Duidelijkheid over vrijstelling certificaat financiële planning I Volgende v Colofon Bedrijfsbemiddeling Financiële Advisering Het is nu helder welke kwalificaties recht geven op een algehele vrij stelling in het kader van de dispensatie-regeling voor het examen voor het certificaat financiële planning van de Federatie Financiële Planners (FFP). Financieel adviseurs die minstens twee jaar functio neren en een diploma-niveau hebben dat vergelijkbaar is met het voortgezette niveau van de opleidingsplanner -met de nadruk op fis cale kennis- komen ervoor in aanmerking. Het FFP- kwaliteitscerti ficaat kan al op korte termijn aan een muur in hun kantoor prijken. De vrijstelling is officieel tot 1 januari te benutten door advi seurs die aan de eisen voldoen. Maar om een en ander op tijd te kunnen verzorgen, moeten zij al vóór 1 december kopieën van een werkgeversverklaring en hun diploma's sturen naar het segment FA: EN 102. Deze gegevens worden vervolgens rechtstreeks doorgeleid naar de FFP. Adviseurs die het juiste diplo ma-niveau nog niet bezitten, maar het certificaat wél willen behalen, kunnen in juni vol gend jaar deelnemen aan het allereerste examen. Dat richt zich vooral op het integrale karakter van financiële plan ning. Er wordt getoetst op de samenhang die de adviseur weet aan te brengen tussen beleggen, verzekeren, financie ren, sparen, inkomsten, uitga ven, pensioenen, inkomsten- en vermogensbelasting en succes sie- en schenkingsrechten. Specifieke informatie over het examen komt dit najaar ter beschikking. De FFP wil een beroepsvereni ging zijn voor financiële advi seurs en streeft naar certifice ring van het beroep. Het segment FA, een van de initia tiefnemers van de FFP, is verte genwoordigd in het bestuur. Financiële Advisering (040)217 70 07 In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrekking kunnen hebben op de hele Rabobankorganisatie, kun nen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnummer (040)217 71 36. Vrijstelling voor adviseurs die minstens twee jaar functioneren en een diploma-niveau hebben op bet voorgezette niveau van de opleidingsplanner - met de nadruk op fiscale know-how. De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 Cliënten Advies Lokale banken kunnen voor advies de Infolijnen van Ondersteuning Betaaldiensten bellen. Wanneer worden ze biervoor doorbelast en wanneer niet? Doorbelasting gebeurt alleen als het antwoord gemakkelijk en duidelijk is terug te vinden in bijvoorbeeld de productbe schrijvingen. In de praktijk bete kent dit dat Ondersteuning Betaaldiensten Binnenland ge middeld van elke tien telefoon tjes er slechts drie doorbelast. Bij Ondersteuning Buitenland kwam tot op heden nauwelijks voor dat zij lokale banken kosten doorberekenden. Vanaf 1 sep tember komt daarin verandering. "De lokale banken beschikken sinds het voorjaar over de pro ductbeschrijvingen van de bui tenlandse betaalproducten", vertelt Peter Dekkers van Girale Betaaldiensten Buitenland. "De medewerkers van de banken zijn hier inmiddels goed van op de hoogte. Daarom gaan wij met ingang van volgende week wat strikter om met het door belasten van vragen waarvan het antwoord heel helder in de productbeschrijvingen of circu laires staat." Naast de vragen van medewer kers van lokale banken komen bij Ondersteuning Betaaldiensten steeds vaker telefoontjes binnen van klanten van lokale banken. Soms vindt een klant via de tele fooncentrale zelf zijn weg naar een adviseur, maar het komt ook voor dat banken hun klan ten doorverwijzen. In alle geval len verwijst Ondersteuning Betaaldiensten de klant terug naar de lokale bank en infor meert de contactpersoon bij de betreffende bank. Dekkers: "Het is niet eenvoudig de klant op een nette en vriendelijke manier duidelijk te maken dat wij hem niet van dienst kunnen zijn en dat hij zich moet wenden tot zijn contactpersoon bij de lokale bank. Bovendien is het ook niet goed voor ons imago bij de klant." De piekuren van de Infolijnen Ondersteuning Betaaldiensten liggen tussen 10.00 en 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Banken