'Glazen bol' in glastuinbouw f Kosten van acceptgiro's dalen negentien procent Europese dienstverlening op Internet Rabobank VIS tegen fraude Leaflet vervangt folder voor schoolverlaters Nieuwe mensen bij Rabo Effectenbank Vele reacties Rabokranten Herstel agenda Rabokrant Nieuw beleid werpt vruchten of Overzicht output Kaartverkoop Vermeer begint vandaag Bedrijvenadviesgroep Bedrijvenadviesgroep In de glastuinbouw doet de 'glazen bol' zijn intrede. In dit geval geen wazige toekomstvoorspellingen maar een uitgekiend programma waarmee de tuinder de mogelijkheden van zijn bedrijf kan verkennen. Een nieuw bedrijfsdoorlichtingsplan derhalve, om klanten attent op te maken. Management De 'glazen bol'is hard nodig want de markt voor glastuinbouwpro ducten is sterk in beweging. Plano logische en (milieu)technische ontwikkelingen stuiven op de teler af. Zij bieden hem kansen en mogelijkheden, maar ze kunnen ook bedreigend zijn. Kennis van de sterke en zwakke kanten van zijn bedrijf is voor de ondernemer noodzakelijk om toekomstige (on)mogelijkheden in te schatten. Het Sociaal Economisch Plan Tuinbouw (SEPT), bestaande uit een bedrijfsroute en vervolgbege- leidingen, helpt hem daarbij. Het SEPT is een soort rotonde. De bedrijfsroute is de oprit, de ver- volgbegeleidingen de uitvalswe- Het Verificatie Informatie Systeem (VIS) en de faciliteit eerder/later getoetst van het Bureau Krediet registratie zijn middelen die hel pen fraude bij banken te voorko men. Ze kunnen helpen bij een goede identificatie van de klant. Dezer dagen wordt circulaire 15/67 verzonden, die uitgebreid op deze mogelijkheden ingaat. U vindt de circulaire bij de informa tie op de diskette. Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 040 - 217 71 18 Fax 217 71 36 De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobank-organisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Katja Madrigal Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Administratie/verzending: Centraal Abonnementen Beheer Best/BC 102a Weinig geld, veeeeeeeet genieten. in 't Easy Money Kortinflsboek i Grali. bij J. niaaw. Rabo Smb.0|,nr.k»njns. opCOi KTtftn Wrlrr- tUa »t Gwtij fcivtwiVfffR In er gen. De bedrijfsroute is een korte, heldere analyse van de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Gevolg kan zijn dat het voor het voortbestaan verstandig is te ver huizen, nieuwbouw te plegen ofte verbouwen. Conclusie kan ook zijn, dat een levensvatbare exploi tatie niet meer realiseerbaar is. De uitvalswegen zijn dan bedrijfs beëindiging, schuldsanering of omscholing. Per saldo helpt de bedrijfsroute de ondernemer gefun deerd te beslissen over de perspec tieven (ontwikkelingsrichting) van zijn bedrijf op middellange ter mijn (drie tot vijf jaar). Om de consequenties daadwerke lijk uit te voeren, bieden de Land bouwvoorlichting (DLV) en de Sociaal Economische Voorlichting (SEV) vervolgbegeleidingen. Zo kan de teler hulp krijgen bij toe komstgerichte bedrijfsplanning, innovatie, verplaatsing of beëin diging.In de brochure die binnen kort uitkomt, lezen telers meer over de vervolgbegeleidingen en wat die voor hun bedrijf kunnen betekenen. Ook de banken ont vangen deze uitgave. Ondernemers met belangstelling voor de bedrijfsroute, kunnen zich melden bij de DLV of SEV in hun regio. In Horst: Roland van den Bogaard, 077 - 398 47 00. In Naaldwijk: Dorien Kotterman, 0174 - 62 24 00. In Emmen: Bert Lijnema, 0591 - 643 44. In Heerhugowaard: Krista Overwater, 072 - 574 35 37. Segment Bedrijvenadviesgroep C 040 -217 70 04 Relatiebeheer De Rabobank attendeert school verlaters met een leaflet op de Studentenrekening. In het markt bewerkingspakket Studiestarten, dat eind april is verspreid, was nog sprake van een folder. De leaflet heeft een A5-formaat en is aan de achterkant voorzien van twee Easy Money korting-cou pons en een aanvraagcoupon voor een Studentenrekening. Hij kost 75 cent per stuk. Artikel nummer en besteleenheid zijn het zelfde als voor de folder: 980172 respectievelijk 25. De leaflet is vooral geschikt als strooimateri- aal, bijvoorbeeld tijdens de ko mende diploma-uitreiking. Wat er nog meer beschikbaar is aan publi citeitsmateriaal, staat in het markt bewerkingspakket. De uiterste bestel datum voor alle materialen