Introductie Holland Tactimix zeer succesvol verlopen Afschrijvingskosten (on)roerende zaken f Nijkerks systeem koppelt vraag en aanbod aan elkaar Rabobank Particulier hecht veel belang aan goed beleggingsadvies Rabokrant tr Wielerplan: geen oranje zomerjack voor keren Financiële Advisering De introductie van Holland Tactimix, het eerste beleggingsfonds van de Robeco Groep voor de zakelijke markt, is zeer succesvol verlopen. Van 13 tot en met 31 mei konden klanten kosteloos instappen en velen maakten daar gebruik van. Het fonds had na afloop van de introduc tieperiode een omvang van ongeveer 183 miljoen gulden. Zakelijke klanten van lokale ban ken belegden tijdens de introduc tieperiode voor 133 miljoen gulden en dat was boven verwachting. Het verschil in stortingen tussen de banken bleek opmerkelijk groot, één bank wist zelfs 6,4 miljoen gulden financiële Advisering binnen te halen. Veertig procent van de banken schreef klanten in, waar bij de gemiddelde storting per klant ƒ135.000 bedroeg. Tactimix 50 bleek met 39% van de inschrijvingen het populairst, gevolgd door Tactimix 100 (26%), De Vries zei dit onlangs tijdens het IRIS-lustrumseminar 'Het oog op de financiële toekomst' in aanwe zigheid van ongeveer tweehon derd Rabobank-directeuren en vertegenwoordigers van Rabobank Nederland, Schreden Co. en Rabo Securities. Zijn uitspraak werd ondersteund door de uitslag van een enquête met stellingen over beleggen, die bij binnen komst plaatshad. De stellingen vormden het gespreksonderwerp van een forum met topfunctiona rissen van VEB, Algemeen Burger lijk Pensioenfonds, EOE-Optie- Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Chantal van de Sande Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 Tactimix 20 (25%) en Tactimix 0 (10%). Negentig procent van de Rabobankklanten in Holland Tactimix kwam van buiten het Rogirosysteem. Het is waar schijnlijk dat zij vooral geld van deposito's en spaarrekeningen gebruikten en dus nieuw belegd geld bij de bank inbrachten. IRIS Infolijn C (010)224 14 14 Bedrijfsvoering De banken ontvangen vandaag circulaire 22/172. Deze circulaire, bestemd voor directie en hoofden Bedrijfsvoering, geeft aanwijzingen om afschrijvingskosten volgens een nieuwe wijze van waarderen zo goed mogelijk in de halfjaarscijfers te verwerken. Het doel is op organisatieniveau nen van de Nederlandsche Bank een zo betrouwbaar mogelijk en een verdergaande harmonisa- halfjaarresultaat te kunnen pre- tie van de commerciële en fiscale senteren. jaarrekening. De nieuwe wijze van waarderen van onroerende zaken van lokale Planning en Control WAB banken is het gevolg van richtlij- f (040)217 60 33 Eigen Huis De voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), drs. Peter Paul de Vries, is ervan overtuigd dat de particuliere belegger veel belang hecht aan het advies van een bank: "Samen met goede research en analyses is advies het belangrijkste punt waarop een bank zich kan onderscheiden van de concurrentie." Op de Verkopersdag '96 konden lokale banken kennis maken met het computerprogramma 'Huizen in de verkoop'. Het door de Rabobank Nijkerk bedachte systeem trok behoorlijk veel aandacht. "Al meer dan negentig banken hebben bij ons een exemplaar van het programma besteld", zegt Wim Koelewijn, commercieel manager Eigen Huis en Financiële Advisering. beurs, Rabobank Nederland en IRIS. Ook de zaal nam deel aan de discussies. Negen van de tien directeuren bleek het eens met de stelling dat 'traditioneel' sparen steeds meer vervangen wordt door beleggen. Vrijwel alle aan wezigen (95%) bleken ervan over tuigd te zijn dat de Rabobank het marktaandeel op de particuliere beleggingsmarkt duidelijk zal ver groten. Het aantal beleggende klanten gaat volgens de directeu ren flink toenemen, mede omdat de adviesfunctie van de banken versterkt wordt. Ook het