Proef met toepassing Financiële Verhuizing Particulieren geslaagd Rabo Top 40 op locatie 'm Colofon Cliënten Advies De huidige procedure met betrekking tot de administratieve verhuizing van particuliere klanten is tijdrovend en arbeidsintensief. De geauto matiseerde Laura-toepassing Financiële Verhuizing Particulieren (FVP) is een eerste stap in de goede richting. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ervaringen bij proefbanken. S7RA&VANtCKBV Met FVP wordt verhuizen een stuk gemakkelijker. Zes banken startten in april met de geautomatiseerde toepassing Financiële Verhuizing Particu lieren op Laura. De verhuistoe- passing FVP maakt elektronische verhuisdossiers van klanten aan en verzamelt de gegevens van de verhuizende klanten. Verder brengt de toepassing de door de verhuizende klant afgenomen produkten in beeld, maakt corres pondentiemateriaal aan en stelt typeconcepten voor de adminis tratieve verhuizing samen. De agenderingsfunctie bewaakt de tijdige afhandeling van de verhui zing. Het opheffen of openen van betaal- en spaarrekeningen en het overboeken van saldi moet nog gewoon handmatig gebeuren, want zo ver gaat de verhuistoe- passing nog niet. Moniek Smit, relatiebeheerder particulieren van Rabobank Den Haag, vindt dat er zeker voorde len verbonden zijn aan de ver- De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 nieuwde verhuisprocedure. "Tijd winst is daar één van. Eerst moest je voor één klant diverse systemen opstarten. Nu is één druk op de knop voldoende om alle gegevens van de klant boven tafel te krij gen. Het handmatig invullen van formulieren is ook voorbij: de computer maakt alles automa tisch op standaardformulieren aan. Bovendien is de toepassing gebruikersvriendelijk. Punt voor punt staat beschreven wat je moet doen." "Nadelen of onvolkomenheden zijn er eigenlijk niet, maar natuur lijk kan altijd alles beter", vertelt Dick Sijtsma, hoofd bedrijfsvoe ring van Rabobank Drachten. "De ultieme situatie zou zijn dat je alleen de bankcode van de klant hoeft te veranderen en verder niets. Nu moet je aan verschillen de systemen doorgeven dat de klant verhuist." Jack Bierstekers, medewerker bedrijfsvoering van Rabobank Bergen op Zoom, vindt dat de 'cliënten agendering' en FVP beter op elkaar afgestemd moeten worden. Agendapunten van de cliëntadviseur worden niet automatisch gekoppeld aan de agenda van de persoon die de ver huizing afhandelt". De proefbanken zijn ook tevreden over de door de nieuwe toepas sing gegenereerde output. "Je hoeft eigenlijk niets meer te doen. Alles wordt nu door de computer uitgeprint en het enige wat je nog moet doen is een stempel en een handtekening zetten. Ook de 'nieuwe banken' hebben geen bezwaar tegen de nieuwe output en reageren enthousiast", aldus M. Smit. Op basis van de evaluatie met de proefbanken wordt de vernieuw de procedure op een aantal pun ten verbeterd. De landelijke uitle vering van FVP heeft gefaseerd plaats in het derde en vierde kwartaal van 1996. In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de help desks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrek king kunnen hebben op de hele Rabobankorganisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnummer (040)217 71 36. Cliënten Advies Servicedesk OLA/OLO krijgt regelmatig onbestelbare brieven van de PTT retour. Het gaat dan om retourbrieven naar aanleiding van gepersonaliseerde overschrij vingsformulieren (OLO's) van interne rekeningnummers van lokale banken. Hoe komt dat en hoe kan dat worden voorkomen Tijdens het aanmaken van retour brieven bij overschrijvingsformu lieren (OLO's) worden de NAW- gegevens geprint op basis van het opdrachtgevende rekeningnum mer uit de codebalk van OLO. Het gaat hier om OLO's in de nieuwe huisstijl. Lokale banken laten ook voor hun interne reke ningnummers gepersonaliseerde OLO's aanmaken. Als een opdracht ten laste van zo'n intern rekeningnummer leidt tot een retourbrief wordt de NAW gebruikt, zoals deze bij Interpay/ BGC bekend is (afgeleid van CRAB). Deze NAW is vaak een interne aanduiding en alleen bin nen de