f 'Bank is als een kalkoen die uitkijkt naar de Kerst' Eén chipknip is wenselijk maar nog niet in zicht Fietsclub Fryslan schenkt gehandicapten cheque Eindejaarsactie Betaal rekening groot succes Rabobank Sta rste informatiebijeenkomst voor directeuren over EMU Rabokrant Management Over twee jaar gaat de Europese Monetaire Unie (EMU) van start. Tenminste, als alles goed gaat. "Niettemin is het van groot belang dat wij als Rabobankorganisatie nu al beginnen met de voorbereidingen daarvan", zegt Wim Boonstra van de Stafgroep Economisch Onder zoek. Hij was afgelopen dinsdag op het regiokantoor te Dordrecht één van de sprekers tijdens de eerste bijeenkomst over de EMU voor direc teuren van lokale banken. Volgens hem kijkt de Rabobank reikhalzend uit naar 1999: "Als een kalkoen naar Kerstmis." Boonstra bezoekt de komende weken alle zeven regiokantoren. De man die de voorbereidingen van de Rabobankorganisatie op de EMU coördineert wordt daar bij vergezeld door Al bert Dierick en Clemens Stolwijk van Rabofacet. Dierick verzorgt een meer algemeen praatje over de stand van zaken van de EMU. Daarbij worden ook de onzeker heden over de deelname van som mige landen geschetst. Stolwijk gaat dieper in op de gevolgen van de EMU voor de systemen van de Rabobank. "Veel banken zullen het moeilijk krijgen", voorspelt Boonstra. "Baten vallen weg en kosten zullen stijgen. 25 tot 40% van de omzet in de valutahandel verdwijnt. En toch kijkt de Rabobank reikhalzend uit naar 1999. Als een kalkoen naar Kerstmis. Want de EMU biedt veel voordelen voor onze klanten en zorgt voor een economische dynamiek." Toch zullen de ban ken voordat het zover is een enor me inspanning moeten leveren. Boonstra: "Alle systemen moeten worden aangepast. Maar ook zul len we ons moeten herbezinnen op onze marktpositie, die relatief kleiner zal worden. En het perso neel moet worden bijgeschoold. Maar ook praktische zaken, zoals de aanpassing van de geldauto maten en al het drukwerk, moe ten gebeuren. Want in al die fol ders waar nu over guldens wordt gesproken, zal het straks over Euro's moeten gaan." Dat de' bijeenkomst zinvol is, blijkt uit de opmerking van één van de genodigden tijdens de dis cussie. "U wilt nu met ons discus siëren. Maar wij als aangesloten banken hebben nog geen ervaring met dit onderwerp. Het ontbreekt ons aan voldoende kennis om een gefundeerde mening te hebben." Boonstra stelt de directeur gerust. "Als puntje bij paaltje komt, blijkt dat banken heel creatief en snel zijn in het zoeken naar oplos singen." Om hen daarbij te hel pen overhandigt de trojka aan elke bank een informatiemap. Boonstra: "U kunt op basis van deze informatie uw personeel voorlichten. Doe dat vooral. En praat over dit onderwerp. Ook met uw klanten. Laat zien dat we ermee bezig zijn. Want het is al bijna 1999." Het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat chipknip en chipper gaan samenwerken in de vorm van één gezamenlijke kaart. Maar de deur voor samenwerking staat nog altijd open. Aldus de Financiële Telegraaf van dinsdag jl. Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 De eerste reden voor deze 'vertra ging' is het uitblijven van een toe nadering tussen de chipper van PTT/Telecom en Postbank en de Nederlandse banken. De Finan ciële Telegraaf meldt dat wat betreft ABN Amro de deur voor samenwerking chipknip en chip per nog altijd openstaat en dat ABN Amro en de andere banken bereid zijn samen te werken met de chipper van PTT/Telecom en de Postbank. "Als de Postbank en PTT Telecom vandaag nog bij ons op de stoep staan, zijn ze van harte welkom om weer met ons samen te gaan werken". Zo wordt D. Post, concerndirecteur betalings verkeer bij ABN Amro, geciteerd. Dat vraagt om een reactie van Rabobank Nederland. Volgens J. Verhaegen van de eenheid