Nieuwe Gouden Eeuw in het verschiet lijkt f Rabobank bereidt zich voor op komst EMU Rabobank sponsort Pinkpop Consumentenbond vindt chipper niet veilig Rabobank fmmXontwikkeling door de eeuwen heen alsgraadmeter Rabokrant Bijeenkomsten voor directeuren lokale ba De geschiedenis herhaalt zich, ook in de economie. De Nederlandse rente van vandaag de dag ligt helemaal niet op een historisch diepte punt; Nederland staat zelfs op de drempel van een nieuwe gouden eeuw. Dit is af te leiden uit de rente-ontwikkeling sedert 1540. Er zijn twee gebeurtenissen in de geschiedenis die erop kunnen wij zen dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe gouden eeuw. De eerste gebeurtenis valt samen met de scherpe rentedaling van 16% naar 4%, zoals die eind zestiende eeuw/begin zeventiende eeuw te zien was tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De tweede gebeurtenis valt samen met de rentedaling van 12% naar 7% in de laatste twee decennia. Deze 'hobbel' valt na de Tweede Wereldoorlog en komt nadat het gedachtengoed van Keynes op grote schaal in de praktijk werd gebracht. Deze rentedalingen zijn katalysatoren die van de eenen twintigste eeuw weer een gouden eeuw zullen maken. Oorlogseconomie In 1568 brak de Tachtigjarige Oorlog uit: veel geld was nodig om de oorlog te financieren. Dit geld werd opgebracht door koop lieden en door de burgerij. Aan het einde van de zestiende eeuw vertienvoudigde de staatsschuld en schoot de rente omhoog tot bijna 17%. De bevolking zuchtte onder de hoge rentetarieven. Tijdens de Synode van Middelburg in 1581 werd zelfs gebeden om Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 een lagere rente. Deze gebeden werden verhoord, want rond die zelfde tijd begon de rente scherp te dalen. Deze scherpe rentedaling aan het einde van de zestiende eeuw legde de economische basis voor de Gouden Eeuw. Door de enorme rentedaling gingen beleg gers alternatieven zoeken voor staatsobligaties. Ineens kostte het geld niets meer, waardoor een van het begrotingstekort in veel landen al vooruitgang geboekt. Dat is terug te zien in de daling van de rente van bijna 12% tot ongeveer 7% in 1996. De vergrijzing, de stijgende kos tenstijging en de plannen voor de Economische en Monetaire Unie zetten de Europese landen echter onder druk het overheidstekort op lange termijn terug te brengen naar 1% van het bruto binnen lands produkt. En als de begro tingstekorten op langere termijn voorzichtig richting nul gaan, kom het weer uit op een natuur- Verrassende ontwikkeling gigantische 'investeringsboom' ontstond die een snelle economi sche groei teweegbracht. Keynes schuld Voor de tweede periode van uit zonderlijke rentestijging, die begon in de vijftiger jaren, kan Keynes als schuldige worden aangewe zen. In zijn 'General Theory on employment, interest and money', bepleitte hij een actieve rol voor de overheid in de economie. In de opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog werden Keynes' opvattingen over de economie op grote schaal in de praktijk gebracht. Overheden hadden er geen enkele moeite mee om de begrotingstekorten enorm op te trekken. En als er één ding is dat belangrijk is voor het niveau van de rente, dan is het wel het over heidstekort. Om dat te financie ren moet de staat namelijk zoveel geld uit de markt halen, dat hij altijd de prijs opdrijft. Eind jaren zeventig groeide internationaal het besef dat overheidstekorten moesten worden ingedamd. Weer omlaag Inmiddels is in het terugdringen lijk niveau van economische groei. Dat ligt sinds de negentien de eeuw op zo'n 2%. Daarom zal volgens Iris, het researchinstituut van de Rabo bank, de 10-jaarsrente rond het huidige niveau van 6,35% komen te