o 6 o 6 ^bobank betaalt half miljard lbor helft aandelen Robecam Intrinsieke waarde van de Robecofondsen straks hoger Nederlandse banken zien brood in Polen Valutamarkt vraagt extra inspanning 19 9 6 ERI-circulaire komt vandaag bij banken Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 24 Rabobank Nederland betaalt een 'dikke' vijfhonderd miljoen gulden voor de overname van vijftig procent van de aandelen van Robecam, de overkoepelende werkmaatschappij van de Robeco Groep. De voor zitter van de Hoofddirectie, drs. Herman Wijffels, maakte dat bedrag bekend tijdens een persconferentie in Amsterdam. In dat bedrag zit een som van 300 miljoen gulden voor goodwill. De bedoeling is dat over vier of vijf jaar de rest van de aandelen van Robecam worden gekocht. De overname van de aandelen van Robecam betekent dat de Rabobank zeggenschap krijgt over 'cruciale' beslissingen bij Robeco, maar niet over het beleggingsbeleid. Robeco Groep blijft een onaf hankelijke vermogensbeheerder. Wijffels benadrukte dat de Rabo bank de behoefte heeft aan een expertisecentrum voor vermogens beheer. Bovendien krijgt de Rabo bank door de intensievere samen werking de beschikking over een direct marketingkanaah Robeco Advies. "Het nemen van een vijf tig procentsbelang in Robecam is een logische volgende stap in een samenwerking die naar ons oor deel succesvol is geweest. Door de samenwerking van de afgelopen vijfjaar is de Rabobank als beleg- gingsbank op de kaart komen te staan." Prof.dr. Piet Korteweg, voorzitter van het Beleidscomité van de Robeco Groep, benadruk te dat samenwerking noodzake lijk is om een rol te kunnen blijven spelen op de internationale markt van vermogensbeheerders. "Door de EMU is er een enorme vergro ting van de thuismarkt. Wij zijn dan ineens klein geworden. De concurrentie is enorm in Nederland en internationaal. Ik ben ervan overtuigd dat de sterkere concur rentie leidt tot een shake out, net als in de luchtvaart en de auto- Drs. Hermem Wijffels. industrie. Dat gebeurt nu ook in de wereld van vermogensbeheer ders." Op dit moment neemt Rabobank Nederland de helft van de aan delen over. Maar er is al een af spraak over de overname van de resterende vijftig procent, mits de samenwerking een succes is. Dat is het geval als Robeco het huidig belegd vermogen van zo'n 76 mil jard heeft verdubbeld. De deelname van Rabobank Nederland in het aandelenkapi taal van Robecam leidt voor de meeste beleggingsfondsen van de Robeco Groep tot voordeel, zodra de voorgenomen transactie definitief is. Op de verkoop van het vijftig procents belang aan PERFORMANCE IN I 15.50 121,50 130,00 138,00 137,50 113,80 I I 1.90 I 14.10 125.70 RG Europc 128,60 137,10 98 K 72,00 94,70 I 10,80 09.90 106.00 51,70 130,30 122,80 1 17,20 52,80 67.10 63,90 66,20 61,40 63.50 59.50 RG Rente Mixt RG Obligatie Mixfund 20 47 91,00 103,20 Een overzicht van de Robeco fondsen en hun prestaties in 1995. Rabobank Nederland zal boek winst worden gerealiseerd. Het voordeel verschilt per fonds. Dit voordeel ligt in een range van 0,5% tot 4,5% van de intrinsieke waarde van de fondsen. Zodra de overeenkomst is getekend wordt het voordeel ook daadwerkelijk verwerkt in de intrinsieke waarde van het fonds. Het gaat alléén om een wijziging van de intrinsieke waarde. Hieruit volgt niet automatisch een hogere koers van het fonds. De koers wordt namelijk vastgesteld in een bandbreedte rondom de intrinsie ke waarde (spread). Dat doet de hoekman op de beurs. De verho ging van de intrinsieke waarde kan binnen de spread vallen. Lux-O-Rente, Money Plus, de spaarfondsen van de Robeco Groep en het onlangs geïntrodu ceerde Holland Tactimix zijn geen aandeelhouder in Robecam en boeken dus ook geen boek winst. De intrinsieke waarde van voornoemde fondsen wordt niet beïnvloed door de deelname van Rabobank Nederland in het aan delenkapitaal van Robecam. Relatiebeheer Financiële Advisering Niet alleen de Rabobank, ook de ING Bank