Huizenkopers benadeeld door slordige adviseurs Classic cars en kunst op Beleggersmarkt Nieuwe opleidings planners ontwikkeld aldolezer Chipknip binnenkort op de markt Bedrij fsbemiddeling Administratie Avéro Rabo Koopsompolissen Eigen Huis Nogal wat huizenkopers worden het slachtoffer van slordig rekenen de hypotheekadviseurs. Dat staat te lezen in de Consumentengids van deze maand. Maandelijkse woonlasten vallen hoger uit dan voorge spiegeld, onverwachte kostenposten duiken plotseling op, of de hypo theek is om andere redenen ineens minder aantrekkelijk dan zij leek. Financiële advisering Reinier Biegel (r): Beleggers uit Mijdrecht, Vinkeveett, Waverveen en Wilnis weten nu wat wij in huis hebben." Antieke auto's voor het hoofdkantoor van Rabobank De Ronde Venen in Mijdrecht attendeerden bezoekers op de Beleggersmarkt die daar onlangs gehouden werd. In de bank was een galerie ingericht, als bewijs dat voor wie er kijk op heeft, ook schilderijen beleggingsob jecten kunnen zijn. Alles wees erop dat het een bijzondere avond zou worden. Beleggingsadviseur Cok Cardol, die met collega Reinier Biegel voor de organisatie tekende, vertelt er het fijne van. Inmiddels is de eerste hypotheek adviseur door de Consumen tenbond op zijn vingers getikt. Hij heeft een schadevergoeding van duizenden guldens betaald. De slordige adviseur voerde een fout in zijn computerprogramma als excuus aan. Een misser die zijn klant kwam te staan op een bedrag dat tweehonderd gulden per maand hoger lag dan hem was voorgere- Bedrijvenadviesgroep Agrarische bedrijven Te koop gevraagd Ammoniakrechten met geldige milieuvergunning in Overijssel. Akkerbouwbedrijf van ca. 50 ha in West-Brabant/Zeeland voor de vestiging van een melkveebedrijf. Vleeskalverenbedrijf voor ca. 800 dieren in Midden-Nederland. Tuinbouwbedrijf buiten het Westland voor bloemen- of groenteteelt, 1 a 2 ha, met woon huis. Handel, industrie en dienstverlening Te koop gevraagd Klein tot middelgroot indus trieel bedrijf met productie- en/of handelsactiviteiten. Meer informatie over deze bedrij ven en de bemiddelende banken staat op de diskette/'cd-rom van komende maandag. De administratie van Rabo Koop sompolissen met Avéro als verze keraar gaat in september van de geautomatiseerde systemen van de Rabobanken naar Interpolis. Het bericht in de Rabokrant van 25 juni kan de suggestie hebben gewekt dat Avéro op dit moment de administratie van deze koop sompolissen voert. Voor de ruim 250 banken die het aangaat, zijn de gevolgen van deze verandering meer uniformiteit in de adminis tratieve verwerking en meer efffi- ciency. Avéro blijft overigens ook na september optreden als verze keraar van de Avéro Rabo Koopsompolissen. Financiële Advisering C (040)217 70 07 kend. Omdat de fiscus hem tege moet komt, blijft het nadelige ver schil beperkt tot 70 per maand gedurende vijftien jaar. Dat komt overeen met een onmiddellijk uit gekeerd bedrag van achtduizend gulden. "De adviseur bood een schadevergoeding van 900 plus een diner voor twee aan. Maar de klant riep de hulp in van de Consumentenbond en kreeg vervol gens de schade in zijn geheel ver goed", aldus de Consumentengids. "Als u uw persoonlijke en finan ciële gegevens verstrekt, mag u ervan uitgaan dat een hypotheek adviseur de juiste netto-woonlas ten berekent. Slaagt hij er niet in Management Met de vijf nieuwe opleidingsplan ners komt het totaal aantal planners op elf. Eerder verschenen opleidings planners voor de functies: Financieel Adviseur, Relatiebeheerder, Bedrijven- adviseur, Hypotheekadviseur, Hoofd Bedrijfsvoering en Commercieel Manager Cliëntenadvies. De oplei dingsplanners bestaan uit een planner voor de medewerker, een kaart voor de manager en een bro chure met informatie over de van toepassing zijnde opleidingen. Zowel medewerker als manager beschikken zo over de stukken om hun afspraken over te volgen opleidingen te kunnen maken en vast te leggen.De opleidingsplan ners vallen bij de banken in goede aarde. Inmiddels hebben ruim vier honderd banken uit de eerste serie van zes planners hun bestellingen gedaan. De planners geven vol gens de banken een goed inzicht in de opleidingseisen en mogelijk heden voor de nieuwe functies en het boekwerkje helpt hen bij het maken van een opleidingsplan per medewerker. De planners zijn op de gebruikelijke wijze te bestellen in Best. De prijs bedraagt tien gulden. Cliëntadviseur bestelnummer: 10091 Commercieel manager Eigen Huis/Financiële Advisering bestelnummer: 10092 