Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 2 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Jaarrekening Ter voldoening aan het bepaalde in de statuten van Rabobank Nederland heeft de raad van commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening onderzocht. Een bespreking van deze stukken met de interne en externe accountant heeft daarvan deel uitgemaakt. Mede op grond van de verklaring van Ernst Young Accountants en gelet op het bepaalde in artikel 19 sub e van de statuten, stellen wij de algemene vergadering van Rabobank Nederland voor om de jaarrekening 2002 vast te stellen en de winst te bestemmen over eenkomstig het gedane voorstel. Nieuwe corporate governance van Rabobank Nederland In bestuurlijk opzicht was 2002 voor Rabobank Nederland een veel bewogen jaar. Op 6 juni 2002 werd besloten tot aanpassing van de corporate governancestructuur van Rabobank Nederland. De nieuwe topstructuur maakt het bestuursmodel doorzichtiger en vergroot de slagvaardigheid van het bestuur. De structuurwijziging geeft de lokale Rabobanken meer invloed op het strategische beleid. De toezichthoudende taak van de raad van commissarissen (voorheen raad van toezicht) is versterkt. En de raad van bestuur (de voormalige hoofddirectie) is niet alleen bestuurlijk verantwoordelijk voor de bancaire gang van zaken en het groepsbeleid maar nu ook voor de coöperatie. Deze laatste rol lag eerst bij de raad van beheer die met zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden is opgegaan in de nieuwe structuur. Aan de leden van de voormalige raad van toezicht en raad van beheer is veel dank verschuldigd voor de inzet waarmee zij zich van hun taken ten behoeve van de Rabobank Groep hebben gekweten. Samenstelling raad van commissarissen per 6 juni 2002 Op 6 juni 2002 trad de nieuwe raad van commissarissen aan. Deze bestaat uit de volgende personen: Leden prof.dr. L. (Lense) Koopmans ing. AJ.A.M. (Antoon) Vermeer prof.mr. S.E. (Sjoerd) Eisma drs. LJ.M. (Leo) Berndsen ir. B.(Bernard) Bijvoet dr.ir.T. (Teun) de Boon S.M. (Sybilla) Dekker M.(Marinus) Minderhoud ir.JAA.M.(Hans) van Rossum ir. H.C. (Herman) Scheffer ptof.dr.ir. MJ.M. (Martin) Tielen dr.ir. A.W. (Aad) Veenman voorzitter plaatsvervangend voorzitter secretaris lid lid toehoorder lid lid lid lid lid lid De heer De Boon treedt per 1 april 2003 terug als algemeen directeur van RabobankTilburg-Goirle en zal met ingang van dezelfde datum lid worden van de raad van commissarissen. Verslag raad van commisarissen Rabobank Nederland Naam commissie en taakomschrijving Samenstelling Audit committee Taak: adviseert de raad van commissarissen over financieel- economische en toezichtgerelateerde onderwerpen M. Minderhoud, voorzitter prof.dr. L. Koopmans, vast lid drs. U.M. Berndsen, vast lid ing. A.J.A.M. Vermeer, roulerend lid dr.ir. A.W. Veenman, roulerend lid prof.mr. S.E. Eisma, roulerend lid ir. H.C. Scheffer, roulerend lid Commissie voor coöperatieve aangelegenheden Taak: adviseert de raad van commissarissen over het functioneren van de coöperatie in brede zin. mg. AJ.A.M. Vermeer, voorzitter prof.dr. L. Koopmans, vast lid prof.dr.ir. MJ.M.Tielen, vast lid ir. B. Bijvoet, roulerend lid S.M. Dekker, roulerend lid ir.J.A.A.M.van Rossum, roulerend lid dr.ir.T. de Boon, toehoorder Benoemings- en honoreringscommissie Taak: adviseert de raad van commissarissen over onderwerpen betreffende benoeming en honorering. prof.dr. L Koopmans, voorzitter ing. AJ.A.M. Vermeer, lid S.M. Dekker, lid ir. H.C. Scheffer, lid Beroepscommissie Taak: adviseert de raad van commissarissen over beroepszaken waarbij de raad conform de statuten als beroepsinstantie optreedt. prof.mr. S.E. Eisma, voorzitter ir. J.A.A.M. van Rossum, lid prof.dr.ir. MJ.M.Tielen, lid Commissies uit de raad van commissarissen Direct na zijn aantreden heeft de raad van commissarissen zich gezet aan het organiseren van de uit te voeren werkzaamheden. Om de statutaire taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen vervullen, is een viertal commissies ingesteld.Twee van deze com missies kennen naast vaste leden ook een aantal roulerende leden. Dit is gebeurd om de gehele raad intensief te betrekken bij de ver schillende facetten van de toezichthoudende rol. Teneinde goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken, zal de raad van commissarissen zich door middel van speciale bij eenkomsten uitvoerig laten informeren over een scala van bancaire onderwerpen. Hierdoor wordt het kennisniveau van de leden verbreed en ontstaat beter inzicht in de elementen die voor de besturing van Rabobank Nederland - en de uitoefening van toezicht daarop - van belang zijn. Een eerste informatiebijeenkomst heeft in januari 2003 plaatsgevonden. Daarin werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen inzake nieuwe solvabiliteitsregelgeving, het funding- en liquiditeitsbeleid en het risicomanagement. Wijzigingen raad van bestuur In september 2002 nam de raad van bestuur van Rabobank Nederland afscheid van haar voorzitter ir.drs. H.N.J. (Hans) Smits en haar Chief Financial Officer (CFO), dr. W.M. (Wim) van den Goorbergh Ultimo 2002 nam ook drs. J.F.C.M. (John) van Nuenen afscheid als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen is de heren Smits, Van den Goorbergh en Van Nuenen dank verschuldigd voor hun grote inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de Rabobank Groep.Teneinde in de ontstane vacatures te voorzien, heeft de raad van commissarissen de nodige stappen gezet en besluiten geno men. Per 1 december 2002 is de heer drs. H. (Bert) Heemskerk benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Met ingang van dezelfde datum is de heer ir. PJ. A. (Piet) van Schijndel benoemd tot lid van de raad van bestuur. Per 1 januari 2003 is de heer dr. P.W. (Piet) Moerland tot lid van de raad van bestuur benoemd. Op het moment van schrijven is de functie van CFO in de raad van bestuur nog vacant. De hierbij behorende taken en verantwoorde lijkheden worden waargenomen door de heer Heemskerk. Door de raad van commissarissen zal worden bekeken op welke wijze deze vacature zal kunnen worden vervuld. Vervulling van de toezichthoudende rol Het afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen (tot 6 juni 2002: raad van toezicht) zich gericht op de uitoefening van de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 8