De financiële gang van zaken @Meer over duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid op www.rabobankgroep.nl/maatschappij Stimulans 'Elkaar aanvullend vanuit enerzijds een medische en anderzijds een technische achtergrond hebben wij de Air Manager Pro ontwikkeld: een hart-longmachine die openhartoperaties veiliger maakt. Het mooie is dat patiënten er echt bij gebaat zijn. De Herman Wijffelsprijs was een enorme stimulans. Met het geldbedrag, 100.000 euro, hebben we onder meer de procedure voor het CE-keurmerk bekostigd. Als dat rond is, kunnen we het apparaat gaan verkopen. De prijs was ook een mentale opsteker. Je stopt veel tijd en geld in een bedrijf, staat voor lastige keuzes. Dit bevestigde ons dat we op de goede weg zitten. Ons jongste apparaat heet Dyna-Vision. Daarmee kun je zonder te hoeven prikken bloedcirculatie- en hartfunctiemetingen verrich ten. 46 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Sander Huntelerslag en Rutger Brest van Kempen - R&S TechMedic B.V., klant van Rabobank Alkmaar en win naar van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2002 catoren op welke wijze zij de normen voor duurzaamheid in hun werkgebied concreet toepassen. Dit wordt periodiek gerapporteerd. groene stroom bedroeg 17% van de totale behoefte. In de loop van 2003 zal dit worden opgevoerd tot een kwart. Groenregeling behouden In juni 2002 leek het erop dat de heffingskorting van 1,3% voor groen beleggen zou verdwijnen. De Rabo Groen Bank moest daardoor tot nader order stoppen met de emissie van Rabo Groen Obligaties en het uitbrengen van offertes voor groenfinancieringen. Uiteindelijk bleef de groenregeling toch behouden. Ondanks de gedwongen rustperiode verstrekte de Rabo Groen Bank in 2002 voor ruim EUR 360 miljoen (EUR 320 miljoen in 2001) aan nieuwe groenfinancieringen. De groei kwam vooral tot stand door de groei in windturbineparken en de overloop van Groen Label Kassen uit 2001, als gevolg van de aanscherping van de criteria in de groen regeling per 1 januari 2002. De groei van biologische landbouw stagneerde. De groenfinancieringen worden gefinancierd met Rabo Groen Obligaties. In de eerste helft van 2002 is voor EUR 250 mil joen aan groene middelen geworven. Aan het eind van het verslag jaar volgde een nieuwe emissie Rabo Groen Obligaties, waarop beleggers voor EUR 375 miljoen inschreven. Index en rating De duurzaamheidsgegevens van de Rabobank Groep over 2002 vormen de basis voor de Sustainability Rating van de groep in 2003. Deze rating, die wordt afgegeven door het onafhankelijke Zwitserse instituut SAM, beoordeelt de prestaties van ondernemingen op milieugebied en op sociaal en financieel gebied. Wereldwijd maken 32 gerenommeerde banken deel uit van de SAM-index. Een uitgebreid verslag over duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid komt in het maatschappelijk jaarverslag, dat in juni 2003 verschijnt. Groene stroom De Rabobank Groep verlengde in 2002 haar overeenkomst voor de dekking van haar groene energiebehoefte. Vrijwel alle groepsonder- delen in Nederland maken van het contract gebruik. Het aandeel De financiële gang van zaken De Rabobank Groep wist in 2002 ondanks de economische tegenwind een stijging van de nettowinst van 4% te realiseren. Een acceptabel resultaat ondanks dat niet voldaan is aan de lange termijn doelstelling van een nettowinst groei van 12% per jaar. De tier 1 -ratio bedroeg 10,3 en het rendement op het eigen vermogen 9,6%. De Rabobank Groep streeft naar het realiseren van klantwaarde met als randvoorwaarden financiële stabiliteit en medewerkerswaarde. Het belang van de klant is voor de coöperatieve Rabobank Groep vertrekpunt én doelstelling. Zij wil klantwaarde realiseren door: - klanten de best mogelijke financiële diensten te bieden; - te zorgen voor continuïteit in onze dienstverlening; - te laten zien dat de Rabobank betrokken is bij de klant en zijn omgeving. Financiële hoofddoelstellingen De Rabobank Groep blijft voor de lange termijn vasthouden aan een nettowinstgroei van 12%, een rendement op eigen vermogen van 10% en een tier 1-ratio van 10,0. Vanwege de stand van de economie en het beursklimaat, in combinatie met het ontbreken van vooruitzicht op concrete verbetering daarvan, zijn deze doel stellingen voor de nabije toekomst echter niet houdbaar. Voor de nabije toekomst wordt daarom uitgegaan van de volgende doel stellingen: een nettowinstgroei van 8%, een rendement op het eigen vermogen van 8% en een tier 1 -ratio van 10,0. In het licht van de oriëntatie op klantwaarde en een daarbij passend conservatief risicoprofiel ziet de Rabobank Groep het handhaven van een tier 1-ratio op 10,0 als haar belangrijkste financiële doelstelling. De tier 1-ratio kwam in 2002, mede dankzij de emissie van Rabobank Ledencertificaten, uit op 10,3. Het rendement op het eigen vermo gen bedroeg 9,6%. De nettowinststijging kwam uit op 4%. Verwachtingen 2003 De economie en het beursklimaat in de nabije toekomst blijven zeer onzeker. Derhalve is het moeilijk concrete uitspraken te doen over de nettowinstontwikkeling in 2003. De focus blijft gericht op het benutten van de commerciële mogelijkheden en op het door gaan met programma's die de efficiency en effectiviteit vergroten. Duidelijk is dat bij een beperkte stijging van de baten een scherp kostenmanagement doorslaggevend zal zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Niettemin verwacht de Rabobank Groep, onvoor ziene omstandigheden daargelaten, een lichte toename van het operationele resultaat in 2003.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 25