Rabobank Nederland geeft geen adviezen meer over openstellingstijden Kantoor in Vietnam opent zijn deuren LAURAbulletin verschijnt voortaan ook op Internet N-systeem aangepast voor OpMaat Hypotheek Rabobankploeg presteert goed in Tour de Schalkwijk Rubriek Handelsbemiddeling in trek Colofon Management Rabobank Nederland zal geen advies meer geven over de openstel lingstijden van de kantoren rond de feestdagen. Ook over de open stellingstijden in het algemeen wordt geen landelijk advies uitgebracht. Dat staat in circulaire 01/508, die de banken morgen ontvangen. In de circulaire is ook een lijst met alle helpdesks opgenomen. Het achterwege laten van een landelijk advies heeft alles te maken met de nieuwe CAO. Maar ook zaken als Visie '98, de recente wijziging in de Winkelsluitingswet en de open stelling van de concurrentie, zorgen ervoor dat de openstel lingstijden van de banken voor al op lokaal niveau moeten worden vastgesteld. Rabobank Nederland zal wel jaarlijks een Het maandblad voor de systeembeheerders van de banken, het LAURAbulletin, verschijnt voortaan ook op Internet. Het nieuwe nummer, 44, bijt het spits af. De tekst daarvan staat sinds gister avond onder Diensten IAB op de web-site INF098. 'Vers van de pers' zou men kunnen zeggen, ware het niet dat het nummer nog gedrukt moet worden! Pas volgende week valt het in gedrukte vorm bij de banken door de brievenbus. Ook deze keer is de inhoud van het LAURAbulletin divers. Zo komen bijvoorbeeld de activitei ten van de afdeling Beheer en Exploitatie en de resultaten van een computertest aan de orde en wordt opnieuw aandacht besteed aan de ondersteuning van het systeembeheer. Verder onder meer de administratie van Microsoftlicenties en de onder- houdskostendoorbelasting voor deze licenties, het samenvoegen van brieven in de nachtelijke uren en de spellingcontrole in Word. Voor dit laatste onder werp is ook een discussiegroep beschikbaar op de web-site INF098. Het LAURAbulletin is na ver schijning in drukvorm overigens ook steeds op de cd-rom/diskette De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Isolde Koenen Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 terug te vinden. Ditmaal dus vanaf week 32, aangezien het blad volgende week 'tastbaar' bij de banken op de deurmat ligt. opgave verstrekken van alle feestdagen. Daarop staan ook de openstellingstijden van de relevante eenheden van Rabo bank Nederland vermeld. De circulaire eindigt met het bericht dat Rabobank Neder land gaat onderzoeken of de banken buiten de 'normale' kantooruren behoefte hebben aan ondersteuning door de helpdesks van de segmenten en Ondersteuning Betaaldiensten. Gedurende enkele maanden worden alle vragen voor deze helpdesks buiten de kantooru ren opgevangen door de Centrale Meldpost van de Help Desk Informatisering, voor heen Operationele Onder steuning. De proef begint op 1 augustus en duurt tot het eind van het jaar. De Centrale Meldpost legt de gegevens vast en zorgt er voor dat de vragen bij de juiste persoon terecht komen. Meer details hierover staan in de circulaire. Deze staat ook op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Bedrijfsvoering De voorbereidingen op de ver koop van de OpMaat Hypotheek zijn in volle gang. Om het pro duct goed te kunnen verkopen verandert binnen het ALN sys teem het een en ander. In circu laire 52/149, die een dezer dagen verschijnt, staat meer over de aan passingen. Binnen het systeem zijn enkele nieuwe rubrieken toegevoegd. Andere onderdelen zijn uitge breid. In de circulaire worden zes aanpassingen toegelicht. De cir culaire is vooral bedoeld voor de hoofden Bedrijfsvoering/ Finan ciële Administatie. Maar de inhoud is ook van belang voor de mede werkers Commerciële Binnendienst van het segment Eigen Huis. Naar aanleiding van de verande ringen zal in de loop van de maand augustus een nieuwe aan vulling op de handleiding voor het ALN-systeem worden gele verd. De circulaire staat ook op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Vanaf de achtste verdieping van het OSIC-gebouw in Ho Chi Minh stad behartigt Lai Chong Tuck sinds juni de belangen van de Rabobank en haar klanten in Vietnam. Samen met mevrouw Pham Thi Ho Van runt hij Vietnam Representative Office van Rabobank