o8 Banken vóór indexering maximale rente-aftrek Geldautomaten getroffen door storing Nieuwe bestelprocedure voor premiums Rabo J ongerenRekening Spaarrekening steeds vaker gebruikt als betaalrekening 19 9 6 Cliëntadviseur als opsporings ambtenaar Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 78 Week 34 Woensdag 21 augustus Het wetsvoorstel van de staatssecretaris van financiën om de fiscale aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet te beperken, dupeert een grote groep Nederlanders en is 'een wolf in schaapskle ren'. Dat vindt ING-directeur drs. Wijngaarden, die in De Telegraaf van gisteren verklaarde ook namens de Nederlandse Vereniging van Banken te spreken. In het voorstel ontbreekt volgens Wijngaarden een noodzakelijke indexering van het maximale bedrag dat afge trokken mag worden van de belasting. Ook Pedro van de Kerkhof, productspecialist Consumptief BANK|j|l beeld Banken moeten sinds enkele jaren ongebruikelijke geld transacties melden bij de overheid. Over de rol van de cliëntadviseur als 'opspo ringsambtenaar' gaat van daag de uitzending van Bank in Beeld. Tot hun ongenoe gen horen de adviseurs zel den iets terug van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Bank in Beeld belicht het traject na de mel ding door de banken. Krediet, is vóór een dergelijke indexering en wijst erop dat dit slechts één van de aanbevelingen richting ministerie is. "Over enke le jaren worden veel belasting plichtigen door dit wetsvoorstel geraakt", voorspelt Wijngaarden. "Als de rente weer gaat stijgen, daalt het bedrag dat fiscaalvrien- delijk kan worden geleend. Een veel grotere groep gaat dan de gevolgen van deze plannen ondervinden." Volgens de ING-directeur wordt er geen rekening gehouden met prijsstijgingen: "De aftrek van betaalde rente op consumptief krediet wil men stapsgewijs maximaliseren op ƒ5000,- per persoon per jaar. Die aftrek krijgt steeds minder waarde als de prij zen van duurzame consumptie goederen blijven oplopen." De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben voor- Cliënten Advies "Door de fout leek het voor de geldautomaten of er met de be veiliging van de geldopnames was geknoeid", legt John Laumen van Cards en Chartale Betaal diensten uit. "De geldautomaten reageren daarop door 'tijdelijk buiten gebruik' te raken." Rond half negen vrijdagochtend was de storing verholpen. Om de gea's weer in gebruik te nemen, moes ten de lokale banken beveili- gingsgegevens (B-sleutel) op nieuw invoeren. In een aantal gevallen is dit pas 's middags gedaan. Over het algemeen heeft COF een zeer hoge beschikbaarheid. gesteld een jaarlijkse indexering op de 5000,- toe te passen. Daarmee moet de hogere prijs van goederen worden gecompen seerd, terwijl ook het renteniveau het bedrag van 5000,- zou moe ten beïnvloeden. "Als de rente daalt, zou dus ook het bedrag van 5000,- omlaag moeten door deze indexering", stelt Wijngaarden. Van de Kerkhof voegt daar aan toe: "Indexering is één van de vele aanbevelingen die de NVB richting ministerie maakt. De beperking van de fiscale aftrek raakt de banken natuurlijk direct. Je moet dit wetsvoorstel dan ook kritisch beoordelen. Overigens vind ik de kwalificatie 'een wolf in schaapskleren' iets te ver gaan. Het voorstel biedt belastingplichtigen wel degelijk behoorlijke mogelijkheden om te lenen. De aftrek is weliswaar beperkter, maar degenen die voor méér dan 5000,- aftrek per jaar in aanmerking komen, zijn nog altijd veruit in de minderheid." Cliënten Advies Management Cliënten Advies Banken hoeven in de toekomst niet meer voor elke nieuw geopende Rabo JongerenRekening een coupon naar Rabofacet te sturen voor premiums. De premiums kunnen voortaan rechtstreeks worden besteld. In de oude situatie, waarin de bank beschikte over een hand- voorraad premiums, moest voor iedere nieuw geopende rekening 3e hebt het zo te pfl Rabo JongerenRekenmg Vrijwel alle geldautomaten van de Rabobank zijn in de nacht van donderdag op vrijdag buiten gebruik geraakt vanwege een storing. De oorzaak was een fout in de