Geconsolideerde balans per 31 december 2002 (na winstbestemming) Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Rabobank Groep Jaarverslag 2002 (bedragen in miljoenen euro's) 2002 2001 Activa Kasmiddelen 3.807 3.736 Kortlopend overheidspapier 1.813 5.311 Professionele effectentransacties 40.053 28.359 Overige bankiers 7.176 11.719 Bankiers 47.229 40.078 Kredieten aan de overheid 797 761 Kredieten aan de private sector 212.323 197.262 Professionele effectentransacties 12.132 10.591 Kredieten 225.252 208.614 Rentedragende waardepapieren 71.320 78.680 Aandelen 11.062 12.556 Deelnemingen 184 156 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 3.870 3.756 Overige activa 4.519 4425 Overlopende activa 5.664 6.367 Totaal activa 374.720 363.679 Passiva Professionele effectentransacties 21.808 17.076 Overige bankiers 64.078 62.938 Bankiers 85.886 80.014 Spaargelden 66.272 63.060 Professionele effectentransacties 6.031 8.485 Overige toevertrouwde middelen 99.329 100.629 Toevertrouwde middelen 171.632 172.174 Schuldbewijzen 61.739 58514 Overige schulden 7.699 12.039 Overlopende passiva 8.218 4.187 Voorzieningen 18.338 18.336 353.512 345 264 Fonds voor algemene bankrisico's 1.679 1.679 Achtergestelde schulden 111 52 Eigen vermogen 14.911 13.030 Belang van derden 4.507 3.654 Aansprakelijk groepsvermogen 21.208 18.415 Totaal passiva 374.720 363.679 Voorwaardelijke schulden 7.655 9652 Onherroepelijke faciliteiten 27.151 25.674 Jaarcijfers 63 (bedragen in miljoenen euro's) 2002 Baten Rentebaten 18.265 Rentelasten 12.874 14.960 Rente 5.391 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 529 Provisiebaten 2.049 1.974 Provisielasten 254 214 Provisie 1.795 1.760 Resultaat uit financiële transacties 285 422 Overige baten 564 Totaal baten 8.564 8434 Lasten Personeelskosten 3.682 3.565 Andere beheerskosten 1.789 2.032 Personeels- en andere beheerskosten 5.471 5.597 Afschrijvingen 368 368 Bedrijfslasten 5.839 5.965 Waardeveranderingen van vorderingen 500 480 Waardeveranderingen van financiële vaste activa 252 59 Totaal lasten 6.591 6.504 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.973 1.930 Belastingen bedrijfsresultaat 514 Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1.459 1.398 Belang van derden 209 192 Nettowinst 1.250 1.206

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 33