Volgende vr< In vleessector meer aan de hand dan gekke koeienziekte Mensen Bedrijfsbemiddeling Colofon Ajperi^nExRress^^9l(ar Bedrijven adviesgroep/Relatiebeheer' Nederland heeft als enige land in West-Europa geen BSE (Bovine Spongieuze Encefalopathie). Toch snijdt de uit Engeland naar het vaste land overgewaaide gekke koeienziekte ook diep in de Nederlandse rundveesector. Biefstuk en sudderlap leggen het af tegen varkensvlees en kip. Rundvleesprijzen dalen dit jaar met 15%, terwijl een kilo var kensvlees vergeleken met vorig jaar met een gulden is gestegen tot 3,70. De problemen in de ene sector lijken voor de andere volop kansen te bieden. Maar is dat wel zo? De gekke koeienziekte en de desastreuze gevolgen die deze kan hebben voor mens en dier, heeft de gemoederen de afgelopen periode danig beziggehouden. Consumen ten stapten, ook in Nederland, over op varkensvlees en kip. Ondanks het feit dat besmetting met BSE niet kon worden aangetoond, nam de Nederlandse overheid de draconi sche maatregel 64.000 Britse mestkalveren te vernietigen. De Europese Unie bezon en bezint zich op afdoende maatregelen. Het is echter de vraag of de BSE- affaire de schuld draagt van het leed in de rundvleessector en heeft bijgedragen aan een hogere con sumptie van varkensvlees, schreef NRC Handelsblad afgelopen dinsdag. "Het BSE-effect op de varkenshouderij is daadwerkelijk minimaal", zegt landbouwadvi- seur Nico Krooshof van Rabo bank Nederland. "De daling van het aantal varkens in de Europese Unie heeft een veel groter effect op de prijzen dan het feit dat er nu meer varkensvlees wordt gegeten. Het niet-elastische karakter van de veestapel leidt bij een kleine stijging of daling tot grote prijs- veranderingen. Komen er weer meer varkens, dan zul je zien dat de prijzen weer dalen." De laatste telling van varkens in Europa geeft een verdere daling aan. Het aantrekken van de varkensvlees- De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Isolde Koenen Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 markt betekent voor de varkens houders meer investeringsruimte. Krooshof denkt dat deze ruimte niet ten volle zal worden benut voor uitbreidingsinvesteringen. "Ik verwacht dat de afgelopen slechte jaren nog een poos naijlen. Investeringen zijn toen uitgesteld. Veel boeren zullen eerst de bestaande gebouwen aanpassen aan milieu- en welzijnseisen. Pas daarna denken ze aan uitbrei dingsinvesteringen." BSE niet alleen boosdoener Ook de neerwaartse spiraal in de rundvleessector kan niet alleen op het conto van de gekke koeien ziekte worden geschreven. De problemen zijn structureel van aard. Wel raken de vleespakhui zen eerder vol door de BSE-affai- re. Afzetten van het overschot op de wereldmarkt, zoals vroeger gebeurde, mag niet meer vanwege het GATT-akkoord. Teamleider financieringsgoedkeuringen Geert Korte van Rabobank Nederland: "De problemen in de rundvleessector zijn niet nieuw, ook al lijkt dat zo doordat het accent nogal sterk op de gekke koeienziekte wordt gelegd. Daar door kan een vertekend beeld ont staan. In Nederland komt BSE bovendien niet voor." Volgens hem ondervindt ook de melkvee houderij gevolgen van de proble men in de rundvleessector. "De prijs van kalveren en melkkoeien daalt daardoor op termijn." De gevolgen van de BSE-affaire voor de boeren is één van de vele onderwerpen tijdens de branche contactdagen voor de melkvee houderij en/of de varkenshouderij. Aanmelden kan nog tot komende dinsdag. Een fax is voldoende. Het nummer is (040)217 78 23. Kredietbeoordeling Bedrijven Sector Landbouw r (040)217 65 30 ln de rubriek Mensen worden belangrijke benoemingen, jubilea en overlijdensberichten opgenomen. Mededelingen voor deze rubriek kunt u sturen naar de redactie. De heer Th. H. Martens, direc teur Rabobank Roosendaal en lid van de werkgeversdelegatie van de CAAR is per 1 augustus 1996 benoemd tot regiodirecteur Zuid- Nederland. De Raad van Beheer heeft de heer Martens per dezelf de datum benoemd tot onderdi recteur van Rabobank Neder land. Bedr ij venadviesgroep Handel, industrie en dienstverlening Te koop gevraagd Productiebedrijf in de keuken sector of in glasdecoratie. Tot ongeveer tien medewerkers. Omgeving Eindhoven. Gevestigd ondernemer zoekt familiebedrijven -zonder opvol ging- om over te nemen of om in te participeren. Voorkeur voor productie- of handelsbedrijf met 25 tot 150 personeelsleden. Agrarische