het juiste bemiddelingsresultaat waar te maken, dan kunt u scha devergoeding eisen", tipt de Consumentengids zijn lezers. Tot slot vermeldt het artikel dat hypotheekadviseurs voor hun diensten betaald worden door financieringsinstellingen waar ze hun klanten onderbrengen. "Het is dus mogelijk dat zij wel beter wor den van hun advies, maar u niet." Het segment Eigen Huis van Rabo bank Nederland meent dat hypo theekadviseurs van de Rabobank hun voordeel kunnen doen met deze informatie. "Wijs de klant op het artikel in de Consumenten gids, geef een kopie mee en biedt vooral aan offertes te vergelijken. Voor de klant meer zekerheid en voor de bank een extra scoringskans." Eigen Huis f (040)217 76 91 Commercieel manager Bedrijven- adviesgroep/Relatiebeheer bestelnummer: 10093 Medewerker Financiële Sturing bestelnummer: 10089 Medewerker Procesondersteuning bestelnummer: 10085 RabobankAcademie, Cicero T (040)217 70 27 Cliënten advies In de loop van september komen drie soorten speciale Rabobank- saldolezers op de markt: twee met het formaat van het hoesje van de Europas en één in de vorm van een sleutelhanger. Ze kosten circa ƒ12,- per stuk inclusief B.T.W. Begin augustus ontvangen de lokale banken meer informatie over de bestelwijze van de saldo lezers. In het najaar start ook een proef De bank verstuurde vierhonderd uitnodigingen, plaatste twee advertenties en éénmaal een re dactioneel artikel. "Opmerkelijk genoeg, kregen we de meeste aan meldingen door de advertenties", zegt Cardol. Na het welkomst woord van commercieel directeur Frans Mutsaers, hield Cardol de IRIS-standaardlezing 'Meer effect met beleggen'. Vervolgens vertel de Biegel over de Beurscompetitie. Aansluitend stroomden de ruim 150 bezoekers uit over de markt. "Het was snel gezellig, vragen kwamen los en vrijwel iedereen nam informatie mee. We hadden jaarverslagen en folders, de kers verse editie van Ups and Downs en ook de miniversie. De Rabobank Beleggingslijn kon gra tis worden gebeld." Op de markt waren stands gewijd aan instellingen als de VEB, een met duizend Smartfoons. Naast de moderne telefoniemogelijkhe- den biedt hij de mogelijkheid de Chipknip op te laden en te Telebankieren. Bovendien kan de klant met deze telefoon in de toe komst bestellingen doen, reserve ren en betalen. Verkoopondersteuning Cliënten Advies C (040)21770 08 muntenspeciaalzaak, de Amster damse Effectenbeurs, een filatelie- winkel en de fondsen van de Robeco Groep. Ook hoekmans- bedrijf Van der Moolen en de EOE-Optiebeurs waren present. "Veel deelnemende instellingen waren blij dat ze er stonden. Ook de bezoekers waren heel positief. Zij vonden het prettig dat de markt niet alleen op de Rabobank was gericht. Met tien klanten en potentials hebben we afspraken kunnen maken, onze assurantie man heeft vier afspraken op zak. Ook kregen we twaalf aanmeldin gen voor een Beleggingsstudie club. Kortom, we zijn heel tevre den." Welke les leerde de bank? "Twee zaken", meent Cardol. "We moe ten de inleidingen iets meer diep gang geven en onze parkeerplaats uitbreiden..." De follow-up bestaat onder meer uit een artikel in de plaatselijke kranten. "Verder gaan we aan de hand van de naw-gegevens uit de enquête die op het eind van de avond werd gehouden na wie klant is en wie niet. Met die adres sen ontwikkelen we een vervolg actie. Het was voor ons de eerste keer en we zagen rijpe en groene beleggers door elkaar lopen. Een nieuwe bijeenkomst voor een meer gespecialiseerde groep lijkt ons dus de volgende uitdaging." Deze week ontvangen alle banken het nieuwe IRlS-marktbewerkings- pakket Beleggersmarkt. Een greep uit de inhoud: doelstelling, doel groep en opzet, datum, tijdstip en locatie, organisatie, samenwerken met andere partijen, programma, invulling stands en lezingen, materialen en publiciteit. IRIS Infolijn C (010)224 14 14 De RabobankAcademie heeft vijf nieuwe oplcidingsplanners ontwik keld. Het gaat om planners voor de volgende medewerkers: Cliënt adviseur, Commercieel manager Eigen Huis/Financiële Advisering, Commercieel manager Bedrijvenadviesgroep/ Relatiebeheer, Mede werker financiële sturing en medewerker I'rocesonderstcuning. In één oogopslag zien hoeveel geld er in de 'knip' zit, zonder eerst alle munten en briefjes te hoeven tellen. Dat is nog vóór het einde van dit jaar mogelijk met de saldolezer van de Chipknip. Met de lezer is ook te zien wat de laatste vijf betalingen waren met de Chipknip.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 3