30 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Commerciële spin 'Met Corporate Clients bedienen we de grootzakelijke markt. Als relatiemanager fungeer je als spin in het web. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten, je bent verantwoordelijk voor het produet geldleningen (bedrijfskredieten) en schakelt waar nodig andere productspecialisten in. Teamspirit en de trekkersrol zijn belangrijke elementen voor de regisserende rol van de relatie manager. Dat spreekt me aan. Je streeft met z'n allen naar optimale tevredenheid bij de klant. Het komt regel matig voor dat ook de lokale bank een relatie heeft met een klant. We houden elkaar goed op de hoogte. Aan het eind van het jaar word ik met name afgerekend op de resultaten van mijn portefeuille. Het prestatiegerichte en commerciële staat mij aan-en dat geldt voor iedereen hier: we willen simpelweg marktleider zijn.' Stephan Veen, relatiemanager Rabobank Nederland Corporate Clients Daarnaast waren, ondanks de economische tegenwind, de resultaten van de investment-bankingactiviteiten hoger dan in 2001. Met name de arbitrageactiviteiten op het gebied van credit en credit derivatives leverden een belangrijke bijdrage aan de resultaat ontwikkeling. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit fusie- en overnamebemiddeling tegenvielen, omdat de markt hiervoor praktisch stil kwam te liggen. Ook was er sprake van een sterke afname van het resultaat uit participaties. Opvallend was dat met name de activiteiten van Rabobank International in de regio's Azië en Noord-Amerika het erg goed deden. Ook Australië leverde weer als vanouds een sterke bijdrage aan het resultaat. Een belangrijk onderdeel van de strategie van Rabobank International is country-banking. Daarbij gaat het om het overnemen van kleinere banken die actief zijn in landelijke gebieden in ontwikkelde markten en die een sterke positie hebben in de agrarische sector. In dat kader nam Rabobank International vorig jaar de Amerikaanse Valley Independent Bank (VIB) over. Door eerdere acquisities in Australië en Nieuw-Zeeland in de jaren negentig en door de overname van de Ierse staatsbank ACC begint het country-banking model wereld wijd gestalte te krijgen. De doelstelling is dat deze activiteit binnen enkele jaren een belangrijke bijdrage aan het resultaat levert. Rabo Securities Rabo Securities is het wholesale-effectenhuis van Rabobank International. Het bedrijf is actief op het gebied van aandelen emissies, fusies en overnames, derivaten en aandelenresearch, -sales en -trading. Rabo Securities opereert vanuit Amsterdam en Londen en vanaf 2003 ook vanuit New York. Rabo Securities is lid van EuroNext en de London Stock Exchange. In 2002 heeft Rabo Securities bij een aantal kapitaalmarkttransacties voor bedrijven zoals Aegon, BAM en Aalberts Industries een actieve rol gespeeld. Wholesalebankbedrijf Daarnaast trad Rabo Securities als adviseur op bij onder meer het openbare bod op Uni Invest en bij de koop van Leerdammer door Fromageries Bel. De lagere inkomsten zijn opgevangen door kostenbesparingen, waardoor het brutoresultaat nagenoeg gelijk was aan dat van 2001 Group Treasury In 2001 wist Group Treasury te profiteren van de sterke daling van de rente. Het afgelopen jaar waren de marktomstandigheden aan merkelijk minder gunstig. Desondanks heeft Group Treasury het afgelopen jaar een goed resultaat behaald in relatie tot het lage risicoprofiel. Het brutoresultaat was echter lager dan het topjaar 2001, vooral door het lagere handelsvolume. Ook in 2002 heeft Group Treasury diverse initiatieven genomen om de balans en de liquiditeitspositie van de Rabobank Groep te verbeteren. Zo is nieuw kapitaal aangetrokken in de vorm van Rabobank Ledencertificaten en zijn maatregelen genomen om in extreme marktsituaties aanvul lende liquiditeit te verkrijgen via centrale banken. Door een verdere segmentatie van klanten en regio's is Group Treasury beter in staat kortetermijn- en langetermijnfunding aan te trekken. Ten slotte is een systeem ingevoerd dat een betere beheersing van de tegen partijrisico's van derivaten- en valutatransacties mogelijk maakt. Kerngegevens wholesalebankbedrijf Resultaten (in miljoenen euro's) 2002 2001 mutatie Totaal baten 1.815 1.868 -3% Totaal bedrijfslasten 915 983 Brutoresultaat 900 885 2% Balansgegevens (in miljarden euro's) Balanstotaal 244,5 239,1 2% Omvang kredietverlening 47,8 45.1 Totaal gewogen posten 34,9 3% Gilde Investment Management Gilde Investment Management voorziet bedrijven van risico dragend kapitaal. Door gespecialiseerde investeringsfondsen (onder meer Gilde IT, Gilde Buy Out en Gilde Participaties) waarin ook derden participeren, wordt risicodragend kapi taal in ondernemingen geïnvesteerd. Gilde Investment Management beheert deze fondsen. Na verloop van tijd worden de aandelen in deze bedrijven verkocht en de investeringen te gelde gemaakt. Het totaal aan uitstaande investeringen bedroeg eind 2002 EUR 650 miljoen. Door de slechte marktomstandigheden is de verkoop van de bedrijven nagenoeg stilgevallen en zijn verschillende IT-participaties afgewaardeerd. Aantal fte's* Inclusief acquisities 3.643 30% Meer over wholesalebankieren op www.rabobank.com,www.gilde.nl en www.rabosecurities.com

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 17