Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid - - - Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Virtuele Arbeidsmarkt en eHR De internettechnologie speelt ook bij personeelsvraagstukken een steeds belangrijkere rol. Zo is in het verslagjaar op het intranet de Virtuele Arbeidsmarkt geopend, die vraag en aanbod van personeel bij elkaar brengt. Medewerkers kunnen intern openstaande vacatures raadplegen, maar ook hun cv en wensen achterlaten. Op het moment dat er een passende vacature is, krijgt de medewerker automatisch een e-mail. In 2002 startte ook een proef met een eHR- portal. Hierop vinden medewerkers informatie over onder meer de arbeidsvoorwaarden, loopbaan en opleiding en zij kunnen er zelf bijvoorbeeld hun eigen verlofdagen berekenen en eenvoudige mutaties doorvoeren. De eHR-portal wordt na een succesvolle proef beschikbaar gesteld voor de hele organisatie. @Meer over werken bij de Rabobank Groep op www.rabobankgroep.nl/werken Verdeling personele bezetting Rabobank Groep (in aantallen) Nederland Buitenland Totaal 2002 2001 Lokale Rabobanken 36.657 36.657 38.189 Wholesale bankbedrijf 1.045 3.741 4.786 3.659 Rabobank International 504 1.958 2.462 Rabobank International buitenlandse deelnemingen 1.725 1.725 Group Treasury 314 314 Rabobank Nederland Corporate Clients 227 58 285 Vermogensbeheer 1.583 570 2.153 2.593 Robeco Groep 1.210 559 1.769 Schretlen Co 210 210 Effectenbank Stroeve 141 141 Overig vermogensbeheer 22 11 33 Verzekeren 5.873 28 5.901 5.362 Interpolis 5.873 28 5.901 5.362 Leasing 732 1.585 2.317 2.122 De Lage Landen 732 1.585 2.317 2.122 Overig 6.278 4 6.282 6.195 Marktmanagement 784 784 Product-markteenheden 1.230 1.230 Stafg roepen en Diensten 1.399 1.399 Rabofacet 2.334 2.334 Rabobank Nederland Effectendiensten 296 296 Rabo Vastgoed 66 66 Gilde 48 48 Obvion 121 121 Overig 4 4 Rabobank Groep 52.168 5.928 58.096 58.120 Duurzame financiële dienstverlening 45 De Rabobank Groep is ervan overtuigd dat duur zame productieverhoudingen op de langere duur bijdragen aan de vitaliteit van onze eco nomie en het rendement van individuele pro ducenten. Overwegingen ten gunste van een schoon milieu, een menswaardig arbeidsklimaat en maatschappelijk welzijn spelen dan ook steeds vaker een rol in het zakelijke en financiële beleid van de groep. De lokale Rabobanken zijn vanouds sterk betrokken bij het onder nemingsklimaat en het algemeen welzijn in hun werkgebied. Vanwege hun coöperatieve traditie en aandacht voor gemeen schappelijke waarden staan zij voor een zorgvuldige afweging tussen de uiteenlopende belangen van mensen, markt en maatschappij. Dit komt tot uiting in het kredietbeleid, de betrokkenheid bij plaat selijke initiatieven en het assortiment van financiële producten dat aan de klanten wordt aangeboden. Ook in de advisering over bedrijfsplannen en herinrichting speelt duurzaamheid een belang rijke rol. De keuze voor milieuvriendelijke producten en technologie blijkt vaak een bron van innovatie en bevordert de samenwerking binnen leveringsketens. Duurzaamheid wezenlijk bij kredietaanvragen De Rabobank Groep voelt zich mede verantwoordelijk voor de Nederlandse samenleving. Daarom beoordeelt zij aanvragen voor kredietverlening mede op aspecten als duurzaamheid, maatschap pelijk verantwoord ondernemen, genetische modificatie en ethiek. Interne handleidingen zijn hieraan in het verslagjaar aangepast en sluiten nu beter aan bij de algemene gedragscode van de Rabobank Groep, haar ambitiestatement, de gedragscode genetische modificatie en de interne opvattingen over maatschappelijk verant woord ondernemen. In de kredietverlening moeten bedrijven uiteraard voldoen aan geldende milieuwetgeving en -regelgeving. Maar het gaat ook om een inschatting van milieurisico's en maat schappelijke vraagstukken, zoals naleving van sociale normen, het respecteren van dierenwelzijn of toepassing van genetische modificatie. In de praktijk kan dit betekenen dat kredietaanvragen afgewezen worden. Toetsing en rapportage Om de voortgang op het terrein van duurzaamheid en maatschap pelijke betrokkenheid te kunnen meten zijn in 2002 indicatoren geformuleerd voor zowel de rapportage als de sturing van de acti viteiten. Doelstellingen op het gebied van duurzame huisvesting, groenbeleggen, kredietverlening en human-resourcesmanagement zijn hierdoor min of meer geobjectiveerd. Op groepsniveau gaat het om een groot aantal indicatoren. In een pilotproject beoordelen een twintigtal lokale Rabobanken aan de hand van vijftien kernindi-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 24