3° °5 Chipknip: voor pinnen, chippen en talloze loyaliteitsprogramma'! Nederland klimt op ranglijst meest concurrerende landen 19 9 6 Medewerkers staan centraal in eerste nummer RaboMagazine Duitsland en Zwitserland verliezen terrein Rabokrant Intern Rabobank dagblad* Eerste jaargang no. 19 Bedrijvenadviesgroep Chipper, Chipknip, Air Miles, Rocks, Loko Card, ZcelandCard, het is voor het winkelende publick niet echt overzichtelijk waar allemaal mee kan worden betaald of gespaard. Voorlopig nemen de mogelijkheden alleen maar toe. Dit najaar verschijnt er wéér een loot aan de boom met loyaliteitsprogramma's: de MKB Card. MKB Nederland vertegenwoor digt landelijk opererende bran che-organisaties en plaatselijke ondernemers- en winkeliersver enigingen. Voor de aangesloten branche-organisaties wil MKB Nederland een landelijk loyali teitsprogramma opzetten, de MKB Card. Dit programma wordt met PTT Telecom/Postbank ontwik keld op de Chipper. De keuze van MKB Nederland is opmerkelijk, want maar zo'n tien procent van de MKB-bedrijven bankiert primair bij de Postbank. Negentig procent bankiert pri mair bij één van de Chipknip- banken. Daarnaast krijgen onder nemers dit najaar van hun bank gratis een automaat voor pin- en Chipknipbetalingen. Als zij ook meedoen met de MKB Card moe ten zij apparaat kopen. Heidi van Woudenberg, project manager Bedrijvenadviesgroep en verantwoordelijk voor het Loko Spaarprogramma, vindt de MKB Card geen bedreiging voor de Loko Card. "Er is nog weinig bekend over het MKB-loyaliteits- programma. Wel is duidelijk dat het om een landelijk programma gaat, voor ondernemers die lid zijn van één van de branche-orga nisaties van MKB Nederland. Het Loko Spaarprogramma is juist een lokaal programma en blijkt voor zelfstandige ondernemers een krachtig antwoord op lande lijke programma's. MKB Neder land, waarbij ook de plaatselijke ondernemers- en winkeliersver enigingen zijn aangesloten, heeft aangegeven voor wat betreft lokale loyaliteitsprogramma's het Loko Spaarprogramma volledig te onder steunen." Het Loko Spaarprogramma draait proef in Breukelen/Loenen en Nijkerk. In die plaatsen doet meer dan de helft van de ondernemers mee, in totaal zo'n 120. Consu menten zijn massaal gestart met het sparen van Loko's. In de eer ste week zijn al ruim 6.500 Loko Cards gebruikt. Als de proef slaagt, kunnen klanten straks gewoon Loko's sparen met de Chipknip. De kracht van de Chipknip De Chipknip is de multifunctione le chipcard van de gezamenlijke banken (behalve Postbank) en kan méér dan 300 loyaliteitspro gramma's aan. Klanten betalen met de Chipknip door te pinnen of te chippen in bijvoorbeeld win kels en horeca-zaken. Maar de Chipknip is straks ook te gebrui ken in telefooncellen, parkeerau tomaten en kopieermachines. Dit najaar worden alle betaalautoma ten gratis vervangen door auto maten waarmee klanten kunnen pinnen èn chippen. De klant kan straks ook andere zaken met de Chipknip regelen, zoals betalen in het openbaar vervoer, toegang tot stadions en musea en het sparen van elektronische zegeltjes als Air Relatiebeheer Miles en Loko's. Omdat de Chip knip functies combineert, heeft de consument minder pasjes nodig en dat is een groot voordeel. De Chipknip bevat geen gegevens als naam, adres en woonplaats en is volledig getoetst aan de regels van de Wet op de Privacy. De Chipknip is vanaf september oplaadbaar bij speciale automa ten die naast alle geldautomaten wordt geplaatst. Ook kan de Chipknip thuis worden opgela den via de telefoon. Eerst alleen in Arnhem, later ook in de rest van Nederland. In het Arnhemse -waar de Chipknip al operationeel is- chippen de mensen al tweemaal zo vaak dan ze pinnen. De Chipknip is pas ook geïntro duceerd in plaatsen rond Arnhem. Vanaf september volgt de rest van het land. Bedrijvenadviesgroep 7 (040) 217 70 04 Een opvallende, blauwe voorkant met een fotomontage, een maga zine-formaat, een ruimere op maak van de artikelen en volledig in kleur. Dat is het uiterlijk van het eerste nummer van het interne communicatieblad RaboMagazine, de opvolger van Raboband. Het nieuwe blad wordt vanaf morgen verspreid. De