de avond in Huizen is een begin gemaakt met de kennisver spreiding binnen de Rabobank. Andere banken zullen binnen afzienbare tijd dit voorbeeld vol gen. Het projectbureau EMU ontwikkelt op dit moment een draaiboek voor informatieavon den over de EMU. Eind dit jaar is het draaiboek gereed. Projectbureau EMU (030)216 38 47 "Het gros van de relatiebeheer ders is hoog opgeleid, maar heeft ploegleden, als de marathon schaatsers strijden na het start schot van schaatscoach Henk Gemser om de eer. De IJsselmeerronde, die onder deel is van de feestweek in Vijf huizen, wordt op 8 september voor de tiende keer gehouden. Honderd amateurs vertrekken om 12 uur 's nachts in Floriade/ Rabo tenue, dat hen aangeboden is door Rabobank Haarlemmer meer en de Stichting Floriade 2002. De tocht voert het peloton langs tien plaatsen aan de IJssel- meeroever. Met het beschikbaar stellen van de wielerkleding bena drukt de Rabobank ook haar rol als hoofdsponsor van de Floriade 2002. De indicator is het best te verge lijken met een sterkte-zwakte analyse. Bestaande statistieken worden zodanig geordend, gewo gen en bewerkt, dat er cijfers uit rollen die onderling vergelijkbaar zijn. De 'score' van een bepaalde gemeente is daardoor te relateren aan een gemiddelde. En omdat de cijfers optelbaar zijn, is het ook mogelijk om een score per werk gebied te berekenen. Bij de maat staf voor lokale concurrentiekracht worden overigens niet alleen be- drijfsaspecten meegewogen. Ook bevolkingsfactoren spelen een rol. De indicator is een belangrijk in strument in een tijd waarin gemeenten en regio's steeds meer toch duidelijk de wens meer pro ductkennis te verwerven", vertelt Dado. Bovendien -zo leert het onderzoek- hebben relatiebeheer ders én commercieel managers behoefte aan verbetering van hun commerciële vaardigheden. Dado: "Voldoende kennis en vaardighe den, een deskundige uitstraling, betrokkenheid en initiatief zijn essentieel om een goede gespreks partner te zijn voor de klant." Hij denkt aan een tweesporen- aanpak wat de opleidingsbehoef te betreft. "Enerzijds wil ik oplei dingen aanbieden, anderzijds zijn de marketinggroepen Relatie beheer bij uitstek geschikt om kennis over te dragen." Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ruim de helft van de banken inmiddels werkt volgens de basis filosofie van Visie '98. Wel heb ben ze deze vaak nogal pragma tisch ingevuld, passend bij de lokale banken. Bij eenderde van de banken weten de klanten welke relatiebe heerder hun gesprekspartner is. De relatiebeheerders steken ech ter nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd in het afwikkelen van allerlei administratieve han delingen. "Gemiddeld kan twee uur van hun dagelijkse werk- strijd voeren om de gunst van ondernemingen. Het kennen van de lokale concurrentiekracht is van grote betekenis in een tijd waarin door de Europese een wording de nationale concurren- tieverschillen verkleinen. Dat geldt niet alleen voor de overheid en het bedrijfsleven, maar ook voor de Rabobanken, die nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun werkgebied. Banken die meer informatie over de indicator willen, kunnen con tact opnemen met de Stafgroep Economisch Onderzoek. Stafgroep Economisch Onderzoek C (030)216 26 61 zaamheden zonder meer worden overgenomen door de Commer ciële Binnendienst", concludeert Blanksma, die het Forum-onder zoek voor het segment Relatie beheer coördineert. "Aan de andere kant besteden relatiebe heerders over het algemeen wei nig tijd aan verzekeringen. Bij veel banken is dit namelijk nog steeds een aparte taak van de ver zekeringsspecialist. Visie '98 gaat er echter vanuit dat de afzetver- antwoordelijkheid bij de relatie beheerder ligt." De waardering voor het segment bleef nagenoeg gelijk. Beter lui steren, duidelijker communice ren en een betere afstemming met andere segmenten zijn de meest gehoorde kritiekpunten. "Aan ons om de handschoen op te nemen", stellen Blanksma en Dado, "want bij luisteren hoort doen." Relatiebeheer f (040)217 77 00 Tegen de achtergrond van de rente-ontwikkeling op de geld markt heeft de Hoofddirectie besloten het tarief voor de L- plusrente met 0,25% te verlagen. De L-plusrente bedraagt nu 2,25%. Meer hierover staat in circulaire 16/806, die een dezer dagen bij de banken verschijnt. De circulaire staat ook op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Relatiebeheer "Verhogen van de vaardigheden en deskundigheden van de relatiebeheer ders verdient hoge prioriteit", zeggen Wilco Dado en Elly Blanksma- van den Heuvel van het segment Relatiebeheer. Zij baseren hun mening op het zogenoemde Reactor-onderzoek van het onafhankelijke bureau Forum marketing research. Eens in de drie maanden belt dit bureau met lokale banken om te onderzoeken wat zij vinden van het segment Relatiebeheer. Hieruit blijkt dat de kanteling van de banken, op weg naar Visie '98, onverminderd doorgaat, zij het met enige couleur locale. De lokale Rabobanken zijn de komende tijd actief in de wielersport. Rabobank Noordwijkerhout is hoofdsponsor van de vijftigste plaat selijke ronde, die vandaag verreden wordt. Rabobank Haarlemmer meer sponsort 8 september de tiende IJsselmeerronde voor amateurs, een 380 kilometer lange fietsmarathon.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2