'Geen afstemming banken over hypotheekrente' Concentratie van afzet woondiensten niet altijd probleem Persoonlijke benadering in mailings Cliënten Advies Rabobank herstelt zich geleidelijk in kleinbedrijf KBB kiest ook voor Chipknip Minister Wijers na onderzoek naar gedrag banken: Colofon Eigen Huis Het ministerie van Economische Zaken heeft geen ongeoorloofde onderlinge afstemming tussen banken kunnen constateren rond het verhogen van de tarieven van de hypotheekrente. Dat deelde minis ter Wijers afgelopen week mee aan de Tweede Kamer, naar aanlei ding van een onderzoek naar het gedrag van de verschillende banken op het gebied van de hypotheekmarkt. Aanleiding voor het onderzoek vormden vragen van enkele PvdA- kamerleden. Die hadden in het Financieele Dagblad van 13 februari in een bericht over hypotheekren te gelezen dat een woordvoerder van de Rabobank gezegd zou hebben: "De ABN Amro, ING en de Rabobank hebben even de koppen bij elkaar gestoken. Ieder heeft een eigen koers, maar als de een gaat, gaat de ander mee. Daar kun je over discussiëren. Dat hebben we even afgestemd." De woordvoerder van de Rabobank zei echter iets anders dan wat in de krant te lezen viel: "Deskundigen van de verschil- Bedr ij venadviesgroep De positie van de Rabobank in het kleinbedrijf herstelt zich geleide lijk. Dat blijkt uit de Business Monitor van het Nipo. Aan de in het begin van dit decennium ingezette daling van het primaire markt aandeel van de bank lijkt dan ook een eind gekomen. Wel loopt de bank nog achter in de startersmarkt. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt in de Nederlandse economie een prominente rol. Circa 43% van de totale afzet van het particuliere bedrijfsleven en 57% van de totale werkgelegenheid komt voor reke ning van het MKB. Wat dit laatste betreft zit de vaart er stevig in. Vorig jaar nam het aantal banen toe met 60.000, dit jaar verwacht het MKB eenzelfde toename. Het MKB telt inmiddels meer dan 450.000 bedrijven. De gestage groei van het MKB leid de bij de Rabobankorganisatie de afgelopen jaren tot een opmerkelij ke verschil tussen haar positie in De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Isolde Koenen Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 lende banken wisselen soms van gedachten over macro-economi sche ontwikkelingen, waaronder mogelijk ontwikkelingen op de kapitaalmarkt." Afgelopen week antwoordde Wijers de kamer: "Er zijn geen concrete indicaties opgeleverd van onderling afgestemd gedrag van banken met betrekking tot verhoging van de hypotheekren te. Verder blijkt uit een onder zoek dat de concurrentie tussen hypotheekaanbieders juist is toe genomen. Het aantal aanbieders van hypothecaire leningen is sterk gestegen, met name nadat ook niet-banken, als verzeke ringsmaatschappijen en pen sioenfondsen, overgingen tot het verstrekken van hypotheken." De minister is dan ook tot de conclusie gekomen dat er nu on voldoende aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen naar eventuele afspraken tussen banken met betrekking tot de bij stelling van de hypotheekrente. Eigen Huis Het concentreren van de afzet van woondiensten in een uitgestrekt werkgebied hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Het is voor al een kwestie van goed overleg, samenwerking en het gebruikmaken van moderne techniek. Dat zeggen medewerkers van de Rabobank Steenwijk-Brcderwicde en de Rabobank Heerde. Frans Bouwers, commercieel manager Eigen Huis en Financiële Advisering van de Rabobank Heerde, heeft het als volgt opge lost: "We hebben te maken met twee evenwaardige woonplaatsen: Heerde en Wapenveld. De twee hypotheekadviseurs zijn in Heerde gestationeerd. Als een klant uit Wapenveld belt, nemen we in Heerde de telefoon op. Maar we melden ons 'Met de Rabobank Wapenveld'. Om te weten waar de klant vandaan belt, heb je maar een simpel stukje techniek nodig."Ook Gerrit Wachtmeester, onderdirecteur van de Rabobank Steenwijk-Brederwiede, meent dat concentratie van de hypotheek diensten geen probleem hoeft te zijn. „Vroeger verkochten we hypo theken vanuit alle elf kantoren. het midden- en grootbedrijf en die in het kleinbedrijf. In het midden- en grootbedrijf steeg het markt aandeel van 26% in 1991 tot 30% nu. Tot eind vorig jaar nam het pri maire aandeel in het kleinbedrijf met minder dan tien werknemers echter af. "Daaraan lijkt nu een eind gekomen, er is zelfs sprake van