Rabobank Groep Jaarverslag 2002 statutair beschreven toezichthoudende taken. Deze betreffen het toezicht op het beleid van de raad van bestuur alsmede op de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en daarmee verbonden ondernemingen. In dit verband zijn tevens contacten onderhouden met andere organen van Rabobank Nederland,zoals de Centrale Kringvergadering en de Ondernemingsraad. Uit de reeks van onderwerpen die door de raad van commissarissen zijn behandeld, valt te wijzen op drie bijzondere aangelegenheden die zeer uitvoerig aan de orde zijn gesteld. 1Verbetering van de toezichthoudende taak van Rabobank Nederland Het is van groot belang dat interne en externe regelgeving door alle aangesloten banken wordt nageleefd. De primaire verantwoor delijkheid hiervoor ligt bij het bestuur en de raad van toezicht van iedere aangesloten bank. Daarnaast vervult Rabobank Nederland hierin een belangrijke rol. De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben geconstateerd dat deze toezichthoudende taak van Rabobank Nederland op een aantal onderdelen verbeterd kan worden. Daartoe zijn binnen Rabobank Nederland organisato rische maatregelen genomen. Deze leiden bij eventuele onvolkomenheden bij lokale banken tot een sneller signaleren en adequater ingrijpen. Daarnaast is door Rabobank Nederland ten behoeve van het risicomanagement nieuw voorwaarden scheppend beleid voorgesteld. Dat is erop gericht te voorkomen dat zich in de toekomst bij de aangesloten banken op dit vlak pro blemen zullen voordoen. Een certificeringsaanpak, waarmee wordt bedoeld dat banken die aan kwaliteitsvereisten voldoen ook over meer zelfstandige kredietbevoegdheden beschikken, maakt daar van deel uit. 2) Budget 2003 Conform de statuten is het budget voor 2003 door de raad van commissarissen besproken. De conclusie luidde dat de budgettaire kaders voor het komende jaar zeer scherp zijn vastgesteld, maar ook dat de kostenniveaus voor de langere termijn stringent moeten worden bewaakt. Dit geldt zowel voor Rabobank Nederland als voor het collectief van de lokale Rabobanken. 3) Strategie van Rabobank International Onderdeel van het Strategisch Kader is ook de aangescherpte strategie van Rabobank International. Behalve op de internationale Food en Agri-markt en andere geselecteerde wholesalemarkten, is Rabobank International ook steeds actiever met buitenlandse retailoperaties gericht op plattelandsgebieden en de agrarische markt. De raad van commissarissen is van oordeel dat de strategie van Rabobank International gebaseerd is op een zorgvuldige afwe ging van te ondernemen activiteiten en een goede basis vormt voor een gezonde performance van dit bedrijfsonderdeel op de langere termijn. Tot slot spreekt de raad van commissarissen zijn dank uit voor de inspanningen die de leden van de raad van bestuur en alle mede werkers van de Rabobank Groep in het verslagjaar hebben geleverd. Utrecht, 6 maart 2003 Raad van commissarissen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 9