Visie Rabobank doet het goed bij de concurrent Meer via de diskette Vast&Zeker verlengd Afzet consumptief krediet dit jaar al fors gestegen Rabobank bank(j^i beeld 'Oud' Sociaal Plan nog van kracht Rabokrant Aandacht voor rente "Een positief bericht, dat wijst op het succes van Visie '98", zegt Gert Bouwkamp, directeur Werkgebied Aangesloten Banken, over de nieu we strategische visie van ABN Amro. Die behelst onder meer dat ook De Bank marktgericht gaat opereren, met de behoeften van de klant als uitgangspunt. Het gros van de ABN Amro-kantoren is in de toekomst in beweging. (Foto: Ron Willebrands) Management Taart voor de honderdste Vast&Zeker bank. (Foto: Interpolis) Interpolis ondersteunt nog tot het eind van dit jaar banken bij de invoering van Vast&Zeker. Aanvankelijk zou het project duren tot de zomer. De nieuwe strategie van ABN Amro, 'Op Weg naar 2000', heeft ook betrekking op de distributie. Van de bijna 1.000 kantoren ver anderen er zo'n 250 a 300 in zogenoemde micromarktkanto- ren, die volledig geoutilleerd zijn en een volledig dienstenpakket bieden. Vanuit deze kantoren heeft de integrale advisering plaats aan zakelijke en particulie re relaties. De overige kantoren bieden in de toekomst een stan daardpakket diensten. Zij zijn voorzien van automaten en wor den bemand door één medewer ker. Verder is de bank van plan een tweede call center in het leven te roepen, waar klanten dag en nacht telefonisch terecht kunnen voor sparen, lenen, beleggen en service. Volgens Bouwkamp voert ABN Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 040 -217 71 18 Fax 217 71 36 De Rabokrant is het interne dagblad van de Rabobank-organisatie. Redactie: Peter Craghs (eindredacteur) Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Dorette van Kessel Katja Madrigal (hoofdredacteur) Bart Padberg Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman Irene v.d. Vorst Administratie/verzending: Centraal Abonnementen Beheer Best/BC 102a Amro de veranderingen door van wege verlies van marktaandeel. "Een deel van haar goede klanten, zowel particulieren als bedrijven, is in de afgelopen jaren overge stapt naar de Rabobank. Dat geldt vooral voor de segmenten Eigen Huis én Relatiebeheer." Over de^-komst van geaptomati- seerde kantoren en een tweede call center bij de concurrent is zijn Een krant is een typisch wegwerp artikel. Na lezing gaat hij bij het oud papier, want morgen komt er immers wéér een. Dit zal bij de Rabokrant iets anders gaan. Sommige informatie zult u willen bewaren, om later nog eens te kunnen raadplegen. Elke maandag komt dus de bewaarinformatie uit de kranten van de voorgaande week beschik baar. Ook vindt u er soms extra materiaal op dat in een krant niet zo goed past, zoals aanmeldings formulieren, voorbeeldbrieven enzovoort. U doet er goed aan Het Sociaal Plan van de Rabo bank, dat dateert van 1992, loopt vandaag af. Werkgevers en vak bonden zetten de onderhandelin gen over een nieuw plan voort op 16 juni. Totdat beide partijen het eens zijn, is het huidige Sociaal Plan van kracht. In het plan staan mening: "Voor ons is dat een mogelijkheid om nieuwe klanten te werven. Wij zijn, met bijna 1.900 bemande kantoren, de bank die het dichtst bij de klant staat en hem of haar dus zowel letterlijk als figuurlijk centraal stelt. Overigens zullen we de nieuwe strategie van ABN Amro kritisch volgen, om te zien of er aanleiding is om aanvullende activiteiten te ontplooien. Maar voorlopig vind ik de ontwikkelin gen vooral een stimulans voor alle medewerkers van plaatselijke banken en Rabobank Nederland om de marktbewerking volgens Visie '98 met kracht voort te zetten." Vandaag in Bank in Beeld aan dacht voor de rente-ontwikke ling. Hoe