Kasgeldvennootschappen: verkopen of juist niet? Vragen en offertes Mogelijkheden voor bank na verkoop kasgeldvennootschap Vermeend: H de stand van zaken AGENDA week 27 -X§- Zoals al in de Rabokrant van 21 juni stond, heeft het wetsvoorstel Vermeend belangrijke veranderingen voor de directeur-grootaandeel houder (DGA) in petto. Deze keer gaat het uitsluitend over de DGA's die een kasgeldvennootschap hebben. Dus niet over DGA's die in hun vennootschap actief een onderneming drijven en geen plannen hebben daar binnenkort mee te stoppen. Voor vragen en offertes rond de aan- en verkoop van kasgeld vennootschappen is Rabobank Trust Company N.V. inzetbaar: de heren Pollack (030)216 37 79 of Verhaaf (030)216 40 49. Banken die voor klanten met een te beleggen vermogen van meer dan vijf miljoen gulden of een complexe financiële of fisca le situatie van meer dan één mil joen gulden behoefte hebben aan een integraal financieel advies waarin onder meer de gevolgen van het wel of niet ver kopen van de kasgeldvennoot schap worden uitgewerkt, kunnen de afdeling Vermogensplanning van Schreden Co bellen: (020)577 33 28. Een kasgeldvennootschap is een vennootschap waar geen onder nemingsactiviteiten meer in zitten en die alleen nog courante beleg gingen heeft. Dit komt voor bij een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht en waarvan de ver koopopbrengst in de B.V. zit. Meestal wordt een kasgeldven nootschap verkocht omdat de DGA het vermogen in de B.V. privé wil hebben. Zolang het ver mogen in de B.V. zit, kan er niet zonder fiscale gevolgen over wor den beschikt. Fiscale gevolgen Onder de huidige wetgeving wor den uitgekeerde dividenden aan de DGA progressief belast met maximaal 60% IB en de verkoop winst van de aandelen bij de DGA met 20% IB. Vanaf 1 januari 1997 worden het ontvangen divi dend en de verkoopwinst -volgens het wetsvoorstel- tegen 25% IB belast. Verkopen/niet verkopen Voor welke klanten kan het -als de wetsvoorstellen doorgaan- zin vol zijn om nu de kasgeldven nootschap te verkopen? Klanten die nu een aanmerkelijk belang hebben, kunnen de winst reserves uit de B.V. in 1996 nog afrekenen met de fiscus tegen 20% IB, in plaats van 25% IB vanaf 1 januari 1997. Klanten, die onder de huidige wetgeving geen aanmerkelijk belang hebben maar wel meer dan 5% van de aandelen bezitten, worden -als het wetsvoorstel doorgaat- per 1 januari 1997 automatisch aanmerkelijk belang- houder. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari 1997 over de verkoop winst van hun aanmerkelijk belangaandelen 25% IB moeten betalen, terwijl zij nu nog zonder een fiscale heffing hun aandelen kunnen verkopen. Vooral bij deze klanten kan het zinvol zijn pro actief te reageren. Denk dan aan de toegevoegde waarde die de fis caal adviseur van de ondernemer kan hebben. Vanuit fiscaal oogpunt kunnen zich, afhankelijk van de persoon lijke situatie van de klant, ook situaties voordoen waarbij het beter is juist niet te verkopen. Bijvoorbeeld: als een aandelen pakket tussen de 5% en 33 1/3% nu met verlies verkocht zou moe ten worden, kan het voordeliger zijn de verkoop uit te stellen tot na 1 januari 1997. Onder de hui dige wetgeving is dit verlies niet aftrekbaar, omdat er geen aan merkelijk belangpakket is. Vanaf 1 januari 1997 kan 25% van dit verlies verrekend worden met de belastingschuld. Kosten Verkoop van kasgeldvennoot schappen gaat via Rabobank Trust Company N.V. Zij vraagt de klant een vergoeding. Dat wil zeggen: de klant ontvangt een lager bedrag dan de intrinsieke waarde van de B.V. (discount). De vergoeding is afhankelijk van het vermogen in de vennootschap. Vereist is dat het gaat om een 'schone' B.V. Dit betekent dat als activa op de balans alleen deposi to's, obligaties en courante effec ten mogen voorkomen en als pas siva alleen eigen vermogen en kortlopende schulden. Financiële Advisering r (040)217 70 07 Zodra de directeur-grootaandeel- houder (DGA) zijn vennootschap verkoopt, heeft hij -als vermogen de particulier- de beschikking over de verkoopopbrengst (minus de hierover te betalen inkomstenbe