Bekendheid MKB-pakket vooral een kwestie van tijd Directeuren Bulletin en DGA-gids scoren goed Folder introductieweken studenten nog te bestellen Flexibele werkplekken Persbijeenkomst Cijfers Trends een week later Ere wie ere toekomtFlevoland won volleybalkampioenschap Serieus advies van de bank: neem Rabo-Beleggersrekening 19 9 6 Besteltermijn DGA-gids '96 sluit 28 juni BANK(j|[ BE E LD Prikkelende krantenadvertenties '"ot. Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 33 Cliënten Advies De introductieperiode voor eer stejaars studenten komt er weer aan. De verkoopperiode voor de Rabo Studentenrekening. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de folder 'introductieweken'. De folder kost f0,55 per stuk, in tegenstelling tot de richtprijs van f 1die werd vermeld in het marktbewerkingspakket studie starten. De besteleenheid is 25. Het bestelnummer is 980177 voor inschrijvingen tot 26 juni. Na deze datum wordt het bestel nummer 80177. De folder bestaat uit productinformatie en een aan- vraagcoupon voor de Rabo Studentenrekening en is geschikt om te verspreiden tijdens de intro ductieperiode van de nieuwe stu- Financiële Advisering denten. Daarnaast kunnen lokale banken de folder meesturen met introductiepakketten voor stu denten. De folder wordt in week 27 aan de lokale banken geleverd. Verkoopondersteuning Cliënten Advies C (040)217 70 08 Bedrijvenadviesgroep Ondernemend Nederland, althans de helft die het MKB-pakket kent, staat positief tegenover deze financiële impuls van de overheid. Toch maakt maar een fractie -10%- er daadwerkelijk gebruik van, zo blijkt uit een Nipo-onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Onbekendheid met de regelingen lijkt hiervoor de belangrijkste oorzaak. Marleen Jansen van het segment Bedrijven adviesgroep stelt dat het vooral een kwestie van tijd is. minister Wijers, Frits Bolkestein, Enneus Heerrna, Paul Rosenmöller, Willem Vermeend en hoofddirec tielid Wint van den Goorbergh. Bedrijvenadviesgroep f (0 4 072 1 7~70 04 Volgens het onderzoek van het Nipo heeft het MKB pakket van 500 miljoen aan lastenverlich tende maatregelen nog niet de gewenste effecten gehad. Veel ondernemers menen dat het pak ket nauwelijks bijdraagt aan las tenverlichting en denken dat geen van de maatregelen op het eigen bedrijf van toepassing is. Volgens Jansen is het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. "Pas in april heeft de overheid deze lasten verlichtende maatregelen in brede kring aangekondigd en hadden de regionale MKB-debatten plaats. Bovendien heeft het gros van de Door foutieve informatie van de organisatie van het volleybaltoer nooi stond in de Rabokrant van gisteren de verkeerde bank als winnaar vermeld. De winnaar van het Nationaal Rabo Volleybal kampioenschap is de Rabobank Flevoland. Die won de finalewed strijd met 2-0 van de Rabobank Noord-Oost Achterhoek. Alle banken ontvingen in februari het marktbewerkingspakket van de voorjaarsactie, gericht op de Directeur-grootaandeelhouder (DGA). De hoofdrollen daarin waren weggelegd voor de DGA-gids '96 en het Directeuren Bulletin, die als prima relatiemarketingmiddelen danwel 'bin nenkomers' gelden. Vorig jaar werden 15.500 gidsen besteld. Dit jaar zijn er al 10.000 bestellingen binnen. De besteltermijn sluit 28 juni. Vanwege het hoge actualiteitsgehalte is het advies om de gids na juli niet meer uit te reiken. Een abonnement op het Directeuren Bulletin blijft gewoon bestelbaar. Op grond van een enquêteformu lier in het marktbewerkingspak ket en een telefonische enquête onder de banken die achterbleven met bestellen, konden de volgen de conclusies worden getrokken: DGA-gids '96 is een goed rela tiemarketingmiddel, cijfer 7.65 Directeuren Bulletin is een goed relatiemarketingmiddel, cijfer 7.23 In 1997 is een volledige DGA- gids gewenst, geen supplement. Er is voldoende belangstelling voor een landelijk DGA-congres en een reeks regionale seminars. Deze maand is er een schriftelijke evaluatie van de DGA-actie. Dan komen vragen aan de orde die het segment nog niet eerder kon stel len. Zoals: hoe de DGA-markt door de lokale banken wordt bewerkt, wat het commercieel resultaat van de actie is en hoe de kwaliteit van het marktbewer kingspakket is. Het segment hoopt op een hoge respons. DGA-gidsen zijn tot 28 juni te bestellen onder nummer 980039 en kosten ƒ37,50 per stuk. Abonnementen op het Directeuren Bulletin zijn te bestel len onder nummer 980038 en kosten 50 per abonnement. Financiële Advisering 7 Ï040)21770 07 maatregelen betrekking op lange termijnbeslissingen. Die neemt geen ondernemer van de ene op de andere dag. Het vergt nu eenmaal tijd om personeel aan te trekken, om grote investeringsbeslissingen te nemen of om een exportmarkt aan te boren." Jansen verwacht dat het nationaal MKB-debat, komende maandag, in ieder geval tot een groter bekendheid zal lei den. "De KRO zendt dit debat life uit op Nederland 1 van 13.30 tot 15.58 uur." Aan dit debat, dat plaatsheeft in het Haagse Congres gebouw, nemen kopstukken uit politiek en bedrijfsleven deel, zoals Geen eigen bureau meer, alleen nog een verrijdbaar ladeblok met persoonlijke eigendommen. Dat is één van de consequenties van flexi bele werkplekken, waaraan Bank in Beeld vandaag aandacht besteedt. Interpolis gaat er vanaf september mee van start, Rabofacet experi menteert al met deze werkplekvorm. Financiële Advisering Nu Mees Pierson alle spaarreke ningen opdoekt en het aantal 'zwevende' spaarders dus tijde lijk toeneemt, is het moment rijp daar gepast op in te spelen. Er is snel een advertentie met een hoog knipoog-gehalte voor de Beleggersrekening gemaakt, die paginagroot en met steunkleur een geselecteerde doelgroep prik kelt. Vanochtend in De Telegraaf, morgenochtend in de Volkskrant en morgenmiddag in NRC- Handelsblad: Voor beleggers die van bun bank het advies hebben gekregen om bij een andere bank te gaan sparen, hebben wij een serieus advies: de Rabo Beleggersrekening. Financiële Advisering 7 (040)217 70 07 Bedrijvenadviesgroep De traditionele persbijeenkomst bij het verschijnen van Cijfers Trends is ruim een week uitgesteld. In plaats van op dinsdag 10 sep tember, zoals in het marktbewer kingspakket staat, heeft zij twee dagen na Prinsjesdag plaats, op donderdag 19 september. Het seg ment Bedrijvenadviesgroep advi seert banken om pas na deze datum bijeenkomsten te organise ren. Omdat veel banken niet pre cies weten welk systeem hun klanten in huis hebben, bevat de Windows versie van Cijfers Trends eveneens een MS-Dos- diskette. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de prijs, die blijft 30. Banken die uitsluitend de MS-Dos versie bestellen betalen daarvoor 22,50. De sluitingsdatum voor bestellin gen is 1 juli. Bedrijvenadviesgroep 7~(040)217 70 04

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1