komt het dat de rente blijft dalen en wat betekent dat voor de Rabobank-organisatie en de klanten? steeds de kranten van één week te bewaren. De maandag erna kun nen ze dan weg en kunt u op de PC terecht. Ingewikkeld? Het is misschien even wennen. In de krant vindt u echter steeds duidelijk aangege ven hoe het in zijn werk gaat. Aanstaande maandag kunt u een artikel verwachten waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de dis kette kan worden gehanteerd. Interne Communicatie r 040 -~217 75 51 regels voor werkgevers en werk nemers over het omgaan met gevolgen van reorganisaties. Ook voor het nieuwe plan blijft het uit gangspunt dat er geen gedwongen ontslagen plaatshebben. Infodesk Arbeidszaken 7 030 - 216 44 4<T Tijdens het project Vast&Zeker, een gezamenlijk initiatief van Interpolis en de Rabobanken, ver nieuwen banken de bediening van de verzekeringsmarkt. Belangrijk ste onderdeel is de standaardise ring en vereenvoudiging van producten. Daardoor is ook een cliëntadviseur in staat verzekerin gen te verkopen. Vanwege de belangstelling voor dit project, maar ook omdat de invoering in de beginperiode nogal wat vertraging opliep, heeft Interpolis besloten tot eind van het jaar door te gaan met de ondersteuning bij de invoering van Vast&Zeker. Banken die zich nog niet hebben aangemeld krij gen dus een nieuwe kans. Inschrijven kan door een fax te sturen naar het Bedrijfsbureau van Interpolis (013 - 462 21 99). Vermeld daarop banknaam, bank- Basisvoorzieningen De laatste jaren zit consumptief krediet bij de Rabobank bepaald niet in de lift. Daarom is vorig jaar de campagne consumptief krediet gestart. Pedro van de Kerkhof van Marktanalyse en Productontwikkeling Basisvoor zieningen over de positieve pro ductiecijfers: "Die komen volgens ons vooral door de actieve hou ding van de lokale banken, die in een adviesgesprek leningen ter sprake brengen. Verder speelt de publiciteit in de vorm van adver tenties en radiocommercials ook een rol, net als de aanpassing van de productvoorwaarden. code, naam van de contactper soon en de periode waarin Vast& Zeker kan worden ingevoerd. Inmiddels is bij meer dan honderd banken het project afgerond. Onlangs mocht de Rabobank Soest-Baarn zich de 'honderdste Vast&Zeker bank' noemen. Theo Oskam, mentor tijdens het pro ject in Soest, ziet zowel voor de klant als voor de bank voordelen. "De klant kan in geval van scha de direct bellen met de meldcen- trale. Bovendien gaan alle incas so's rechtstreeks tussen de klant en Interpolis. De bank hoeft daar door minder administratief werk te doen. En omdat we verzekerin gen nu eenvoudiger kunnen aan bieden, zal ons marktaandeel stijgen." Interpolis f 013 - 462 11 00 Voorbeelden daarvan zijn de ver ruiming van leeftijdsnormen en de afschaffing van de kosten bij ver vroegde aflossing van persoonlij ke leningen." Over de komende weken van de voorjaarscampag ne, die tot 1 juli loopt, zegt hij: "Met intensieve marktbewerking kunnen we het succes nog verder uitbouwen. In het markrbewer- kingspakket vinden banken tips over de aanpak." Verkoopondersteuning Basisvoorzieningen f 040 - 217 70 08 Elke maandag komt-via een diskette bij de banken alle bewaarinfor matie binnen uit de kranten van de voorgaande week. Over enige tijd, als alle banken over cd-rom mogelijkheden beschikken, gaat dit sys teem Infobank heten. Met nog negen actieweken voor de boeg, lijkt het met consumptieve kredieten de goede kant op te gaan. Uitschieter is het produkt Persoonlijke Lening, dat in de eerste twee maanden van dit jaar een productiestijging van 50% noteerde ten opzichte van vorig jaar. Voor Doorlopend Krediet was de groei 13%.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2