voor de actie schoolverlaters is 10 mei. Verkoopondersteuning Basisvoorzieningen 040 - 217 70 08 Het toenemend gebruik van acceptgiro's zonder bijlage begint langzaam maar zeker vruchten af te werpen. Vergeleken met twee jaar geleden daalden de kosten van de BankGiroCentrale op organisatieniveau met zo'n negentien procent. Deze forse bezuiniging betekent dat sommi ge lokale banken zelfs veel meer hebben bespaard. Iedere bank kan dat zien op de maandelijkse overzichten. De besparingen zijn met name veroorzaakt door de verschuivingen in de acceptgiro- output. Dit is het zesde en laatste artikel in een reeks. Eerder verschenen artikelen in de nummers 1, 4, 7, 11 en 14 van het Rabo Weekblad. Op de diskette van maandag 6 mei volgt nog een vergelijking tussen de kosten van BGC-output en Rabo-output. Segment Bedrijvenadviesgroep f 040 - 217 70 04 Periode BGC-output papier Rabo-output Bijlagerijk Totale BGC-output 1994 5,2 7,5 34,7 100% 22,8 miljoen posten 1995 5,0 9,3 30,3 100% 22,0 miljoen posten f/m februari '96 5,6 10,9 28,6 100%= 3,9 miljoen posten N.B.: Outputpercentages in procenten van de totale output Kunstliefhebbers kunnen vanaf vandaag bij de VVV-bespreekbu- reau's terecht voor kaartjes voor de laatste week van de Vermeer tentoonstelling. Geïnteresseerden dienen echter wel minimaal vier kaarten a 22,50 af te nemen. Het Mauritshuis verwacht dat aan staande woensdag de laatste kaar ten over de toonbank zullen gaan. Met ingang van 1 juli wordt drs. H. Boissevain directeur Trading bij de Rabo Effectenbank in Amsterdam, met de verantwoor delijkheid voor de cash- en de derivatenhandel. Hij is nu adjunct-directeur Beleg gingen bij Ziirich Leven. Op dezelfde datum komt mr. D. van der Kloos de gelederen van de afdeling Research van de Rabo Effectenbank versterken. Zijn aandachtsgebied wordt de trans portsector. Cybersurfers met belangstelling voor internationale zaken kun nen Internet raadplegen voor de Europese dienstverlening van de Rabobank. Met een simpele druk op de knop kunnen ze vragen om informatie of een gesprek met de lokale bank. In bankenland is deze interactieve opstelling uniek. Leek Internet in de beginjaren voorbehouden aan warrige weten schappers, tegenwoordig is het voor hele volksstammen dagelijk se kost. Wereldwijd telt het net momenteel veertig miljoen gebrui kers. Ook het zakenleven heeft Internet ontdekt als nimmer opdr ogende kennisbron. Voor de Rabobank één van de voornaam ste redenen om de Europese dienstverlening nu op het net te zetten. Websurfers die meer wil len weten over de Eurobetaling en het betalingsverkeer in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, kun nen dat vanaf vandaag op Internet lezen. Hebben ze daarna behoefte aan meer informatie of een gesprek met de lokale bank, dan is één klik voldoende. Rabofacet, waar het e-mailbe- richt binnenkomt, verstuurt de gevraagde informatie en stelt de bank op de hoogte. Het speerpunt internationaal krijgt hiermee in virtuele dimensie. Internetadres Rabobank www.rabobank.nl Segment Relatiebeheer r 040 - 217 77 00 De redactie van de Rabokrant heeft na het verschijnen van de eerste nummers al tal van reacties gehad. Gelukwensen, suggesties voor verbeteringen en aanpassin gen en een aantal kritische opmerkingen. Met name over de bezorging en het formaat waren nogal wat klachten. De reacties die tot nu toe zijn bin nengekomen worden verzameld. Het is de bedoeling dat over onge veer een maand wordt bekeken in hoeverre er tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen en suggesties. Voor klachten over bezorging is een speciaal telefoon nummer ingesteld: 040 - 2195555. Klachten kunnen ook per fax worden verstuurd: 040 - 2195055. Wie wil reageren op de inhoud of andere suggesties wil doen, kan bellen (040 - 2 16771 I 8) of faxen (040 - 2177136). ln de Agenda is vrijdag een sto rende fout geslopen. Er werd aan gekondigd dat er meer informatie op de diskette zou staan over het artikel Vereende krachten voor Verenigingsrekening. Maar er staat geen extra informatie op de diskette. Onder de code die bij Verenigingsrekening stond ver meld (618507) vindt u informatie over Doorleren in toekomstvoor zieningen. Onze excuses voor de fout.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2