lasting). Hij kan dan als particu lier gebruik maken van het brede scala producten en diensten van de Rabobank, zoals beleggingsad- visering, verzekeringen en schen kingen aan de kinderen. Hierdoor kan de gecombineerde druk van inkomsten- en vermogensbelas ting worden geminimaliseerd. Het is zaak hierbij tijdig de fiscaal adviseur van de ondernemer te betrekken. Hij kan een goede pleitbezorger voor de bank zijn. Bij verkoop van kasgeldvennoot schappen komen vaak grote ver mogens vrij ter beschikking van de klant. De ervaring leert dat dit hét moment is waarop concurren ten, met adviezen en scherpe tariefstellingen, zich bij de klant melden om hem als relatie binnen te halen. Er vanuit gaande dat het wetsvoorstel tamelijk ongeschon den door de Tweede en Eerste Kamer komt, kunnen banken nu al de klanten selecteren bij wie verkoop van een kasgeldvennoot schap wellicht speelt of op korte termijn gaat spelen. Overigens: met de uitvoering van een inte graal financieel advies, met name bij verkoop van kasgeldvennoot schappen, gaat enige tijd heen. Overleg met de klanten is daarom gewenst, liefst vóór 1 september. Financiële Advisering r (040)217 70 07 Elke vrijdag vindt u in deze krant een over zicht. Als u dat uitknipt en bewaart, heeft u alles op een rijtje waar u later eventueel nog iets mee wilt doen. Het overzicht is ook handig bij de agenda van het werk overleg. Voor een uitgebreide handleiding verwijzen wij naar het artikel Agenda (618515) op de diskette/cd-rom, die uw systeembeheerder op Laura Lan of Stand Alone heeft geïnstalleerd. Actiepunten Alle medewerkers 627101 VIP in Parijs 627102 ABN Amro neemt weer bank in de VS over 627404 Geslaagde adviseurs 627405 Laura bulletin ook op cd- rom/diskette 627501 Rabofacet vangt telefoontjes buiten kantoortijden op 627502 Nieuwe incassoregeling De Lage Landen Autolease aangescherpt 627504 Vragen en offertes Bedrijvenadviesgroep 627511 Traineeschap Bedrijvenadviseur als opmaat voor de toekomst 627512 Bedrijfsbemiddeling Bedrijfsvoering 627105 Aanpassing van outputlijsten ARZ468 ARC220 627406 Nieuwe tabel met verkorte banknamen Cliënten Advies 627106 Vakantiebankdiensten via Internet 627107 I-Pay aanmeldingen eerst via 'centraal' 627202 Marktbewerking Chipknip van start 627203 Nieuwe opleidingen voor cliën tenadviseurs 627204 Circulaire Bankhal bedienings concept (24/453) 627306 Bereikbaarheid Wielerspel ver beterd 627401 Informatiecampagne voor alle medewerkers van Cliënten Advies 627402 Tevredenheidsmeter toetst mening klant 627508 Rabo Top 40 op locatie Eigen Huis 627407 Introductie van OpMaat Hypotheek goed op stoom 627513 Huizenkopers benadeeld door slordige adviseurs Financiële Advisering 627303 Nu ook folder voor Beleggersrekening 627403 Cursus 'Beleggen en de Fiscus' vooral gericht op de praktijk 627504 Vragen en offertes 627515 Classic cars en kunst op Beieggersmarkt Management 6275 14 Nieuwe opleidingsplanners ont wikkeld Relatiebeheer 627103 Nederland aantrekkelijk als investeringsland 627104 Maximum staatsgarantiekrediet MKB verlaagd (51/251) 627305 Holland Tactimix in PC- Informatiesysteem Overige bewaarinfo Alle medewerkers 627201 Rabobank toch voordelig voor wisselen van buitenlands geld 627304 Proef met I-Pay moet veiligheid betalen via Internet aantonen 627503 Kasgeldvennootschappen: ver kopen of juist niet 627505 Mogelijkheden voor bank na verkoop kasgeldvennootschap 627506 Agenda week 27 627507 Administratie Avéro Rabo Koopsompolissen 627509 Volgende vraag graag 627510 Mensen Cliënten Advies 627302 'Bij de ING Bank kun je ook geen Postbankrekening openen' 627509 Volgende vraag graag 627516 Saldolezer Chipknip binnenkort op de markt Financiële advisering 627301 Banken krijgen zes miljoen gulden terug 627302 'Bij de ING Bank kun je ook geen Postbankrekening openen' 627503 Kasgeldvennootschappen: verkopen of juist niet 627505 Mogelijkheden voor bank na verkoop kasgeldvennootschap Management 627205 Listmanager is spin in web marketingacties 627206 Wettelijk minimumloon verhoogd

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2