25 o 6 Rekeningafschriften Betalen en Sparen in één enveloppe Jaarlijks presentje f 300 belastingvrij Privacy chipknip gegarandeerd Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden laat op zich wachten Administratie Rabo Koopsompolissen verhuist ïpan Avéro naar Interpolis Mailing over dikke banden race in juli 19 9 6 Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 37 Cliënten Advies Het besluit om de rekeningafschriften Sparen en Betalen voortaan in één enveloppe naar de klant te verzenden, levert een besparing van tien miljoen gulden per jaar op. De nieuwe procedure zou oorspronkelijk begin juli van start gaan, maar is wegens verlenging van de testperio de uitgesteld tot 30 augustus. Als eerste stap in de prodedure wordt het spaarbanksysteem ver anderd. Hierdoor gaan alle ban ken een buffertermijn van twee weken hanteren voor spaarreke ningen. Navraag bij banken die nu maandelijks bufferen, wees uit dat banken in het verleden nau welijks negatieve reacties kregen van klanten. De wijziging heeft twee conse quenties. Klanten die nu nog direct na een mutatie op de spaar rekening een rekeningafschrift ont vangen, krijgen nu ééns in de twee weken het rekeningafschrift. Anderzijds hoeven klanten die nu ééns in de maand een afschrift van hun spaarrekening krijgen, nog maar maximaal twee weken te wachten op hun rekeningaf schrift. Uit klantenonderzoek is gebleken dat klanten neutraal tot positief zijn over het samenvoe gen van rekeningafschriften. Zij worden op twee manieren van deze wijziging op de hoogte gebracht. Vanaf 30 augustus Een poging om een nieuwe rege ling Consumptieve Financieringen donderdag door de CAAR-verga- dering te loodsen, leed dan ook schipbreuk. De werknemersdele gatie liet bij monde van haar voorzitter Jan van den Bogaard weten de secundaire arbeidsvoor waarden als één totaalpakket te willen behandelen. Partijen zijn het er wel over eens dat de raad uiterlijk in september tot een advies moet komen, temeer omdat de lokale banken schijnt begin juli verschijnt en gaat tevens uitgebreid op het samen voegen. Verkoopondersteuning Cliënten Advies wordt gedurende één maand een bijsluiter bij rekeningafschriften (van een betaal- en of spaarreke ning) bijgesloten. Alle banken ontvangen bovendien half augus tus honderd exemplaren van de bijsluiter, bedoeld voor klanten die deze niet hebben ontvangen, of aan nieuwe klanten. Banken die niet mee willen doen met de bijsluiteractie kunnen dit tot uiterlijk 1 augustus schriftelijk kenbaar maken aan de afdeling verkoopondersteuning van het segment Cliënten Advies. Banken die nog extra exemplaren van de bijsluiter willen bestellen, kunnen dit op de gebruikelijke manier doen. Het artikelnummer is 80274. De prijs bedraagt f 0,05 per stuk en de besteleenheid is 100 stuks. Ook bestaat er voor banken de mogelijkheid een tekst regel te plaatsen op het rekening afschrift. Banken kunnen dit doen door het aanmeldingsformulier uit de introduktiecirculaire te retourneren. Deze circulaire ver- r (040)217 70 08 Cliënten Advies Banken kunnen hun personeelsle den jaarlijks een belastingvrije schenking van 300 doen. Dat bleek tijdens de CAAR-vergade- ring bij de behandeling van de nota belastingvrije schenkingen. Gert Dijkhuizen, lid van de werk nemersdelegatie, vroeg de CAAR een advies richting lokale banken uit te brengen. Zover kwam het echter niet; uit eindelijk vond de adviesraad dat de lokale banken zelf in staat zijn de mogelijkheden en onmogelijk heden van belastingvrije schen kingen te beoordelen. De chipknip die door de gezamenlijke banken wordt uitgegeven, garandeert de privacy van de klant. Dat zegt E. van Doeselaar, chip knipwoordvoerder van de gezamenlijke banken en Rabobank Nederland, in een reactie op U. van der