gebruik van opties door particulieren gaat volgens de aanwezigen de komen de jaren flink toenemen. De volu mestijging op de EOE-Optiebeurs bevestigt dat en deze ontwikke ling zet zich volgens beursdirec- teur drs. George Möller zeker voort. Driekwart van de aanwezi gen was het niet eens met de stel ling dat particulieren opties vooral gebruiken om te gokken. Möller onderstreepte dat en benadrukte dat opties absoluut niet ingewik keld zijn en juist gebruikt worden om in te spelen op koersbewegingen en om aandelenportefeuilles te be schermen. De Rabobankdirecteu- ren blijken heel positief over de be leggingsdienstverlening, die zij als een steeds belangrijker onderdeel van het dienstenpakket beschouwen. Ook bekijken zij de toekomst van de Rabobank als beleggersbank vol vertrouwen. En dat allemaal nog voor bekend werd dat Rabobank Nederland nauwer met de Robeco Groep gaat samenwerken. IRIS Infolijn C (010)224 14 14 "Vroeger beschikten we over een systeem waarin alleen het huizen aanbod was opgenomen", vertelt Koelewijn. "En toen dacht ik: wat zou het mooi zijn als we die gege vens zouden kunnen koppelen aan de gegevens van woningzoe kers. Met dat idee ben ik naar Gerrit Pol, onze manager Infor matisering en Automatisering, gegaan. Hij heeft een programma geschreven dat beide gegevens automatisch aan elkaar koppelt." andersom. Koelewijn: "Als we horen dat een woning te koop staat, voeren we de gegevens van dat huis in. De computer meldt dan meteen of er gegadigden zijn voor het object. En omdat we over de NAW-gegevens van de woning zoekende beschikken, kunnen we direct geadresseerde brieven uit printen en opsturen. Eventueel met een foto van het huis, want het sys teem bevat ook een foto-archief, waarin alle huizen zijn opgenomen." len. Het programma kost ƒ300. Binnenkort wordt het systeem geactualiseerd. Dan zal het pro gramma automatisch worden gekoppeld aan MS-Word, waar door net als in OFP brieven auto matisch worden aangemaakt. Banken die het systeem al hebben aangeschaft kunnen de update bestellen. Deze kost ƒ50. "De meeste Rabobanken zijn razend enthousiast over het sys teem", weet Koelewijn. "Het is dan ook een perfect marketingins trument. Je hebt zowel greep op de markt als op de doelgroepen. Bovendien onthoudt het pro gramma alles. Als een woning is verkocht, worden alle gegevens opgeslagen in een archief. Daarin staan naast het adres, aanmel dingsdatum en vraagprijs ook de verkoopdatum en de verkoop prijs. Zo krijg je een historisch overzicht van de marktontwikke ling." Het segment Eigen Huis van Rabobank Nederland is zeer te spreken over het Nijkerkse pakket. Het raadt banken dan ook aan om ook zo'n systeem aan te schaffen. Rabobank Nijkerk f (033)245 68 14 Gerrit Pol en Wim Koelewijn: "Perfect marketinginstrument" (Foto: Harry Koelewijn) Het systeem, dat zowel stand- alone als via Laura-Lan (mini maal versie 1.3) draait, bleek te werken. Koelewijn: "Als een klant langs komt, vragen we naar zijn wensen en mogelijkheden. Die voeren we in. Vervolgens ver schijnt op het scherm een hele lijst met alle woningen die met de vraag correspondeert." Maar het systeem werkt ook Hypotheekadviseurs uit het hele land hebben tijdens de Ver kopersdag '96 kennis kunnen maken met 'Huizen in de verkoop'. Inmiddels hebben al negentig banken het systeem bij de Rabobank Nijkerk besteld. Banken die het systeem nog willen bestellen, kunnen dat doen door het bestelformulier op de eerstvol gende diskette/CD-rom in te vul- In de brochure 'Aanbiedingen van Rabobank wielerplan aan medewerkers' is in de bestel- lijst ten onrechte een oranje zomerjack voor heren opgeno men. Dit jack is niet beschik baar. Het Coördinatiebureau Rabo bank Wielerplan neemt met klanten die dit jack al hebben besteld contact op voor een alternatief.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2