°5 07 Rabofacet vangt telefoontjes buiten kantoortijden op Gezonde rivaliteit Traineeschap Bedrijvenadviseur als opmaat voor de toekomst Nieuwe incassoregeling De Lage Landen Autolease aangescherpt windkracht 5 velt spandoek 19 9 6 Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 45 Telefoonverkeer buiten kantoortijden moet worden opgevangen door het call center van Rabofacet Teleservices. Dat adviseert het segment Cliënten Advies. Nu krijgt een klant meestal een antwoordapparaat aan de lijn. Maar volgens het segment getuigt dat niet van klantvrien delijk gedrag. Banken kunnen Rabofacet vanaf september inschakelen. De lokale banken hebben tijdens de regionale workshops Cliënten Advies diverse malen aangegeven dat de opvang van het telefoon verkeer aandacht verdient. Dit advies van het segment is het eer ste concrete resultaat van die besprekingen. Aan een advies voor de behandeling van het tele foonverkeer binnen kantooruren wordt nog gewerkt. Het call center in Best heeft de afgelopen jaren al proefgedraaid met de opvang van telefoonver keer. De resultaten zijn bevredi gend. Zo staan de medewerkers van het call center de klant op persoonlijke en deskundige wijze te woord. Ook zijn ze in staat een voudige vragen direct te beant woorden. Meer complexe vragen worden via de fax doorgeleid In de Rabokrant van 28 juni informeerde De Lage Landen Autolease de Rabobanken over de nieuwe incassoregeling. Daarin stond ook dat de Rabobanken aflossingen niet meer hoefden te incasseren. Maar ondanks het feit dat de procedure was opgesteld in overleg met een aantal banken, kreeg De Lage Landen Autolease afgelopen week een aantal reac ties op die procedurewijziging. Daaruit bleek dat de nieuwe incassoregeling bij een bepaalde groep banken op administratieve problemen stuit. Reden voor De Lage Landen Autolease om de procedure aan te scherpen. De nieuwe regeling ziet er als volgt uit. Zoals vorige week in de Rabokrant was te lezen, maakt De Lage Landen Autolease vanaf waarbij onder meer het kostenas pect aan de orde zal komen. Rabofacet Teleservices f (040)219 56 00 naar de desbetreffende bank. In spoedgevallen neemt Rabofacet contact op met een contactper soon van de desbetreffende bank.. Het call center biedt deze dienst verlening aan tijdens de opening stijden. Op werkdagen is dat van 8.00 uur tot 23.00 uur. Op zater dag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Als zowel de bank als het call cen ter is gesloten, wordt de klant doorverbonden met het ant woordapparaat van de bank. Rabofacet Teleservices biedt haar diensten gefaseerd vanaf septem ber aan. Banken die daarvan gebruik willen maken kunnen dit kenbaar maken door het ant woordformulier op de eerstvol gende diskette/cd-rom uiterlijk 15 augustus te retourneren. Daarna volgen informatiebijeenkomsten, Het enorme spandoek van de Rabo- bankploeg aan de gevel van het hoofd kantoor van Rabobank Nederland in Eindhoven, is woensdagavond ge scheurd. Oorzaak: windkracht 5. Het doek is inmiddels verwijderd. Dit weekeinde wordt het gerepareerd. Maandag hangt het team van berg beklimmers het doek weer op. Lange tijd werd het Nederlandse wielrennen beheerst door een op een vete gelijkende strijd tussen twee ploegen. Gelukkig ligt die periode al weer lang achter ons. Al zijn er steeds weer mensen die proberen die confrontatie op te rakelen en te transformeren naar het hedendaagse wielrennen. Lees er sommige kranten maar op na. Ze nemen het de ploeg van TVM kwalijk dat ze een paar keer een bijdrage leverde aan het ongedaan maken van een ontsnapping van een Rabobankrenner. Gemakshalve verge ten ze daarbij dat ploegen als die van GAN en Once dat even hard probeerden. Is het zo bijzonderf Nee, helemaal niet. Het was en is de natuurlijke rol van die formaties. TVM bijvoorbeeld, heeft in Jeroen Blij levens een geweldige sprinter in huis. De ploeg zou falen als men niet alles uit de kast zou halen om hem zijn sprint kwaliteiten te laten tonen. Overi gens heb ik nog