De ambitie van de Rabobank Groep Kerngegevens 8 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 2002 2001 2000 1999 1998 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro's) Balanstotaal 374.720 363.679 342.920 281.218 249.718 Kredieten aan private sector 212.323 197.262 179.137 161.074 129.554 Toevertrouwde middelen 171.632 172.174 146.705 127.527 114.826 Beheerd vermogen 153.200 177.800 159.000 139.800 124.100 Premieomzet verzekeringen 3.660 3.926 3.417 2.867 2.485 Vermogen en solvabiliteit bedragen in miljoenen euro's) Eigen vermogen 14.911 13.030 13.108 11.867 10.381 Kernkapitaal 17.071 15.092 11 14.653 13.007 11.817 Toetsingsvermogen 17.414 15.542 15.093 13.650 12.660 Totaal gewogen posten 165.843 152.812 142.278 129.801 114.445 Solvabiliteitseis 13.268 12.225 11.382 10.384 9.156 Tier 1 -ratio (kernvermogen) 10,3 9,9 10,3 10,0 10,3 BIS-ratio (toetsingsvermogen) 10,5 10,2 10,6 10,5 11,1 Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro's) - Rente 5.391 5.082 4.585 4.499 3.781 - Provisie en andere baten 3.173 3.352 3.175 2.307 2.051 Totaal baten 8.564 8.434 7.760 6806 5.832 Bedrijfslasten 5.839 5.965 5.459 4.826 4.099 Waardeveranderingen van vorderingen 500 480 360 350 340 Waardeveranderingen van financiële vaste activa 252 59 9 0 0 Toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico's 0 0 52 100 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.973 1.930 1.880 1.530 1.393 Algemeen: bij groepsonder- Belastingen 514 532 507 423 401 delen genoemde bedragen Belang van derden 209 192 179 87 56 tellen vanwege consolidatie- Nettowinst 1.250 1.206 1.194 1.020 936 effecten niet altijd op tot het totaal van de Rabobank Ratio's Groep. Procentuele mutaties Rendement op eigen vermogen 9,6% 9,2% 10,1% 9,8% 9,6% kunnen als gevolg van Efficiencyratio 68,2% 70,7% 70,3% 70,9% 70,3% afrondingen afwijken Overige gegevens 1) Lokale Rabobanken 349 369 397 424 445 Bij de stand van het Vestigingen: vermogen en de berekening - kantoren 1.516 1.648 1.727 1.795 1.797 van de tier 1 -ratio en de - zittingen 402 455 548 610 629 BIS-ratio per 31 december Geldautomaten 2.979 2.889 2.676 2546 2.430 2001 is rekening gehouden Buitenlandse vestigingsplaatsen 169 137 142 147 150 met de gevolgen van Medewerkers: de per 1 januari 2002 door - aantallen 58.096 58.120 55.098 53.147 49.465- gevoerde stelselwijziging - mensjaren 51.867 52.173 49.711 48.224 45.310 pensioenen. Leden (x 1.000) 1.108 825 550 510 515 Ambitiestatement Hoe de Rabobank Groep in de wereld wil staan De Rabobankorganisatie is in Nederland opgericht door onder nemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. Ze heeft een traditie in het midden- en kleinbedrijf en met name in de agrarische sector. Door op coöperatieve basis samen te werken is een financiële instelling ontstaan die het klanten mogelijk maakt hun financiële ambities in te vullen Dit vormt het kompas van de Rabobank Groep: zij wil het mensen en onderne mingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer. De groep biedt alle financiële diensten die voor deelname aan het economische verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. Ze heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een brede financiële dienstverlener die haar diensten op eigentijdse wijze wil vormgeven voor mensen en ondernemingen ook elders in de wereld. De Rabobank Groep vindt dat een duurzame ontwikkeling van wel vaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. Hieraan wil ze met haar activiteiten bijdragen. Ze respecteert de cultuur en de gebruiken van het land van vestiging voorzover die niet strijdig zijn met haar doelstelling en waarden. Bij alle activiteiten die ze onderneemt, zal de Rabobank Groep het onderhouden van haar solvabiliteit en liquiditeit als voorwaarde voor continuïteit hanteren. De doelstelling Wij, medewerkers en bestuurders van de Rabobank Groep, kiezen als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen voor hem of haar waarde scheppen door: het bieden van de best mogelijke financiële diensten die klanten als passend ervaren; het bieden van continuïteit van onze dienstverlening overeen komstig het langetermijnbelang van de klant; betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn omgeving waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt. De waarden Wij vinden het belangrijk dat klanten ons ervaren en herkennen in. integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die wij zeggen te hebben; respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de bank ervaren; deskundigheid: in staat zijn om wat we zeggen waar te maken. De legitimatie van de Rabobank Groep in de maat schappij Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van hun ambities.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 6