versterkt haar positie in Polen Eerder deze week maakte de bank bekend dat ze haar belang in de Poolse Bank Slaski met onmiddellijke ingang vergroot van 25,9 tot 33,15 procent. Bovendien heeft ze een optie op nog eens twintig pro cent van de aandelen. De ING Bank neemt de aandelen over van de Poolse staat. Rabobankdochter De Lage Landen heeft overigens onlangs besloten om, samen met de Rabo-BRP Bank, op 1 juli de lease-markt in Polen te betreden. De ING Bank is inmiddels één van de toonaangevende financiële instellingen in Polen. Naast het belang in Bank Slaski beschikt de bank over een eigen zakenbank, een investeringsbank, een vermo gensbeheerder, een leasemaat schappij en een verzekeraar. Ook de Rabobank is present op de 'Elektronische rekeninginfor matie gaat met tijd mee' kopte deze krant vorige week vrij dag. De in dat artikel aange kondigde circulaire met alle bijzonderheden over de op sta pel staande veranderingen valt vandaag bij iedere bank in de bus. De circulaire heeft num mer 43/1200 en staat ook op de eerstvolgende diskette/cd- rom. perspectiefrijke Poolse financiële markt. Begin mei werd onder meer het startsein gegeven voor Rabo-BRP Bank Polska SA, een joint venture waarin de Rabo bank een meerderheidsaandeel heeft. Food- en agribusiness is het aandachtsgebied van de Poolse Rabobankdochter. "Er is voor ons geen directe bedreiging van ande re banken", zegt Hans Megens, plaatsvervangend hoofd directo raat Internationaal van Rabobank Nederland. "Zij missen immers de focus öp en de kennis en exper tise van de food- en agribusiness. De Rabobankorganisatie en de Rabo-BRP Bank hebben die wel. Wij blijven ons in Polen ook op die sector concentreren. Onze Poolse dochter biedt de food- en agribusiness klanten geïntegreerde dienstverlening. Daarvan maken ook diensten als vermogensbeheer, fusies over names en investment banking- activiteiten deel uit. De bank zal ook actief zijn in ven ture funds, projectfinanciering en leasing." De handel in valutatransacties lijkt niet meer te stuiten. Vanaf 1989 is de omzet op de wereldmarkten verdubbeld. Voor een deel hangt dit samen met een stijgende handel in valutaderivaten zoals swaps (ruil- transacties) en forwards (termijncontracten). Deze tendens gaat echter niet op voor de Rabobankorganisatie. Daar is zelfs sprake van een daling in het aantal valutatransacties. "De potentiële oorzaak voor de daling is dat de concurrentie hard aan de weg timmert met onder meer tien regionale dealingrooms", zegt Theo van Koningsveld van Financiële Markten. "Door gerin ger bewegingen in de dollarkoers van de afgelopen twee jaar is er ook minder speculatief gehan deld." Meer dan de helft van de dage lijkse omzet van 1200 miljard, ging vorig jaar om in derivaten en termijncontracten, de rest betrof de zogenoemde spothandel: gewone contante transacties. "De wereld is voor veel bedrijven een stuk groter geworden dan Nederland alleen. Steeds vaker zie je dat ondernemingen international cash management bedrijven, waar treasuryproducten een belangrijk onderdeel van uitmaken. Kunnen ze daarvoor niet terecht bij de Rabobank, dan vertrekken ze naar een ander", stelt Van Koningsveld. Om de race op het gebied van treasuryproducten te winnen, in troduceerden het segment Relatie beheer en Financiële Markten her lokale treasurysysteem. Klanten kunnen daarmee actief worden benaderd. Edwin Prevoo van het segment Relatiebeheer zegt hierover: "Daarmee is niet gezegd dat het treasurysysteem noodzaak is om meer afzet in de markt te genere ren. Met andere woorden: van daag de dag kunnen klanten ook al actief worden benaderd. Het segment Relatiebeheer realiseert zich overigens terdege dat pro actief niet alleen ondersteuning vraagt in termen van systemen, maar ook in termen van opleiding en begeleiding. Samen met Finan ciële Markten geven we daaraan invulling." Relatiebeheer C (040)217 77 00

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1