die tijdens deze uren bellen kunnen te maken krijgen met wachttijden. Het advies is om het dan buiten de piekuren opnieuw te proberen. Infolijn Buitenland r (030)216 10 40 In de rubriek Mensen worden belangrijke benoemingenjubilea en overlijdensberichten opgenomen. Mededelingen voor deze rubriek kunt u sturen naar de redactie. Jubilarissen 25 jaar per 1 juli: Hr. J.C.H. Kruijen, Rabobank Kerkrade 25 jaar per 16 juli: Hr. J.C.M. van Dooren, bank Loon op Zand Rabo- 25 jaar per 1 augustus: Mw. P.C.M. Reuvers-Van Hezik, Rabobank Kerkdriel; Hr. L.W. van der Waal, Rabobank Schouwen- Zierikzee 25 jaar per 2 augustus: Mw. F. Ramaker, Rabobank Hardenberg 25 jaar per 15 augustus: Hr. J.C. Groen, Rabobank De Zaan; Mw. J.E.A. Scholtze- Latour, Rabobank Aalsten Waalre 25 jaar per 16 augustus: Hr. L.F. van Wijck, Rabobank Schouwen-Zierikzee; Hr. G. van Duijvenvoorde, Rabobank Rijns burg 25 jaar per 1 september: Hr. A.C.G. Linnartz, Rabobank Echt-Maasbracht; Mw. H.J.M. van Swaay-Eling, Rabobank Oosterhout-Lent; Mw. R.M.G. Kint-Roels, Rabobank Hulst Nieuw-Namen; Hr. J. Looise, Rabobank Middelburg-Veere; Hr. B.J.M. Seesing, Rabobank Noordoostpolder; Hr. A.C. van den Brand, Rabobank Hernen; Hr. J.H. Coster, Rabobank Twentehof; Hr. J.M. Beetsma, Rabobank Sneek-Joure-Lemmer; Hr. G.P.A.M. Heysterman, Rabobank Land van Cuijk- Noord; Mw. A.H.P. Bastiani- Hollak, Rabobank Apeldoorn; Hr. J.C. de Boer, Rabobank Beilen-Wijster; Mw. A. Dijkstra- Leegstra, Rabobank De Lauwers; Hr. W. Buist, Rabobank Westland Zuid-West; Mw. M.J. van Mansom- van Schip, Rabobank Utrecht; Hr. C.A.A. Balzarelli, Rabobank Utrecht; Hr. W.J.R.M. Vermeulen, Rabobank Sittard; Hr. G. Tuitert, Rabobank Laren-Almen-Gorssel; Mw. G.J. Wessels, Rabobank Rijssen-Enter; Hr. Tj. Geertsma, Rabobank Franeker; Hr. M.H. Weima, Rabobank Harlingen; Hr. G.C. ter Weijden, Rabobank Montfoort; Hr. A.W. van Sprang, Rabobank Hilversum; Hr. R. Kuiper, Rabobank Hasselt- Nieuwleusen; Hr. L.C. van Wijk, Rabobank Pey-Posterholt; Hr. G. Verhoef, Rabobank Veenendaal; Hr. P.J. Mathot, Rabobank Zoetermeer-Benthuizen; Hr. Ph. J. Prijs, Rabobank Benoorden het IJ; Flr. Wesselink, Rabobank Groningen; Hr. J. Potman, Rabobank Berkeiland; Hr. J. Kastelijn, Rabobank Soest-Baarn; Hr. G.A.E. Janssen, Rabobank Maas en Leudal; Hr. J.M. Beetsma, Rabobank Sneek-Joure- Lemmer; Hr. A.B.C. Maandag, Rabobank Nederland/Utrecht; Hr. G.C.M.M. van Giersbergen, Rabobank Nederland/Eindhoven; Hr. H.E.C. Valenberg, Rabobank Nederland/Best; Hr. J.J. Sikkens, Rabobank Nederland/Eindhoven; Hr. T.I.M. van Campen, Rabo bank Nederland/Eindhoven; Hr. A.J.J. van den Heuvel, Rabobank Nederland/Eindhoven; Hr. H. Kroon, Rabobank Nederland/ Eindhoven; Hr. C.H.C.G.M. van der Velden, Rabobank Nederland/ Eindhoven; Hr. J. Weggemans, Rabobank Nederland/Eindhoven; Mw. P.J.M. Schellekens, Rabo bank Nederland/Best; Hr. A.F.E.M. Bakx, Rabobank Nederland/ Eindhoven; Hr. H.H.M. Altena, Rabobank Nederland/regio Zwolle; Hr. J. van der Meijden, Rabobank Nederland/Best 25 jaar per 6 september: Mw. S. Doomernik, Rabobank Berlicum 40 jaar per 1 september: Hr. G.M. Dieker, Rabobank Middelbeers; Hr. W.F.J. van Ooi, Rabobank Eijsden-Gronsveld Heugem Bedr ij venadviesgroep Handel, industrie en dienstverlening Te koop aangeboden Goedlopend bouwbedrijf, actief in de randstad. Broodjeszaak, snackbar, cate ringbedrijf op drukbezochte locatie in Amsterdam. Te koop gevraagd Middelgrote transportbedrijven (15 tot 30 vervoerseenheden) waar op termijn bedrijfsopvol ging of -beëindiging speelt en geschikte kandidaten ontbreken. Agrarische bedrijven Te koop gevraagd Melkveebedrijf met veertig tot zestig hectaren cultuurgrond. Technisch en/of agrarisch geo riënteerd productiebedrijf. Te koop aangeboden Ruim 2.7 hectaren tuinland, met circa 20.000 m2 in goede staat verkerende glasopstanden. Meer informatie over deze bedrijven en de bemiddelende banken staat op de eerstvolgende cd-rom!diskette. Mededelingen voor deze rubriek uit sluitend schriftelijk aan de redac tie, EO 50S.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 4