redactie van RaboMagazine streeft ernaar zoveel mogelijk vanuit de beleving van de mede werkers te schrijven. In het ope ningsartikel komen vrouwen aan het woord die bij plaatselijke ban ken of Rabobank Nederland car rière hebben gemaakt. Ze zijn in de minderheid, want er zitten wei nig vrouwen in de Rabotop. De gemiddeld 36-urige werkweek doet ook nogal wat stof opwaai en. Dat is deze keer het thema van de vaste rubriek 'De Spraak makers'. Daarin kunnen mede werkers hun zegje doen over actuele onderwerpen. Andere terugkerende elementen in het blad zijn een column van Bart Ettekoven, die over zijn weder waardigheden met de Rabo Top 40 Music Tour vertelt, en de financieel-economische rubriek Up Date. Ook de achterkant van RaboMagazine heeft een vaste rubriek. Onder de noemer 'Samen werken' gaat het blad telkens in op een Rabobankfunctie op lokaal en centraal niveau. In het eerste nummer van Rabo Magazine wordt verder uitgebreid aandacht besteed aan de EMU en de Euro. Rangordes zijn er in vele soorten en maten. De rijkste personen ter wereld, de meest solvabele banken of de sterkst concurrerende landen. In het laatste rijtje is Nederland inmiddels van de achtste naar de zevende plaats verhuisd, zo blijkt uit recent onderzoek. Volgens het segment Relatiebeheer bevestigt deze stijging dat er volop kansen lig gen voor internationaal actieve ondernemingen. Bovendien, zo stelt het segment, varen de banken hier wel bij. Nederland wel goed. Minder enthousiast is het instituut over de binnenlandse economie, de rol van de overheid, de hoge belas tingdruk en de moeilijke ontslag procedures. Relatief lage econo mische groei, lage industriële productie en matige concurrentie zijn een blijk van matige concur rentiekracht, stelt het instituut, dat 225 criteria heeft losgelaten op verschillende landen. Grote verliezers in de internationale rangorde zijn Duitsland en Zwitserland. Duitsland daalde van de zesde naar de tiende plaats en staat daarmee net achter Zwitserland, dat ook vier plaat sen verloor. De kwaliteit van het Duitse management wordt als slecht gekwalificeerd, terwijl de Zwitsers onvoldoende zijn geïn ternationaliseerd. Beide landen kampen bovendien met te hoge kosten voor bedrijven. Ook de Aziatische tijger Taiwan zakte enkele plaatsen. Sterk in opmars zijn Noorwegen, Luxemburg en Chili. De Verenigde Staten wisten hun eerste plaats met stip vast te houden door de kracht van de binnenlandse economie, de snelle toepassing van nieuwe technolo gieën en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Als laatste land op de lijst van 46 landen staat Rusland. Voorname rol Oosterkamp ziet een voorname rol weggelegd voor de huisban kier van internationaal opereren de ondernemingen. "Bedrijven die internationaal actief zijn heb ben te maken met extra handelsri sico's, het internationale beta lingsverkeer en andere regels, normen en waarden. Dat stelt eisen aan de expertise van de bank en aan de producten die zij aan biedt. Ik ben ervan overtuigd dat de Rabobank over die kennis beschikt en goede, concurrerende producten heeft." Als voorbeeld noemt hij de Eurobetaling en de Handelsrisicomanager. "Door spijkers met koppen te slaan op precies het goede moment, varen de lokale banken wel bij de toenemende internatio nalisering." Relatiebeheer r (040T2lT77 00 rr» brtJrt Bert Oosterkamp van het segment Relatiebeheer: "Met volle kracht vooruit." (Foto: Hans joachim Schrot er) "Met volle kracht vooruit." Kort en bondig vat marketeer Bert Oosterkamp van het segment Relatiebeheer de ambities van de bank samen. Het rapport over de concurrentiepositie van Nederland van het International Institute for Management Development (IMD) komt wat hem betreft dan ook als geroepen. "Het bevestigt dat Nederland internationaal een fac tor van belang is en blijft." Vooral het goede management is de reden is voor het opschuiven van Nederland in de rangorde van meest concurrerende landen. Volgens het IMD zit het met de sociale verantwoordelijkheid, de productaansprakelijkheid en de productiviteit van de landbouw in

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1