International. Hans Hannaart, general manager van Rabobank, Singapore Branch, vertelt vanuit Singapore: "Twee maanden geleden kregen we de licentie voor de vestiging in Ho Chi Minh City. Een vertegen woordiging in Vietnam past vol ledig in onze focus op global agri- business. Het land is een belangrijk exporteur van agrari sche producten zoals rijst en kof fie. Voor het onderhouden van de contacten met exporteurs en met andere klanten is het een goede zaak om lokaal een vertegen woordiger te hebben. We zijn in Vietnam al heel actief op het gebied van het financieren van agriprojecten. Een lokale verte genwoordiging heeft het grote voordeel dat je ter plaatse de mogelijkheden voor de Rabobank in de gaten kunt houden. Vietnam is een uitermate boeiend land met zeventig miljoen inwoners, waar van de inkomsten stijgen en die hun levensstandaard willen ver beteren." De officiële opening van het kan toor in Ho Chi Minh City vindt plaats op 18 oktober door hoofd directielid Henk Visser, die dan toch in de buurt is vanwege een agri- business conferentie in Singapore. Adres: Vietnam Representative Office OSIC Building, 8th Floor, Unit C nr. 8 Nguyen Hue Bouelevard District One, Ho Chi Minh City S.R. Vietnam Tel. 848 - 8 22 00 75 De jeugdige Robin Baas doet niet onder voor de profs. Het ren- nertje uit de Rabobankploeg won de eerste etappe van de Tour de Schalkwijk. Deze week strijdt hij met negentig andere jongens en meisjes uit de regio om de eindoverwinning. De Tour de Schalkwijk is een begrip in het dorpje Schalkwijk. De ronde wordt inmiddels voor de zevenentwintigste keer verre den. Het deelnemersveld bestaat uit negentig jongens en meisjes, in de leeftijdscategorie acht tot en met twaalf jaar. Zij zijn ver deeld in verschillende ploegen. De plaatselijke Rabobank is spon sor van het evenement. En dus rijdt er ook een Rabobankploeg mee. De kinderen zijn dit jaar voor het eerst gestoken in de nieuwe wielrenshirts met het Rabobank beeldmerk. De rennertjes wor den de komende dagen zwaar op de proef gesteld. De tour bestaat uit twee tijdritten, vijf dagetap- Relatiebeheer De rubriek Handelsbemiddeling in het tijdschrift Import/Export van het segment Relatiebeheer is in trek. Dat blijkt uit het aantal ban ken dat marketeer Bert Oosterkamp, tevens hoofdredacteur, belt zodra een nieuwe editie bij de klanten ligt. D ze melden zich op hun beurt wi hun bank. "Er zijn d. elefoon roodgloei end lus een verheugde Oosten, mp. Vaak blijken de bellende banken al geruime tijd aan de hoorn gekluisterd langs de burelen van Rabobank Nederland te zwer ven, zonder antwoord op hun vra gen te krijgen. Uiteindelijk ko men ze dan bij Oosterkamp te recht, die ze alleen kan doorverwij zen. "Banken die meer willen weten over handelsbemiddeling kunnen het beste direct contact opnemen met Verkoopondersteuning van het segment", zegt hij. "De medewer kers van deze afdeling kunnen desgewenst informatie opsturen. Daarvoor wordt 50 in rekening gebracht." Het niet vermelden van telefoonnummers van Rabobank Nederland is een bewuste keuze vertelt Oosterkamp. "We willen voorkomen dat klanten recht streeks met Rabobank Nederland bellen. Het zijn tenslotte klanten van de lokale banken." Handels- bemiddeling is niet de enige veel gelezen rubriek. Ook aankondi gingen van landenrapporten en Food Agribusiness studies roe pen reacties op. De landenrappor ten worden geschreven door Inter nationaal Onderzoek en zijn daar te bestellen.Het telefoonnummer is (030)216 26 58. De Food Agri business studies zijn verkrijgbaar bij Marketing Service, (030)216 28 04. Oosterkamp adviseert Import/ Export ook te gebruiken bij de op stapel staande marktbewer kingsactiviteiten Internationaal. Relatiebeheer (040)217 77 00 In de Tour de Schalkwijk strijden jongens en meisjes gezamenlijk om de hoogste eer. pes en een ploegentijdrit. De leider in het algemeen klasse ment krijgt de gele trui. De beste klimmer mag de groene trui dra gen. De rode trui is voor de lei der in het zogenaamde dijkhuis klassement. Het beste meisje van de ronde mag pronken met de roze trui, terwijl de hoogstge- klasseerde negenjarige de witte trui mag aantrekken. De prijzen worden na de slottijdrit van zon dag 28 juli verdeeld.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2