nergens gelezen dat wij in de wielen van TVM rijden door steeds te proberen te ont snappen. Het zou ook onzin zijn, net zoals het onterecht is om TVM te verwijten dat ze doen wat ze moe ten doen. Het is een gezonde riva liteit zoals die tussen alle ploegen bestaat. En laten we wel zijn: het Nederlandse wielrennen laat zich deze Tour zeer goed zien. Wij met onze ontsnappingen en zij met hun sprinter. Bedrijvenadviesgroep De Lage Landen Autolease heeft de nieuwe incassoprocedure aange scherpt van aflossingen van geldleningen voor lease-auto's die vallen onder de personeelsregeling van de Rabobank. Belangrijkste wijziging is dat de banken aflossingen zelf blijven incasseren. "Investeren in kwaliteit, mensen perspectief bieden én bancair opsto- men in de vaart der volkeren." Voor Ad van Acht, nu nog projectma nager bij het segment Bedrijvenadviesgroep en zijn opvolger Rein van der Weide is dit de kern van het traineeschap Bedrijvenadviseur. Wat hen betreft vormt deze zeven maanden durende opleiding de opmaat voor een slagvaardiger segment. In de tweede helft van september gaat een nieuwe lichting van start. In dit geval mensen die niet langer dan zes maanden bij de organisatie werken. Voor de huidige bedrijvenad- viseurs is een traineeschap in de maak. I juli in het tweede weekeinde van iedere maand automatisch een aflossingsfactuur die geldt voor de maand waarin deze factuur wordt aangemaakt. De aflos singsfactuur wordt de banken ter herinnering toegestuurd. In tegen stelling tot de inhoud van het bericht van vorige week, kunnen de banken de aflossingen zelf blij ven incasseren. De Lage Landen Autolease verzoekt banken dat per de 30e van de maand te doen en daarbij hun debiteurennum mer en het contractnummer te vermelden. Die nummers staan op de aflossingsfactuur, waarvan de banken de eerste rond 15 juli ont vangen. De Lage Landen Autolease r (024)366 79 80 Ad van Acht en Rein van der Weiden over het traineeschap Bedrijvenadviseur: Investeren in de toekomst. "De klant van tegenwoordig wil één deskundige adviseur, die over een brede kennis beschikt", aldus Van Acht. Het werkterrein van de bedrijvenadviseur is mede daar door, maar ook door Visie '98, ingrijpend veranderd. De beheerder van weleer heeft plaats gemaakt voor een commerciële, slagvaardige adviseur die zijn klanten van haver tot gort kent en precies weet op welke manier hij hen moet benaderen. Om de banken de kans te bieden de daarvoor noodzakelijke kennis in korte tijd in huis te halen, ontwik kelden het Directoraat Personeel en Van Acht een zeven maanden du rende opleiding tot junior be drijvenadviseur. Het programma is specifiek toegesneden op nieuwe medewerkers. Zijn opvolger Van der Weide werkt momenteel aan een speciaal traineeprogramma voor de huidige bedrijvenadviseur. "In beide gevallen is het investeren in de toe komst", zegt hij hierover. "De nieu we lichting leert de organisatie ken nen en krijgt theoretische scholing. De ervaren bedrijvenadviseur kent de organisatie natuurlijk al, maar krijgt zodoende wel de kans om meer ken nis te vergaren over zijn 'nieuwe' vak." Het traineeschap moet volgens Van Acht wel passen in de totale perso neelsplanning van de bank, anders is het weggegooid geld. "Dat bete kent het bieden van perspectief, maar ook dat de manager optreedt als coördinator en coach. Naast de kosten van ƒ10.000 per trainee is dit een noodzakelijke extra investe ring." Als voorwaarde voor succes noemt hij verder de invoering van Visie '98. "Die moet niet alleen tus sen de oren zitten, maar daadwer kelijk zijn ingevoerd, zodat de bank met zijn nieuwe of bijgeschoolde medewerkers slagvaardig de markt op kan." Banken die nieuwe mede werkers willen aanmelden voor het traineeschap dat in september begint, kunnen daarvoor een for mulier vinden op de eerstvolgende cd-rom/diskette. De inschrijfter mijn sluit op 1 augustus. P&0 Consult Lokale Banken (040)2T7 62 84 door Theo de Rooy

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1