Bestuurders en toezichthouders *15 60 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De beoogde versterking van het coöperatieve kernbedrijf, bestaande uit de lokale Rabobanken en hun klanten/leden, stelt nieuwe eisen aan de structuur van de coöperatie en de verhouding tussen lokaal en centraal bestuur. Het streven naar marktleiderschap vereist een slagvaardig bestuur, waarin de verantwoordelijkheden voor de commerciële ontwikke ling van activiteiten, de algemene strategie en de aansturing van de topcoöperatie Rabobank Nederland duidelijk zijn belegd. Om deze reden is de bestuurlijke structuur van Rabobank Nederland in het verslagjaar ingrijpend herzien. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Belangrijke ontwikkelingen en het verslag van de"raad van commis sarissen. De lokale Rabobanken hebben in dit verband via de cen trale kringvergadering (CKV) directe zeggenschap gekregen over de te voeren groepsstrategie. Ook hebben ze budgetrecht over de kosten die Rabobank Nederland doorbelast aan de lokale banken. Meer vrouwelijke bestuurders en toezichthouders In 2002 zijn 37 lokale Rabobanken gefuseerd. Hieruit zijn 17 fusie- banken ontstaan. Het totaal aantal Rabobanken is door deze concentraties gedaald van 369 naar 349 lokaal zelfstandige banken. De lokale Rabobanken hebben elk een eigen, lokaal bestuur. Eind 2002 waren er in totaal ongeveer 1.700 bestuurders, waarvan 1.350 personen direct uit en door de leden waren gekozen. Daarnaast maakt de algemeen directeur van elke Rabobank deel uit van het bestuur (directeur-bestuurder). Het beleid van de besturen wordt getoetst door de lokale raden van toezicht. Hierin zitten in totaal 1.765 toezichthouders, In het verslagjaar zijn ongeveer 500 bestuur ders en toezichthouders teruggetreden, mede door fusies en verkleining van de colleges.Van de ruim 200 nieuwe bestuurders en toezichthouders is 20% vrouw. De werving en selectie van geschikte bestuurders en toezichthouders is in het verslagjaar ver breed in het belang van een goede afspiegeling van de klanten en leden. Diversiteit in de beheercolleges zorgt voor meer gevoel voor klanten, leden en hun maatschappelijke omgeving, en een betere vertaling van lokale signalen in het beleid van de bank. Hogere eisen aan bestuurders en toezichthouders De fusies en de verbreding van het totale dienstenpakket, alsmede de toenemende complexiteit van het bedrijf en de omgeving stellen hogere eisen aan de bestuurlijke kwaliteit van de lokale banken. Bestuurders, directeur-bestuurders en toezichthouders hebben toegang tot specifieke websites waar zij informatie vinden die is toegesneden op hun taken. Rabobank Nederland heeft in het ver slagjaar een reeks activiteiten ontwikkeld om de leden van de lokale beheercolleges verder te professionaliseren. Als aanvulling op de gangbare individuele cursussen,zoals het introductieprogramma, werden voor de voorzitters van beide colleges van lokale Rabobanken werkconferenties georganiseerd.Ook is aan lokale besturen en raden van toezicht een programma aangeboden met Steentje bijdragen 'Toen ik vanuit Egypte naar Nederland kwam, ben ik klant geworden bij de Rabobank. Dat is ruim veertig jaar geleden. Als apotheker was ik een zakelijke klant. Ik heb me altijd goed gevoeld bij de Rabobank, heb kennissen ook aan geraden er te gaan bankieren. In 1996 werd ik gevraagd voor de raad van toezicht. Dat leek me wel wat: van binnenuit invloed uitoefenen op je eigen bank. De raad houdt toezicht op directie en bestuur; we volgen de gang van zaken, de toekomstplannen, het personeelsbeleid, of er wordt gehandeld volgens de coöperatiegedachte. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan de instandhouding van de lokale bank die er echt Is voor haar klanten.' Magdy Ramzy, lid raad van toezicht Rabobank Oss diverse workshops, lerende netwerken en hulpmiddelen. Dit pro gramma is bedoeld om verdieping te geven aan hetgeen in eerdere, grootschalige conferenties aan de orde is gekomen. Bij de samen stelling ervan is ingespeeld op de behoeften zoals die door bestuurders en toezichthouders zijn geuit. Hun onderlinge samen werking en gezamenlijke slagkracht zijn van groot belang voor het succes van de lokale banken. Evaluatie lokaal bestuur In navolging van het centrale bestuursmodel wordt ook het lokale bestuursmodel onder de loep genomen. In de laatste maanden van het verslagjaar is begonnen met de evaluatie van het in 1998 inge voerde lokale model. Bestuurders, toezichthouders en directeuren van de lokale banken hebben zich in een enquête kunnen uitspre- ken over de wijze van functioneren en de toekomstvastheid van dit model. Uit de verzamelde opinies zijn nog geen conclusies getrokken. Wel spreekt tweederde van de ondervraagden zich uit vóór handhaving van het huidige model, zij het dat een meerder heid hiervan aanscherping van rolinvulling en verantwoordelijkhe den nodig vindt om de kwaliteit van bestuur en toezicht van lokale banken verder te verbeteren. Eenderde van alle ondervraagden meent dat al op korte termijn een ander bestuursmodel is gewenst Met name de directeurbestuurders zijn voorstander van een bestuursstructuur die meer in overeenstemming is met die van de topcoöperatie Rabobank Nederland. De Werkgroep Lokaal Bestuur zal in de loop van 2003 voorstellen presenteren over de toekomsti ge bestuurlijke structuur van de lokale bankcoöperaties.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 32