i8 07 'Koersdalingen geen aanleiding tot paniek' Op de tv zie je meer Verruiming openingstijden brengt vele veranderingen met zich mee Eerste module informatiepakket 'Internationaal' nu beschikbaar 19 9 6 Tweede BIRD-lijst Vermeer-catalogus nog te bestellen 1 Bfeu' Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 54 Volgens directeur Research Rob Heerkens van IRIS geven de koers dalingen op de beurzen van de afgelopen dagen nog geen aanleiding tot paniek. De koersen op Wall Street daalden maandagavond scherp. Prompt kelderden dinsdag de koersen op de Europese aan delenmarkten. De Amsterdamse beursindex zakte na het middaguur in snel tempo tot onder de 520 punten, een daling van 4%. Heerkens: "In onze publicaties hebben we al gewezen op de moge lijkheid van een correctie die van uit Wall Street zou komen en op het feit dat de beurs te duur werd. De Amsterdamse beurs kan zich niet onttrekken aan de correctie die zich nu op Wall Street afspeelt. De Dow Jones heeft nog geen 10% correctie laten zien, maar die zal er ongetwijfeld komen." De ko mende weken zullen de ontwik kelingen op Wall Street alle Euro pese beursen beïnvloeden. In de nacht van dinsdag op woensdag zakte Wall Street 150 punten, ter- Relatiebeheer Het informatiepakket is opge bouwd uit een aantal modules. Daarin komen de verschillende onderdelen van de internationale dienstverlening aan de orde. Zo Management De lokale banken krijgen morgen de tweede BIRD lijst Analyse Model Renterisico. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het begelei dend schrijven. Daarin staat infor matie over de verwerking van leningen met rentebedenktijd. De catalogus van de overzichts tentoonstelling van de schilder Johannes Vermeer is nog steeds te bestellen. In dit boekwerk staat veel informatie over het leven en werk van de beroemde kunstenaar. De catalogus kost voor Rabobank- medewerkers 57,50. In de win kel kost het boek 85,-. Bestellen kan door een fax te sturen naar de afdeling Sponsoring. Het fax nummer: (030)216 1904. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. wijl gesloten werd op +9. Dat is een teken dat de markt heel ner veus is en er nog van alles kan gebeuren. Dat soort bewegingen kunnen zich de komende dagen herhalen. Heerkens is er echter van overtuigd, dat paniek niet nodig is. De meeste aandelenbezitters staan nog op winst. "Ons advies is: nog niet kopen, rustig afwach ten tot de correctie is afgelopen. Een herstel van de beurs later dit jaar is mogelijk, zeker in Europa. Amsterdam zal zich gaan richten op het economisch herstel in Europa en dan weer de opgaande lijn oppakken. Maar ik verwacht dat pas tegen het eind van dit jaar of begin volgend jaar het niveau van 550 punten gehaald zal worden." Het is een jongensdroom van velen: de Tour de France mee maken in de wagen van een ploegleider. Het zou een beetje snobistisch zijn als ik nu zou zeg gen dat ik me dat niet voor kan stellen. Natuurlijk begrijp ik dat maar al te goed. Maar er zijn dagen dat ik zo m'n twijfels heb. Acht uur in een auto bij een tem peratuur van dertig graden is ook niet alles. En als u een hekel heeft aan het rijden in een file moet u geen ploegleider worden: je doet niet anders! Voor het volgen van de wedstrijd moet u ook niet in mijn auto zijn. Voor het televisiescherm zie je meer. Wij zijn afhankelijk van onze eigen ogen en de officiële Tourradio. Maar honderden meters achter een peloton heb je echt geen zicht op wat aan de kop gebeurt. Laat staan wan- doorTheode Rooy neer het peloton uiteen valt. Zoals de afgelopen dagen in de bergen. Daar staat natuurlijk veel tegenover. Het hele 'circus' dat Tour de France heet blijft toch een uniek evenement. Daaraan mogen deelnemen en ieder facet van nabij meemaken is niet alleen een jongensdroom; dat is zelfs voor een vent van bijna veertig nog steeds iets geweldigs. Veel plezier voor uw toestel! Het segment Relatiebeheer heeft voor de banken de eerste module van het informatiepakket 