Pol van de Registratiekamer. Tijdens een symposium in Groningen zette Van der Pol vraagtekens bij de privacy van de studentenchipkaart die komend jaar door de Informatie Beheer Groep (IBG) aan studenten wordt gegeven. Het is nog steeds niet duidelijk op welke manier de secundaire arbeids voorwaarden zullen worden gewijzigd. De werkgroep 'Financieringen', die op verzoek van de Centrale Adviesraad (CAAR) voorstellen moet uitwerken, is er tot nu toe niet in geslaagd de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers op één lijn te krijgen. Deze chipkaart kunnen studenten gebruiken als collegekaart, tele foonkaart, bilbliotheekpas en elektronische portemonnee. IBG denkt ook aan het toepassen van de kaart bij arbeidsbemiddeling, huisvesting en toegang tot sport instellingen. "Door met bedrijven als IBM en PTT Telecom in zee te gaan, komt de IBG onder com merciële druk te staan en is spra ke van ongewenste vermenging van publieke en commerciële functies", meent Van der Pol. Volgens hem komt de privacy hier door in het geding. "Hoe meer functies de kaart krijgt, hoe meer Financiële Advisering aandringen op een snelle aanpas sing van de rentekortingssystema- tiek inzake de consumptieve finan cieringen. Het heikele punt in de discussie rond de secundaire arbeidsvoor waarden is de koppeling tussen een verruiming van de hypotheek regeling en het wegvallen van de korting op reizen. Achtergrond van die koppeling is de opvatting dat aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaar den kostenneutraal moet zijn. De circa tweehonderdvijftig ban ken die het aangaat, krijgen van daag een brief met uitgebreide toelichting op het feit dat vanaf begin september de administratie van de Rabo Koopsompolissen met Avéro als verzekeraar door Interpolis wordt uitgevoerd. Zo ont staat volgens het segment "uni formiteit in de administratieve ver werking van de koopsompolissen de gebruiker 'sporen' achterlaat en hoe moeilijker te controleren is wie wat met de persoonsgegevens doet". Van der Pol pleit daarom voor een 'kale kaart' zonder com merciële functies. Verder waar schuwt hij er voor dat studenten levenslang aan de chipkaart vast zitten. "Bedrijven met wie de stu dent door de kaart gelieerd raakt, zullen hem niet meer zo gauw meer loslaten". Volgens Erik van Doeselaar is de privacy bij de chipknip absoluut gegarandeerd. "De betaalfunctie is anoniem en bancaire gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan De privacy van de klant is bij het chippen van groot belang. (Foto: De Haan) derden. De bedrijven die mee wil len doen, moeten een veilig en afgeschermd produkt leveren". "De banken zijn al geruime tijd in overleg met de Registratiekamer om de eigen maatregelen voor privacybescherming met dit insti tuut af te stemmen. Over bancai re functies is al overeenstemming met de Registratiekamer", aldus Van Doeselaar. De banken zijn er verantwoordelijk voor dat er een veilig en betrouwbaar product op de markt gezet wordt. Dat bete kent een goede afscherming van gegevens en efficiënte procedures voor de afhandeling bij verlies en diefstal. "De banken zorgen ervoor dat de gegevens van de cliënt niet zomaar bij iedereen terechtkomen". en krijgt een efficiënte wijze van administreren verder invulling." De overdracht vindt geautomati seerd plaats en wordt door Rabo bank Nederland uitgevoerd. In de tweede helft van augustus verschijnt er uitgebreide informatie in de vorm van een handleiding voor de banken. Financiële Advisering 7 (040)217 70 07 De mailing met alle informatie en een bestelformulier over dikke banden races komt eind juli. Het Servicebureau Com municatie LB blijkt eind juni, zoals het eerder meldde, niet te kunnen halen.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1