Pittige start van campagne Rabo- J ongerenRekening Benadering relaties moet veranderen Welke OLA/OLO- vragen waar? A Actie Museum Mét: vele extra's 'Met de RaboJongerenRekening heb je het zo te pakken' BANK||^ BEELD Peter Konijnenburg bij EVO bijeenkomst: Bedrijvenadviesgroep 'Met de Rabo Jongerenrekening heb je het zo te pakken!'. Met deze slogan gaat vandaag de landelijke campagne voor de Rabo JongerenRekening 1996 van start. Twee jaar na de herintroductie van de Rabo JongerenRekening kan vastgesteld worden dat deze een succes is: het aantal rekeninghouders is gestegen van 400.000 tot ruim 700.000. 3« hebt het zo te pflbn at» Je 'n Rabo JongerenRekening opent. ér je cadeau! De Rabobank richt zich in de campagne ook dit jaar primair op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Het gaat hier om die groep jongeren die op weg is naar financiële zelfstandigheid. Ook dit jaar ondersteunen pre miums de landelijke campagne. De meest succesvolle premiums van vorig jaar, een klokradio en fotocamera, maken ook dit jaar weer deel uit van het pakket. De overige premiums zijn nieuw. Er kan gekozen worden voor een knuffelhond, een dance CD, een baseball-pet, een fietscomputer of een video. Nieuw is ook de yak- bak, een handgroot apparaatje dat zes vreemde geluiden laat horen en waar men zelf geluid aan toe kan voegen en vervormen. Door jongeren de gelegenheid te geven te kiezen uit acht premiums komt de Rabobank tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid van de jeugd. Evenals voorgaande jaren wordt Cliënten Advies de campagne zowel landelijk als lokaal gecommuniceerd. Er is hierbij gekozen voor advertenties, radio en de schoolmedia. Verschillende radiocommercials zullen verscheidene malen via Veronica, Radio 3 en Radio 538 te horen zijn. Verder verschijnen in diverse jongerenbladen adver tenties. Het derde medium dat gebruikt wordt, vormen de schoolmedia. Via schoolboards met folderbakjes en schoolcards worden scholieren op de Rabobank JongerenRekening attent gemaakt. Voor lokaal en regionaal gebruik is een advertentie beschikbaar. Het betreft hier een A5-adverten- tie waarin de zes nieuwe premi ums worden afgebeeld. Evenals vorig jaar worden mate rialen geleverd voor aankleding van de bankhal en overige actie materialen. Meer informatie leest u hierover in het marktbewer kingspakket dat vandaag op de bank ligt. Het materiaal zal iets later aan de banken worden aan gereikt dan gepland.Toch hoopt de verkoopondersteuning van Cliënten Advies dat de actie met evenveel enthousiasme als voor gaande jaren opgepakt zal wor den. Toename met 300.000 Rabobank JongerenRekeningen in twee jaar tijd was immers niet mogelijk geweest zonder het ent housiasme en de verkoopkracht van de aangesloten banken! Verkoopondersteuning Cliënten Advies r (040)217 70 08 Alert, ActiefAangenaam De triple-A van Cliëntenadvies. In Bank in Beeld meer over de ver anderingen bij het Segment Cliën ten Advies. "De ontwikkelingen in de internationale handel, industrie en dienst verlening dwingen de bank bij de bediening van relaties over te stap pen van een formele naar een materiële benadering." Dit stelde seg mentmanager Peter Konijnenburg gistermiddag in Den Haag, tijdens een bijeenkomst voor de Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, kortweg EVO. De organisatie telt zo'n 37.000 leden in industrie en handel. "De ontwikkelingen in de markt en de snelheid waarmee deze elkaar opvolgen, hebben conse quenties voor de financiële dienst verlening van banken aan onder nemingen," aldus Konijnenburg in zijn inleiding. "Deze zal steeds minder door formele regels wor den gestuurd, maar veel meer vol gens materiële beoordelingsmaat staven. Beheersing van risico's is daarbij één van de leidende facto ren. Dat vergt een diepgaande kennis van de branche en van de onderneming. De veranderende kredietbeoordeling vereist ver gaande investeringen in de infor matievoorziening over branches en tegelijkertijd een voortdurende opwaardering van de kwaliteit van de medewerkers van de bank." Volgens Konijnenburg is sprake