Kasstroomoverzicht Mutaties eigen vermogen 64 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de netto mutaties uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Geldmiddelen bestaan uit wettige betaalmiddelen en onmiddellijk opeisbare tegoeden bij centrale banken. (bedragen in miljoenen euro's) 2002 2001 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1.459 1.398 Aanpassingen voor: - afschrijvingen 368 368 - waardeveranderingen van vorderingen 500 480 - waardeveranderingen van financiële vaste activa 252 59 - mutatie technische voorziening verzekeringsbedrijf 939 1.439 - mutatie overige voorzieningen -937 -19 - mutaties overlopende posten 4.734 -2.591 5.856 -264 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.315 1.134 Mutatie kortlopend overheidspapier 3.498 2.051 Mutatie effecten handelsportefeuille 3.340 198 Mutatie vertitelde vorderingen -154 159 Mutatie bankiers -675 -4.294 Mutatie kredieten -17.138 -17.428 Mutatie toevertrouwde middelen -542 25.469 Overige mutaties uit operationele activiteiten -469 -8.793 -12.140 -2.638 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -4.825 -1.504 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen - beleggingsportefeuilles -22.495 -35.864 - deelnemingen -126 -39 - materiële vaste activa -802 -869 -23.423 -36.772 Desinvesteringen, aflossingen en verkopen - beleggingsportefeuille 23.801 29.676 - deelnemingen 136 457 - materiële vaste activa 333 202 24.270 30.335 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 847 -6.437 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Rabobank Ledencertificaten 1.575 1.384 Mutatie achtergestelde leningen 59 -1 Mutatie schuldbewijzen 3.225 8.627 Vergoeding Rabobank Ledencertificaten en Trust Preferred Securities -206 -122 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.653 9888 Nettokasstroom/ Mutatie geldmiddelen 675 1.947 (bedragen in miljoenen euro's) 2002 2001 Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Herwaarderingsreserves 246 417 Overige reserves 10.164 9.687 Rabobank Ledencertificaten 3.851 Trust Preferred Securities 650 14.911 Het verloop was als volgt: Herwaarderingsreserves Stand 1 januari 417 Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 354 Herwaardering -152 Naar overige reserves -13 Vrijval naar de winst-en-verliesrekening -6 Stand 31 december 246 Hieronder zijn begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde van onroerende zaken, aandelen en deelnemingen. Overige reserves Stand 1 januari 9.687 Mutatie als gevolg van stelselwijzigingen Van herwaarderingsreserve 13 Goodwill -635 Overige mutaties 55 Uit winstverdeling 1.044 Stand 31 december 10.164 Stelselwijziging pensioenen Stelselwijziging pensioenen netto resultaat 2002 Stand 31 december na stelselwijziging 10.164 In verband met de stelselwijziging is per 1 januari 2002 een bedrag van 1.884 ten laste van de overige reserves van Rabobank Nederland gebracht onder gelijktijdige vorming van een pensioenvoorziening van 2.894 en een latente belastingvordering van 1.010. Belangrijke in 2002 verworven kapitaalbelangen zijn: - Bank Sarasin Cie, Zwitserland - Boston Partners Asset Managers, Verenigde Staten van Amerika - ACC Bank, Ierland - Valley Independent Bank, Verenigde Staten van Amerika - Transtrend, Nederland - Sage Capital Management, Verenigde Staten van Amerika. De betaalde goodwill bedraagt 635.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 34