groei",zegtmarktanalistJosDilven van het segment Bedrijvenadvies- groep. "Het aandeel in dit deel van de markt bedraagt nu 37%." Volgens Dilven komt de omme zwaai vooral door de andere werk wijze van de lokale banken. "Je ziet dat een actiever opstelling en een goed beeld van de klant vruch ten afwerpt. Met name door het laatste zijn banken beter in staat passende adviezen te verstrek ken." Tot zijn teleurstelling blijft het primaire marktaandeel bij star ters met 32% ruim onder het tota le marktaandeel. De Rabobank heeft volgens het Nipo een sterke positie in de markt voor de debet producten. Bijna de helft van de bedrijven met een lening, rekening courant en/of betaalrekening met kredietfaciliteiten, nemen deze af bij de Rabobank. Ook hebben veel bedrijven hun verzekeringen bij de bank ondergebracht. Als belang rijkste trend signaleert het Nipo dat steeds minder klanten van de bank diensten van een ander afne men. "Met andere woorden", zegt Dilven, "doordat banken hun klan ten beter kennen slagen ze er in meer producten af te zetten." Bedrijvenadviesgroep (040)217 7(704 Het KBB-concern, eigenaar van onder meer De Bijenkorf, Hema, Praxis en Prénatal, heeft geko zen voor de Chipknip van de Nederlandse banken. Voor het gebruik van de techniek is een overeenkomst afgesloten met ABN Amro, de huisbankier. De beslissing komt onverwacht, omdat Hema enige tijd geleden bekendmaakte in samenwerking met Edah, C&A en Esso een spaarprogramma te gaan ont wikkelen op basis van de chip per-technologie van PTT Tele com en de Postbank. Frans Bouwers van de Rabobank Heerde. Nu gebeurt dat alleen nog vanuit het hoofdkantoor in Steenwijk. Als een klant bijvoorbeeld het kantoor Kuinre binnenloopt dan wordt via de commerciële binnen dienst in Steenwijk een afspraak gemaakt, bij de klant thuis, in Kuinre of in Steenwijk. De klant vindt het prima en voelt zich echt persoonlijk en deskundig bediend." Het uitgebreide verhaal van de twee banken die in de praktijk ervaringen hebben opgedaan met de concentratie van de afzet van woondiensten staat op de eerst volgende cd-rom/diskette Eigen Huis C (040)217 76 91 Cliënten Advies In de lijn van de PSD-gedachte streeft het segment Cliënten Advies naar een persoonlijke benadering van de klant. Daarom wil het klan ten in centraal geproduceerde mailings in de toekomst persoonlijk aanspreken én wil het de mailing laten ondertekenen door de lokale medewerker. Om optimale invulling te kunnen geven aan najaarsac ties wil het segment handtekeningen van de commercieel managers of de algemeen directeur afdrukken onder de brieven die het aan klanten verstuurt. De handtekeningeninventarisatie is een afgeleide van het traject van Rabofacet om een centrale 'hand tekeningendatabase' te maken, die omstreeks oktober/november vol ledig zal zijn. Dit traject blijft ove rigens ook gewoon doorlopen. Om het direct marketingtraject van de najaarsacties zo goed mogelijk in te vullen heeft het segment nu al de handtekeningen van de commer cieel manager of algemeen directeur nodig, afhankelijk van de wensen voor persoonlijke ondertekening van de bank. De gegevens die de bank aanlevert, verwerkt Cliënten Advies in een centrale database waarop de bank zich automatisch abonneert conform de voorwaar den van de brief over dit onder werp van Rabofacet van 19 juni. Het segment neemt alleen de ban ken mee in het traject die vóór 2 augustus reageren. Voor de overige banken blijft persoonlijke onderte kening vooralsnog achterwege. Met medewerking van de banken wil Cliënten Advies dit najaar een betrouwbare database met hand tekeningen voor het hele segment opbouwen. Op de cd-rom/diskette staat daarom een formulier waarop de bank de handtekening kan plaat sen. Deze handtekening moet abso luut in zwart worden neergezet binnen het aangegeven kader. Daarbij mag de handtekening het kader niet raken. Voor 10 augus tus krijgt de bank terugkoppeling van het segment om te controleren of de gegevens op de juiste manier zijn doorgevoerd. Naast het tekenen door de lokale bankmedewerker is het persoonlijk aanspreken van de klant belangrijk in de PSD-gedachte. Vanwege een onvolledige database is dit helaas nog niet altijd mogelijk. Aan verdere verbetering hiervan wordt gewerkt. Het inschrijfformulier voor de handtekeningactie staat op de eerstvolgende cd-rom/diskette. Cliënten Advies r (0407217 70 08

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2