van een ingrijpend interna tionaliseringsproces. Hij wijt dit aan drie trends. "Het aantal spe lers op de wereldmarkt neemt toe en de internationale concurrentie heeft een steeds groter invloed op Toen de centrale verwerking van OLA's en OLO's van start ging, is een speciale helpdesk ingericht voor (logistieke) vragen op dit terrein. Deze desk kwam naast de bestaande helpdesk Ondersteuning Betaal diensten. Er blijkt zo nu en dan verwarring te zijn over de vraag waar men nu precies met welke vragen de centrale OLA/OLO verwerking terecht kan. De mogelijkheden op een rijtje. Inhoudelijk: Ondersteuning Betaaldiensten Bij Ondersteuning Betaaldiensten Binnenland kunnen banken onder meer terecht met inhoudelijke vragen over COF en de meeste aan COF aanleverende systemen. De OLA/OLO-verwerking is daar één van. In het kader vindt u de verschil lende aspecten van OLA's en OLO's die hieronder vallen, samen met een aantal voorbeelden. Verwerking: Servicedesk OLA/OLO De Servicedesk OLA/OLO is er voor vragen over de (logistieke) verwerking. Zie het kader voor voorbeelden. De openingstijden van deze desk zijn met ingang van 1 mei gewij zigd. U kunt er op elke werkdag terecht tussen 8.30 en 17.00 uur. ANP historie lokaal Momenteel wordt gewerkt aan de functionaliteit om lokaal de ANP historie te kunnen raadplegen. Hierover ontvangt u nog nadere informatie. Deblokkeren COF-beheerders Er is een apart nummer voor het deblokkeren van COF-beheer- ders. Hiervoor kunt u terecht bij Beheer rekeningen en gegevens verzamelingen: (030)216 21 06. Ondersteuning Betaaldiensten (040 1217 60 41 ma t/m vrij 8.30 - 17.00 uur Voorbeelden Inhoudelijke vragen (administratief en procedureel) (OF-actiecodes, fiattering, verschillenanalyse in relatie tot C0F/ANP Handtekeningenkaarten I nvulinstructie (de mogelijkheden), retour gekomen handtekeningenkaarten Kostendoorbelasting centrale OLA/OLO- verwerking Tarieven, n.a.v. verzonden brieven en doorbelastingslijsten BGC Servicedesk OLA/OLO (030)216 28 39 ma t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Vragen over de logistiek Postroutes, bakken, OLO-boekjes etc. Informatie over (spoed)navragen* Vragen n.a.v. geretourneerde navraag- formulieren Telefoon- en faxnummertabel Mutaties, navraag (bijv. Wat zit er voor onze bank in het bestand?) Afhandeling onbestelbare OLO's en OLA's Geretourneerde, bijv. onleesbare, verkeerd ingevulde OLA's/OLO's Verzamelgiro's Waarom nog niet afgeschreven Behandeling van niet te verwerken documenten Zoekgeraakte cheques, staatsloten, brieven Met Interpay/BGC is afgesproken dat alle contacten over de centrale OLO/OLA-verwerking via de Servicedesk lopen. U wordt vriendelijk verzocht hieraan mee te werken.k:\ nationale economieën. De geogra fische mobiliteit van investerin gen is sedert de tweede helft'van de jaren tachtig sterk toegeno men. Bedrijfsactiviteiten zijn steeds minder gebonden aan een vesti gingsplaats. Ook dwingt het glo baliseringsproces het Westen tot een verdere herstructurering naar kapitaal- en kennisintensieve pro ductie." Peter Konijnenburg: "Beheersen van risico s Cliënten Advies Een aantal bij de Stichting Museumjaarkaart (SMJK) aange sloten musea biedt de bezoeker met een MuseumSpaarkaart tot 1 oktober a.s. extra's, zoals een gra tis kopje koffie of korting op arti kelen uit de museumwinkel. De MuseumSpaarkaart is gratis ver krijgbaar bij de musea die zijn aangesloten bij de SMJK. Het aantal musea dat aan de actie Museum Mét... deelneemt, groeit nog steeds. Elke twee weken wordt over de Museum Mét-acti viteiten informatie verstrekt in de Museumladder van de Volkskrant, het NRC-handelsblad, Parool en Trouw. In de gratis op naam ver stuurde 'Weg in Eigen Land'- krant, oplage 1,3 miljoen, staat een halve pagina over de actie. Het magazine 'Plus' van juni besteedt een full coulour pagina aan Museum Mét-activiteiten en sealt de MuseumSpaarkaart mee. Lokale banken zijn via het Rabo Weekblad en een communicatie pakket al eerder geïnformeerd over deze actie van de SMJK.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 3