'Internationaal', over Handelsrisicomana- gement-producten, beschikbaar. Met het pakket en met de landelij ke imagocampagne 'Rabobank Internationaal' ondersteunt het seg ment in het najaar het vervolg op de lokale marktbewerking van internationaal actieve bedrijven. gaat de tweede module, die over enige tijd verschijnt, over Auto- dealing. Banken moeten zich voor alle modules apart inschrij ven. De eerste module over de Handelsrisicomanagement-pro- ducten bestaat uit een beschrij ving van de opzet en de onder steuning van de marktbewerking en selectielijsten. In augustus/sep tember komen daar nog bel- scripts en voorbeeldbrieven bij. Banken kunnen zich tot en met vrijdag 2 augustus bij het Bedrijfs bureau postzaken in Best inschrijven voor de module. Dat kan alleen per fax onder vermel ding van 'Pakket internationale dienstverlening', een contactper soon op de bank en de naam, de code en het telefoonnummer van de bank Het faxnummer is (040)219 53 43. De module kost ƒ150,-. Banken die tijdens de lokale marktbewer king klanten en prospects via direct mail willen benaderen, betalen daarnaast nog 3,- per te mailen klant of prospect. Bij de totale kosten is één dagdeel com merciële training inbegrepen. Deze training, waarvoor men een uitnodiging krijgt, zal in septem ber plaatshebben. Relatiebeheer De nieuwe winkelsluitingswet geeft banken vrijheid de openingstij den te verruimen. Dit brengt zowel zakelijk als privé veel verande ringen met zich mee. Dagelijks met het gezin eten is er bijvoorbeeld niet meer bij. Een gesprek met medewerkers van Rabobank Ede. ot Medewerkers van de Rabobank voor het kantoor Ede Stadspoort. f (040)217 77 00 Rabobank Ede (Gld.) heeft per 1 juni de openingstijden van de vier vestigingen op elkaar afgestemd. Jos Basten, manager bedrijfsvoe ring: "We hebben besloten de openingstijden te veranderen om dat Ede-Stadspoort ligt in een wijk met veel werkende mensen. Om aan de behoeften van deze werkende mens te voldoen, heeft dit gehele winkelcentrum de ope ningstijden verruimd. Wij als bank konden natuurlijk niet ach terblijven en hebben besloten de openingstijden aan te passen aan die van het winkelcentrum". Daarom is Ede-Stadspoort vanaf 1 juni geopend van 13.00 tot 20.00 uur. Het kantoor Elde-Centrum is, behalve door de week, ook op zaterdag geopend. De kantoren Bennekom en Bellestein zijn gewoon overdag open. Flink wennen "Zowel klanten als medewerkers moeten flink wennen aan de nieuwe openingstijden. In het begin dachten klanten er niet altijd aan dat het ook mogelijk is 's avonds of zaterdag naar de bank te gaan. Anderzijds verga ten medewerkers dat ze ook op zaterdag afspraken konden maken. Langzaam maar zeker beginnen beide partijen eraan te wennen", aldus Basten. Max Haring, teamleider van kantoor Stadspoort, vindt dat de verande ring heeft geleid tot 'rust' in de bankhal. "Het publiek dat komt, is zeker geïnteresseerd en komt doelbewust. Verder heeft er een verschuiving plaatsgehad van klanten: mensen uit Bennekom gaan naar Stadspoort en anders om".Wim Borgers, vervangend teamleider, vindt het soms wel vervelend dat de bank tot acht uur 's avonds geopend is. "Het is moeilijk te combineren met een gezinsleven. Nu kan ik maar één keer samen met mijn gezin eten, omdat ik ook 's avonds moet werken. Om hen toch nog eens wat vaker te zien, heb ik mijn sportavond opgegeven voor een avond met de kinderen". Annet Florijn vindt de verande ring in de openingstijden een uit komst. "Mijn vriend werkt ook onregelmatig. Ik heb in de horeca gewerkt en ben het gewend dat je 's ochtends vrij en 's avonds aan het werk bent. Bovendien kun je alle dingen die je eigenlijk met heel Nederland op zaterdag moet doen, snel even 's ochtends in alle rust uitvoeren." Veel banken hebben hun ope ningstijden al veranderd en ande re zijn nog druk bezig te beden ken hoe de nieuwe vrijheid in te passen. Tot 1 oktober hebben zij hiervoor de tijd.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1