Betalingsverkeer binnen Rabobank Nederland, is D. Post verkeerd geciteerd en staan de banken hele maal niet zo voor samenwerking met de chipper. "Vanwege het belang van een geüniformiseerde en gestandaardiseerde infrastruc tuur zou het misschien aardig zijn als de Postbank weer mee zou doen in het chipknip-project". De tweede reden waarom de par tijen pas over enkele jaren kunnen gaan samenwerken in de vorm van één gezamenlijke chipkaart is dat de chipper nog lang niet zo ver is als de chipknip. Volgens D. Post in De Telegraaf is de chipknip al door De Nederlandse Bank goed gekeurd. "Wij hanteren straks de EMV, de internationale standaard voor onze elektronische porte monnee, terwijl het nog niet dui delijk is wanneer de chipper zich aan die standaard aanpast", aldus J. Verhaegen. Daarnaast heeft de chipknip nog een ander groot voordeel ten opzichte van de chip per, namelijk dat de kaart al uit de experimentele fase is gehaald. "Wij zijn al bezig de kaart in te voeren. Na Arnhem worden de kaarten nu ook in de omliggende plaatsen geïntroduceerd. Van onze concurrent hoor ik daarentegen alleen dat ze met studentenkaar ten experimenteren en proefdraai en in Zeeland. Overigens is de rol van de joint venture KPN- Postbank op het gebied van mul tifunctionaliteit groot en niet te onderschatten", aldus J. Verhaegen. Dick Beumer overhandigt de cheque aan Gerda Hoff van de Stichting Spelend Sporten. (Foto: Jos Bakker) De fietsclub Fryslan schonk op 1 juni een cheque van duizend gulden aan de Stichting Spelend Sporten. "De Stichting organi seert allerlei activiteiten voor ver standelijk gehandicapten en be staat al ruim twintig jaar", vertelt Dick Beumer van de Rabobank Gorredijk-Jubbega e.o. "Onze fiets club bestaat uit 29 medewerkers van Rabobanken in de provincie Friesland. Gezamenlijk fietsen wij vijf tourtochten per jaar en nemen wij deel aan diverse pr-activitei- ten. De leden van de fietsclub betalen contributie en we krijgen per jaar een bijdrage van de Friese communicatie- en pr-commissie. Dit jaar zitten we ruim bij kas. Toen we over de activiteiten van de Stichting Spelend Sporten hoorden, leek het ons een goed idee een bedrag te schenken aan het sporten voor gehandicapten." Cliënten Advies "De Eindejaarsactie Betaalrekening was een succes", vertelt Thijs de Graaf van het Segment Cliënten Advies. "Houders van een Europas en Rabocard kregen in december een mailing met daarin vele interessante aanbiedingen. Gemiddeld ligt de respons op een actie tussen twee en drie De respons op deze actie ligt beduidend hoger. Van de aange schreven Rabocardhouders stuur de 3,7% de coupon terug en van de Europashouders zelfs 4,7%. In deze cijfers zijn niet de cliënten verwerkt die rechtstreeks naar hun lokale bank zijn gegaan om van een aanbieding gebruik te maken." Houders van een Euro pas kregen het aanbod een jaar lang gratis de Rabocard te gebrui ken. Rabocardhouders konden kiezen uit een jaar gratis Tele bankieren, een jaar kosteloos het Interhelp Protectieplan of een Doorlopende Reisverzekering tegen een gereduceerd tarief. De landelijke resultaten van de actie vindt u hieronder. Doelgroep Aantal verzonden mailings Respons Respons -Europas 273.713 12.738 4,7% -Rabocard 183.439 6.819 3,7% Keuze doelgroep "Rabocard" Keuze Aantallen van respons van 6.819 van totaal van 183.349 Telebankieren 4.282 62,8% 2,3% Interhelp Protectie Plan 1.311 19,2% 0,7% Doorlopende Reisverzekering 1.226 18,0% 0,7% De lokale banken die gebruik maakten van de door Rabobank Nederland aangeboden mailing, ontvangen een dezer dagen de resultaten van de eigen bank. Ook heeft binnenkort de doorbe lasting plaats. De prijs per mai ling bedraagt fl,25, ongeacht de doelgroep. Dit is exclusief porto kosten.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2