54 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Vermogensbeheer Het slechte beursklimaat in 2002 heeft de resultaten van de vermo- gensbeheeractiviteiten sterk onder druk gezet. Desondanks steeg het resultaat door overnames en kostenbesparingen met 10% tot EUR 127 (116) miljoen. Het provisieresultaat nam af met EUR 89 miljoen tot EUR 423 (512) miljoen. De daling is het gevolg van lagere transactieprovisies en lagere beheervergoedingen door een lager beheerd vermogen. Door onder meer kostenbesparende maat regelen daalden de lasten met 18% tot EUR 459 miljoen. Verzekeren Interpolis kende een tegenvallend jaar. Door de wijzigingen in het fiscale regime waren de resultaten op het gebied van levensverze keringen fors lager. Daarnaast drukten ook het negatieve rendement op de beleggingsportefeuille en de in oktober ontstane stormschade het resultaat. De ontwikkeling van het resultaat op het gebied van bedrijfszorg vormde een positieve uitzondering. Het totale resultaat van Interpolis daalde in 2002 met EUR 124 tot EUR 77 (201) miljoen. Dat is een daling met 62%. Leasing Het resultaat van de leasingactiviteiten steeg met 11% tot EUR 238 (215) miljoen. Zowel de Nederlandse activiteiten op het gebied van leasing en trade finance als de internationale activiteiten op het gebied van vendor finance droegen aan deze stijging bij. Overig Het resultaat van de onder overig opgenomen onderdelen steeg van EUR -/- 287 miljoen in 2001 naar EUR -/- 5 miljoen in 2002. In dit resultaat is de boekwinst van de verkoop van de International Private Banking-activiteiten verantwoord. Waardeveranderingen van vorderingen Onder de post waardeveranderingen van vorderingen worden de debiteurenverliezen verantwoord. Deze post wordt door de Rabobank Groep dynamisch bepaald op basis van een langjarig gewogen gemiddelde van de werkelijke verliezen in procenten van de uitstaande kredietverlening, waarbij de meest recente jaren het zwaarst wegen. De post waardeveranderingen steeg in 2002 met EUR 20 miljoen tot EUR 500 miljoen. Deze toename is vooral het gevolg van de verslechterde economische omstandigheden en in beperkte mate van de toegenomen kredietverlening. Waardeveranderingen van financiële vaste activa De waardeveranderingen van financiële vaste activa kwamen in 2002 uit op EUR 252 (59) miljoen. Het betreft hier vooral afwaarde ringen van participaties en ongerealiseerde koersverliezen op de aandelenportefeuille van Interpolis. Nettowinst Nettoresultaat Na aftrek van belastingen van EUR 514 (532) miljoen en een belang van derden van EUR 209 (192) miljoen resteert een nettowinst van EUR 1.250 (1.206) miljoen. Dat is een toename van 4% ten opzichte van 2001. Gezien de moeilijke marktomstandigheden een acceptabel resultaat. Winstbestemming Het nettoresultaat is, na dividenduitkering aan houders van Rabobank Ledencertificaten en Trust Preferred Securities, toege voegd aan het eigen vermogen. Hiermee wordt de financiële basis verhoogd voor de verdere ontwikkeling van de Rabobank Groep en het realiseren van klantwaarde in de toekomst.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 29