Toelichting op de winst-en-verlies- rekening I 52 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De nettowinst van de Rabobank Groep steeg in 2002 met 4% tot EUR 1.250 miljoen. Als gevolg van de tegenvallende economie en het slechte beursklimaat is de groei van de nettowinst lager uitgekomen dan voorgaande jaren. Baten De totale baten namen toe met 2% tot EUR 8.564 miljoen. Het grootste deel van de baten kwam met 63% uit de rentewinst. Rentewinst De rentewinst steeg in 2002 met EUR 309 miljoen tot EUR 5.391 miljoen. Dat komt overeen met een stijging van 6%. De toename is het gevolg van groei van de kredietverlening en de spaargelden. Opbrengsten uit effecten en deelnemingen De opbrengsten uit effecten en deelnemingen namen met EUR 12 miljoen toe tot EUR 529 miljoen. Met name de boekwinst van de verkoop van participaties daalde in 2002 fors als gevolg van het slechte beursklimaat. De verkoop van de International Private Banking-activiteiten aan Bank Sarasin Cie heeft een boekwinst van EUR 81 miljoen opgeleverd. Provisieresultaat Het totale provisieresultaat in 2002 kwam uit op EUR 1.795 (1.760) miljoen. Een toename van 2%. Provisieresultaat (in miljoenen euro's) 2.000 1.750 •1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 I Verzekeren Dienstverlening (pensioenen en bedrijfszorg) Effecten Vermogensbeheer Betalingsverkeer en deviezen Overige Toelichting op de winst-en-verliesrekening Provisies uit dienstverlening Interpolis heeft haar provisies uit dienstverlening (pensioenen en bedrijfszorg) zien toenemen met 9% tot EUR 242 miljoen. Met name de provisies uit bedrijfszorg stegen fors. Operationeel resultaat Het operationele resultaat van de Rabobank Groep kwam in 2002 uit op EUR 2.725 (2.469) miljoen, een toename van 10%. Effecten provisie Onder invloed van de malaise op de effectenbeurzen daalden de effectenprovisies met 7% tot EUR 269 (291) miljoen. Vooral de lokale banken realiseren deze provisies. Veel klanten werden afgeschrikt door de dalende koersen, waardoor het aantal effecten-, optie-, en huisfondsenorders ten opzichte van het slechte jaar 2001 met 6% daalde, tot 2,9 miljoen. Daarnaast leidde het toenemende gebruik van internet voor het plaatsen van beleggingsorders tot een daling van de effectenprovisie. Provisie vermogensbeheer De provisies voor vermogensbeheer bestaan voor het merendeel uit ontvangen beheervergoedingen van de beleggingsfondsen. De beheervergoedingen bedroegen in 2002 EUR 386 miljoen, een daling van 4% ten opzichte van 2001 Operationeel resultaat naar onderdelen (in miljoenen euro's) 1.500 1.200 900 600 300 3% I Retail- bankbedrijf bankbedrijf Verzekeren Leasing 2001 2002 Resultaat uit financiële transacties Het resultaat uit financiële transacties daalde in 2002 met 32% tot EUR 285 (422) miljoen. Het resultaat uit financiële transacties wordt vooral gerealiseerd door het wholesalebankbedrijf. Overige baten De overige baten kwamen uit op EUR 564 (653) miljoen. Een afname van 14%. De overige baten bestaan onder meer uit de verzekerings technische resultaten van Interpolis. Lasten De bedrijfslasten daalden licht met 2% tot EUR 5.839 (5.965) miljoen. De personeelskosten vormen met 63% de hoofdmoot van de lasten. Personeelskosten De personeelskosten stegen in 2002 met 3% tot EUR 3.682 (3.565) miljoen. Dit komt met name door loonsverhogingen. De kosten voor inhuur van uitzendkrachten en externe medewerkers daalden in 2002. De personeelsbezetting van de Rabobank Groep daalde in 2002 met 306 fte's tot 51.867 fte's. Het aantal arbeidsplaatsen daalde vooral bij de lokale Rabobanken. Hier nam het aantal fte's af met 1.643. Bij de overige activiteiten groeide het aantal fte's door over names en door de vervanging van externe medewerkers. Andere beheerskosten en afschrijvingen De andere beheerskosten daalden met 12% tot EUR 1.789 (2.032) miljoen. De afschrijvingen op gebouwen en op de inrichting van de gebouwen bleven onveranderd op EUR 368 miljoen. Het operationele resultaat van de Rabobank Groep wordt naar zes onderdelen verdeeld. Dit zijn het retailbankbedrijf, wholesalebank bedrijf, vermogensbeheer, verzekeren, leasing en overig. Retailbankbedrijf Het brutoresultaat van het retailbankbedrijf steeg in 2002 met EUR 44 miljoen tot EUR 1.387 miljoen. Dat is een stijging van 3%. De totale baten stegen ten opzichte van 2001 met 6%, de bedrijfslasten stegen met 7%. De stijging van de baten is voor een belangrijk deel te danken aan de groei van de kredietverlening en spaargelden. Het aantal effectenorders en dus ook de effectenprovisie daalden. De kostenstijging bleef mede door efficiencyprogramma's relatief beperkt. De personeelsbezetting daalde in 2002 met 1.643 fte's. Wholesalebankbedrijf Het wholesalebankbedrijf (Rabobank International, Rabobank Nederland Corporate Clients en Group Treasury) realiseerde in 2002 een kleine resultaatverbetering van EUR 15 miljoen tot EUR 900 miljoen. De lasten namen door kostenbesparende maatregelen met 7% af tot EUR 915 miljoen. De baten daalden met 3% tot EUR 1.815 miljoen. Met name de resultaten uit venture capital van Rabobank International bleven achter in vergelijking met 2001. Mede door de lage volatiliteit van de rente kon Group Treasury het uitstekende resultaat van 2001 niet verbeteren. Rabobank Nederland Corporate Clients heeft een aanzienlijk beter brutoresultaat behaald dan het voorgaande jaar.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 28