beveiligingsapparatuur van het Centrale Opdrachtenbehandeling en Fiatteringssysteem (COF). Spaarrekeningen worden steeds vaker gebruikt voor overboekingen die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen in de 'Algemene voorwaarden voor spaarrekeningen'. Circulaire 31/176, die vandaag verschijnt, gaat in op de mogelijke gevolgen en behandelt maatregelen om het oneigenlijk gebruik een halt toe te roepen. Laumen: "Een storing als die van donderdagnacht treedt dan ook slechts heel incidenteel op. Toch wordt constant gewerkt aan ver beteringen en extra controle maatregelen om nog meer garan ties te bieden voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid. Dat is ook nodig, zoals vrijdag weer eens is gebleken. Het probleem is in dit geval natuurlijk direct aan de fabrikant voorgelegd. Daar naast worden nog meer systeem componenten dubbel uitgevoerd en controles geïntensiveerd." Cards en Chartale Betaaldiensten (040)217^60 4? Oneigenlijk gebruik van spaarre keningen heeft diverse gevolgen. Allereerst kan het gebeuren dat De Nederlandsche Bank de spaarvormen als betaalrekenin gen gaat aanmerken en hierdoor een ander liquiditeitspercentage voor deze middelen voorschrijft (20% in plaats van 10%). Dit heeft een nadelige invloed op de rentabiliteit. Daarnaast kunnen klanten het verschil tussen een spaar- en betaalrekening als gering erva ren. Hierdoor kunnen zij hun spaarrekening als betaalrekening gaan gebruiken. Dit heeft ook een nadelig effect op de rentabili teit, omdat de rentevergoeding op een spaarrekening belangrijk hoger is dan op een betaalrekening. Een derde gevolg van het onei genlijk gebruik van spaarreke ningen is dat klanten geïrriteerd raken zodra het oogluikend toe gestane oneigenlijk gebruik op geautomatiseerde wijze onmoge lijk wordt gemaakt. Om mogelij ke irritatie te voorkomen is het daarom nodig klanten te wijzen op het verkeerde gebruik van de spaarrekening. Circulaire 31/176 gaat in op de maatregelen die banken kunnen nemen om het oneigenlijke gebruik te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Omdat het nog niet mogelijk is om het verkeerde gebruik op een geautomatiseerde manier te onderkennen, gaat het vooral om een goede controle van de over boekingen en het voorlichten van de klanten. De circulaire is bestemd voor directeuren en ver schijnt ook op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Cliënten Advies (040)217 70 08 een coupon naar Rabofacet gestuurd worden. Aan de hand van deze coupons vulde Rabo facet dan eenmaal per week de voorraad bij de bank aan. Deze procedure is jarenlang gehan teerd om een beeld te krijgen van de interesses van jongens en meisjes in verschillende leeftijds categorieën voor bepaalde premiums. Deze procedure wordt losgela ten. Vanaf nu kunnen banken rechtstreeks premiums bestellen bij Rabofacet. De bestelgrootte is aan regels gebonden; de mini mum bestelling per premium is drie en maximaal negen stuks per bestelling. Teveel bestelde premi ums worden niet teruggenomen. Uitlevering geschiedt zolang de voorraad strekt. Defecte premi ums kunnen nog steeds bij Rabofacet worden omgewisseld. De verkoopprijs per premium blijft ongewijzigd, namelijk 16,- per stuk. Levering van de artike len heeft plaats vanaf 15 septem ber. De couponafhandeling vol gens de oude procedure blijft gehandhaafd tot 15 september. De na die datum ontvangen cou pons neemt Rabofacet niet meer in behandeling maar worden teruggestuurd naar de bank. Het segment Cliënten Advies wil benadrukken dat het belangrijk is dat de bank de speciaal voor de Rabo JongerenRekening ontwik kelde premiums, ook alleen hier voor gebruikt. Het gebruik van de premiums voor andere doel einden ontkracht de impact. Voor alle duidelijkheid staan in het schema de artikelnummers van de betreffende premiums. Premium Artikelnummer Klokradio 902440 Camera 902441 Vak Bak 980076 CD-dance 980077 Fietscomputer 980078 Video Ritchie Rich 980079 Baseballpet 980080 Bo de Knuffelhond 980081 Cliënten Advies f (040)217 70 08

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1