bedrijven Te koop aangeboden Wegens emigratie: melkvee houderij in de Over-Betuwe. Oppervlakte circa 35.6 hecta ren. Woonhuis uit 1948 gesplitst in twee gedeelten. Twee delen, ligboxenstal uit 1991, kapschuur annex veeschuur, werkplaats en werktuigenstalling. Drie beton nen kuilplaten. Prijs nader overeen te komen. Verkoper is geen BTW-ondernemer. Te koop gevraagd Bedrijf in Utrecht of Gelderland met circa 40 hectaren klei grond, geschikt voor melkvee houderij. Melkquotum is al in bezit. Moderne opstallen of nieuw te bouwen. Meer informatie over deze bedrij ven en de bemiddelende banken staat op de eerstvolgende cd-rom diskette. In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de help desks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrek king kunnen hebben op de hele Rabobankorganisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnummer (040)217 71 36. Cliënten Advies/Bedrijfsvoering Het correct printen van bet sales advice van American Express tra- vellercbeques geeft vaak proble men. Hoe kan dit worden opgelost? Een aantal lokale banken heeft problemen met het correct prin ten van het sales advice van sTYavelers I Cheques Verkoopnota Sales Advice Rabobank ^koop^e issues 917-3462-3 Kantoornummer REISCHEQ1 v alulasoort US .00L L O AANTAL COUPURE '-arf Lï paraaf b a, Koper/Srywiun oi Purcrwer quenummers van American Express worden immers niet her kent als Thomas Cook cheques. Lokale banken kunnen de sales advices van American Express printen als de 'Vaste Gegevens' van het KIK-systeem goed zijn ingevuld. De systeembeheerder BANKCODE PSB 14 31- 18-95 uitgavar AMEXC BEDRAG NUMMER TOT E gQ.00 EH0836404 4 9 I l I l I l 80(00 koers 1,65185 ine .prov 5,00 tot .pro- US dollar coupure stootte invullen. Dit eiemplaar - voorzien van de datum verwerking door Rabobank Nederland - bi| uw bank archiveren ^»t 3 3.03 NLO5 .33 American Express en vult het sales advice in met een typema chine. Dat is erg omslachtig en komt niet professioneel over bij de klanten. Andere banken prin ten de gegevens van American Express op een sales advice van Thomas Cook door als valuta soort USDC te kiezen. Dit leidt wel tot een goed geprint sales advice, maar de transactie wordt geweigerd. De ingetoetste che- moet dan in de tabellen van de Reischeques 'ja' invullen bij de rubriek 'applicationformulier'. Dit moet ook zijn gebeurd bij de valuta USDA. Op deze wijze kun nen ook de sales advices van American Express worden ge print. Cards en Chartale Betaaldiensten Help Desk Informatisering C (030)215 33 33 Cliënten Advies Volgens de Commerciële Hand leiding Internationaal Betaal- gemak 1996 en volgens de Rabo- kompas Reiswijzer worden voor Turkije travellercheques in Ameri kaanse dollars geadviseerd? Waarom niet in Nederlandse gul dens? De samenstelling van de Commer ciële Handleiding Internationaal Betaalgemak gebeurt in nauw overleg met Thomas Cook en American Express. Zij geven aan welke valuta voor een bepaald land het best kunnen worden geadviseerd. De informatie wordt eenmaal per jaar -omstreeks maart- geactualiseerd op basis van de ervaringen van klanten. Volgens Thomas Cook accepteren de meeste grote toeristenplaatsen in Turkije wel travellercheques in guldens, maar elders in het land is dat lang niet altijd het geval. Door USD travellercheques te kopen heeft de klant twee keer koersver lies. Daar staat echter tegenover dat USD cheques de klant de meeste zekerheid bieden de cheques ook daadwerkelijk te kunnen ver zilveren. Aangezien klanten tra vellercheques vaak meenemen 'voor het geval dat is accepta tiezekerheid in veel gevallen belangrijker dan koersverlies. Om klachten te voorkomen adviseert Thomas Cook daarom nog steeds USD travellercheques. Voor specifieke vragen over acceptatie in een bepaald land kunnen lokale banken contact opnemen met Thomas Cook of American Express. Op pagina elf van de Commerciële Handleiding Internationaal Betaalgemak staan de juiste telefoonnummers. Waarschijnlijk komt voor de aan vang van de wintervakanties -in november- een brochure van Thomas Cook beschikbaar. In deze brochure staat een telefoon nummer dat de klant zelf kan bel len als hij vragen heeft over accep tatie en verzilveringskosten. Op dit moment proberen vijf Rabo- banken de brochure uit. Cards en Chartale Betaaldiensten Ondersteuning Betaaldiensten Buitenland C (030)216 10 40

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 4