liggen. Cliënten Advies De chipper van de Postbank en PTT Telecom is volgens de Consumentenbond niet veilig: de telefoonapparaten waarmee de 'elektronische portemonnee' kan worden opgeladen zijn onvol doende beveiligd tegen afkijken. De bond maakt zich zorgen over de veiligheid van de consument bij het opladen van de chipper in de telefooncellen. In een brief aan de Postbank en PTT Tele com vraagt de consumenten bond de nodige maatregelen te treffen. De oplaadpunten van de Chip knip daarentegen zijn volgens de Consumentenbond wel veilig. De banken die de Chipknip heb ben gelanceerd, maken gebruik van de bestaande pinautomaten en nieuw te plaatsen oplaad apparatuur (OLD's) om de kaarten op te laden. Ook wordt het mogelijk de kaart thuis op te laden door middel van de zoge naamde Smartfone. Management Dc vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) heeft grote gevolgen voor het bankwezen. De Rabobank is volop bezig met de voorbereidingen. Binnenkort start een reeks bijeenkomsten, waar in directeuren van lokale banken worden ingelicht over de stand van zaken. Naar verwachting zal Nederland in de kopgroep van landen zit ten waarmee in januari 1999 de EMU van start gaat. Binnen Rabobank Nederland wordt al hard gewerkt aan de voorbereiding op de EMU. Zo zijn onder meer binnen de seg menten van het Werkgebied Aangesloten Banken, het Centrale Bankbedrijf en het Directoraat Betalingsverkeer al diverse werk groepen aan de slag. Dat geldt ook voor de technische voorberei ding van de systeemconversie. De EMU heeft ook ingrijpende gevolgen voor de lokale banken en hun relaties. Vandaar dat een serie bijeenkomsten is belegd, waarin de stand van zaken aan de orde komt, zowel met betrekking tot de EMU in het algemeen als wat betreft de praktische voorbe reiding van de Rabobankorgani satie. De eerste bijeenkomst heeft dinsdag 4 juni plaats in Dordrecht. De overige data en ook het dag programma vindt u op de eerst volgende diskette. De regiokanto ren nodigen de banken uit voor het bijwonen van een van de bij eenkomsten. Na afloop krijgen de aanwezigen een informatiepakket. Wie aan Pinksteren denkt, denkt automatisch aan Pinkpop, Neerlands bekendste en popu lairste openluchtfestival dat dit jaar voor de 27ste keer plaats heeft. De Rabobank is één van de sponsors en besteedt op ver schillende manieren aandacht aan Pinkpop. Op het festivalterrein in Land graaf wordt de mobiele geldau tomaat van de Rabobank geplaatst en komen diverse pos ters en vlaggen te hangen. Ook zal een enquête onder de bezoe kers van het festival plaatsheb ben. De Rabo Top 40 uitzendingen op SBS6 en Radio 538 zullen uitgebreid aandacht aan Pink pop besteden. Tijdens de Nederlandse Studentenkampioen schappen zijn Pinkpopleaflets uitgedeeld en er is via Internet een prijsvraag uitgeschreven waar mee tien entreekaarten gewon nen konden worden. Ook in de meest recente SWOP- uitgave, bestemd voor de Rabo- JongerenRekeninghouders, werd een prijsvraag uitgeschre ven waarmee entreekaarten te winnen waren. De prijswin naars hebben hun entreekaarten al in ontvangst mogen nemen. Wie de jeugd heeft... tegg3t^^Wra00 - 23.(»,uur -jf QrwöwöQG+osdorp ROSSE IERH{ 00 FOUlflOfiHON UNOECUNABLE AMBtJÈC M 'VIN'CRIMINALS OCEAN COLOUR SCENE bUNBffl zóndag 26 mei 13.00 - 23.00 uur NNYWtSE BUITHOLE SURFERS LIFE OF AGONVv- AJflERING HEDNINGARNA WICKED WONOERLAW LEFTFIELO THE FUGEES M0L0K0 v 1 EBLE SPANKERS DJ's EASY ALOHA'S MOONDOG j FUN LOVIN'CRIMINALS Vc maandag 27 mei 10.30 23.00 uur A THE PRODIGY RAGE.AQAlNST THE MACHINE 5 flORISSlTTE y^APY? ^SEPU'^UitA^^LAl WORLD ORBITa"0» chhÈml GROTHERS EBÓ-M I's: p.a. Aifcao'4 whö cares qave clarke

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2