lokale bank bekend. Voor de PTT-verzending van retour brieven leidt dit dan meestal tot onbestelbare retouren, die terug komen bij de Servicedesk OLA/ OLO. Deze retourbrieven worden door de Servicedesk per interne post naar de juiste bank ver stuurd. Een en ander kan leiden tot een minimale vertraging van 3 a 4 dagen. Om dit te voorkomen wordt de lokale bank geadviseerd de tenaamstelling van de interne rekeningnummers in lijn te bren gen met de PTT-voorschriften, dus een juist adres, een postcode en een woonplaats. De bank kan een eventuele interne aanduiding (bijvoorbeeld voor RA's) opne men als extra naam. Deze extra naam wordt door Interpay/BGC op de retourbrieven niet afge drukt. Service desk OLA/OLO C (030)216 28 39 In de Rubriek Mensen worden benoemingen van directeuren en voorzitters van besturen van loka le banken, belangrijke benoemin gen bij Rabobank Nederland alsmede overlijdensberichten opge nomen. Eventueel kan een foto van de betrokkene worden ge plaatst. Mededelingen voor deze rubriek kunt u faxen naar de redactie. Faxnummer (040)217 71 36. Foto's kunnen worden gestuurd naar Interne Communicatie Eindhoven/ EO 505. W.J. Meijers, directeur van de Rabobank Eelde-Paterswolde, is per 1 september 1996 benoemd tot directeur van de Rabobank Bergen-Egmond-Schoorl. Vic Kerkhoff is sinds 1 juni interimmanager bij de Rabo bank Wassenaar. De voormalig projectleider voor het CAO- traject bij de lokale banken, geeft hiermee invulling aan zijn wens om na zeventien jaar lokale bank en tien jaar Rabobank Nederland naar de lokale bank terug te keren. In Wassenaar is hij verantwoor delijk voor de daadwerkelijke invoering van Focus, de interne organisatie en het personeels management. Cliënten Advies De Rabo Top 40 gaat tot eind september het land in. Twaalf tv-uit- zendingen van de Rabo Top 40 worden opgenomen tijdens de Music Tour. De presentator is Bart Ettekoven en de programma's worden zoals gewoonlijk op zaterdag en zondag uitgezonden op SBS 6. De opname op locatie heeft een aantal voordelen. "De Rabobank kan hiermee haar imago bij de jongeren nog meer versterken én de Music Tour krijgt een nog gro tere bekendheid", zegt Lisette Bastiaansen van Communicatie. "Bovendien zal het ook effect hebben op de kijkcijfers van de Rabo Top 40. Bezoekers van een Music Tour waar tv-opnamen zijn gemaakt kijken zeker naar de uit zending. Andere kijkers bezoeken waarschijnlijk sneller een Music Tour. Voor de betreffende lokale banken kan het extra publiciteit en extra bezoekers betekenen, bij voorbeeld door een redactioneel artikel in de plaatselijke krant." SBS 6 kondigt diverse keren per week met een korte clip aan in welke plaats die week de Top 40 wordt opgenomen. De uitzending op locatie toont beelden van de stad en van de bezoekers van de Music Tour. Ook is er aandacht voor een aantal spelletjes dat tij dens de Music Tour wordt gespeeld. Zo kondigt iemand uit het publiek zelf zijn favoriete clip uit de Top 40 aan. Per Music Tour heeft opname plaats van twee uit zendingen. Bastiaansen: "We heb ben maar een beperkt aantal dagen om op locatie op te nemen. Eén vrijdag per twee weken zijn de hitlijsten van de Top 40 bekend voor de zaterdag die volgt en ook voor die van de week erna. Dat betekent dat we alleen op die vrij dag twee uitzendingen in één keer kunnen opnemen." De opname data zijn: 19 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 en 27 september. Lokale banken waarbij tijdens de Music Tour de Top 40 wordt opgenomen, krijgen binnenkort een streamer om hierop de aan dacht te vestigen. Voor de Music Tour met tv-opname op 2 augus tus kunnen lokale banken nog boeken. Geïnteresseerde banken kunnen zich aanmelden bij onderstaand nummer. Op de eerstvolgende diskette/cd- rom staat een overzicht van alle tot nu toe geboekte Music Tours tot eind september, met daarbij Grote belangstelling bij jongeren voor Music Tour. aangegeven op welke plaatsen tv- opnamen worden gemaakt. Servicebureau Communicatie Lokale Banken Rob van Koningshoven C (040)217 68 68

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 4