Belangrijke ontwikkelingen I lil I H 10 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Marktleiderschap als ambitie. Deze drie woorden vormen zowel de titel als de inhoud van het Strategisch Kader van de Rabobank Groep. In 2002 zijn enkele belangrijke stappen gezet om die ambitie te realiseren. Diverse groepsonderdelen breidden hun activiteiten uit. Daarnaast zijn veranderingen aangebracht in het bestuursmodel. Om beter invulling te geven aan de coöperatieve missie is de topstructuur van Rabobank Nederland aangepast. Groei ondanks tegenwind De vraag van klanten naar producten en diensten van de Rabobank Groep nam in het verslagjaar wederom toe. Ondanks de stagnerende economie steeg de kredietverlening met 8%, voornamelijk door de groei van woninghypotheken. Het marktaandeel bij hypotheken groeide tot 24 (23)%. Ook in het midden- en kleinbedrijf wist de Rabobank Groep haar marktleiderschap te verstevigen. Het markt aandeel daar steeg van 37% tot 39%. De spaarmiddelen stegen met 5%. Deze stijging kwam praktisch geheel voor rekening van internetsparen. De hevige concurrentie op de spaarmarkt (met name op het gebied van internetsparen) ten spijt, wist de Rabobank Groep haar marktaandeel van 40% vast te houden. Naast deze fraaie groeicijfers liet 2002 ook tegenvallers zien. Zo daalde het beheerd vermogen met 14% door de malaise op de beurzen en nam de premieomzet verzekeren af met 7% door de gedaalde verkoop van lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen. Wijziging topstructuur De algemene vergadering van Rabobank Nederland ging in juni vorig jaar akkoord met de nieuwe topstructuur, die het bestuurs model doorzichtiger maakt en de slagvaardigheid van het bestuur vergroot. De structuurwijziging geeft de lokale Rabobanken meer invloed op het strategische beleid. De toezichthoudende taak van de raad van commissarissen (voorheen raad van toezicht) is versterkt. En de raad van bestuur (de voormalige hoofddirectie) is naast bestuur lijk verantwoordelijk voor de bancaire gang van zaken en het groeps- beleid nu ook verantwoordelijk voor de coöperatie. Deze laatste rol lag eerst bij de raad van beheer die met zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden is opgegaan in de nieuwe structuur. Leden Het afgelopen jaar heeft de Rabobank verder invulling gegeven aan haar coöperatieve missie. In september passeerde het ledenaantal de 1 miljoen. Eind december waren 1,1 miljoen klanten lid van de Rabobank, een stijging van 283.000 leden ten opzichte van eind Belangrijke ontwikkelinger 2001. Het doel van 1,2 miljoen leden eind 2003 ligt dus binnen handbereik. In november vond een nieuwe emissie van Rabobank Ledencertificaten plaats. Hierop schreven meer dan 65.000 leden en medewerkers in. De opbrengst was met EUR 1,75 miljard bijna het dubbele van wat werd geraamd. Aantal leden (x 1.000) 1.200 1.000 H 800 H 1998 1999 2000 2001 2002 Voortgaande internationalisering De Rabobank Groep versterkte in 2002 haar internationale positie in private banking door een strategische alliantie met de gerenom meerde Zwitserse Bank Sarasin Cie. Rabobank Nederland heeft een belang van 28% in Bank Sarasin Cie genomen. De International Private Banking-activiteiten van de Rabobank zijn bij Bank Sarasin Cie ingebracht. De Rabobank heeft een call-optie om een meerder heidsbelang in Bank Sarasin Cie te verkrijgen. Na Australië en Nieuw-Zeeland is Rabobank International nu ook in Ierland, de Verenigde Staten en Canada actief met country-banking, de succesvolle strategie om in ontwikkelde landen kleinere retail- banken over te nemen die vooral actief zijn op het platteland en een sterke positie hebben in de agrarische sector. Rabobank International kocht in het verslagjaar de Ierse staatsbank ACC.Ook nam het groepsonderdeel de Californische Valley Independent Bank over, terwijl in Canada een strategische alliantie werd gesloten met ATB Financial. Robeco nam in het verslagjaar twee hedge fund managers over: Transtrend en Sage Capital Management. Daarnaast verwierf de Rabobankdochter een belang van 60% in de vermogensbeheerder Boston Partners Asset Managers in de Verenigde Staten, met een optie om het resterende belang te verwerven. Deze acquisities passen in de strategie van Robeco om haar beleggingsexpertise uit te breiden en een breder assortiment van producten aan te bieden aan haar (institutionele) klanten. Het beheerd vermogen van de overgenomen partijen bedraagt EUR 9 miljard. Obvion van start De in 2001 aangekondigde joint venture Obvion van Rabobank Groep en ABP ging op 1 april 2002 van start. Obvion verkoopt hypo- theken via tussenpersonen. Het marktaandeel bedroeg in 2002 3%. Virtueel aan kop De Rabobank is marktleider op het gebied van virtueel bankieren. Eind 2002 werd de één miljoenste internetspaarrekening geopend. Daarnaast was de Rabobank het afgelopen jaar één van de best bezochte internetbanken van Europa, aldus onderzoeksbureau Nielsen Net Ratings. In december bezochten 1,3 miljoen mensen de site van www.rabobank.nl. Het succes van www.rabobank.nl in Nederland leidde ook tot virtuele stappen over de grens. Sinds november 2002 kunnen onze zuiderburen voor spaarproducten en een aantal beleggingsfondsen van Robeco terecht bij www.rabobank.be Tegen het einde van het verslagjaar is een overeenkomst getekend f om internetbroker Alex en de telefonische orderlijn VEB-Bottomline van Dexia Bank Nederland over te nemen Sponsoring: meer dan geld alleen De Rabobank Groep was in het verslagjaar als 'first founder' de belangrijkste sponsor van de Floriade 2002, de wereld tuinbouwtentoonstelling die in de gemeente Haarlemmer meer werd gehouden. Het centrale sponsorbeleid van de Rabobank Groep is sterk gericht op de profilering van het merk Rabobank. In dit kader sponsort de Rabobank landelijk drie grote sporten: hockey, wielrennen en de paardensport. Verder werkt de Rabobank al vele jaren samen met de Stichting Museumjaarkaart. Sinds januari 2003 staat tevens een vijfjarig partnership met het Van Gogh Museum in Amsterdam op het programma. Dit partnership biedt het museum de mogelijkheid om de bekendheid van de bestaande collectie te verbreden onder het Nederlandse publiek en nog meer hoogwaardige exposities te organise ren. In de optiek van de Rabobank is sponsoring meer dan alleen geld verschaffen in ruil voor naamsbekendheid. De Rabobank ziet sponsoring vooral als een partnership, dat beide partijen tot voordeel moet strekken en maatschappe lijk dividend moet opleveren.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 7