Wholesalebankbedrijf 28 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Stijging brutoresultaat Het retailbankbedrijf heeft in 2002 een brutoresultaat behaald van EUR 1.387 miljoen. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2001 Resultaten (in miljoenen euro's) Kerngegevens retailbankbedrijf 2002 2001 mutatie Totaal baten Totaal bedrijfslasten Brutoresultaat Balansgegevens (m miljarden euro Balanstotaal Omvang kredietverlening Spaargeld Totaal gewogen posten Aantal fte's lokale banken Marktaandelen Hypotheken Agrarische sector Handel, industrie en dienstverlening Sparen Rabo Vastgoed Rabo Vastgoed, de projectfinancier en vastgoedontwikkelaar van de Rabobank Groep, ontwikkelt in nauwe samenwerking met lokale Rabobanken vastgoedprojecten, vooral woning bouw. Ook participeert de onderneming met risicodragend kapitaal in projecten. De lokale banken verschaffen Rabo Vastgoed grondige kennis van de lokale vastgoedmarkt, Rabo Vastgoed op haar beurt stelt lokale Rabobanken in staat om in een vroeg stadium (nieuwe) klanten aan zich te binden. De orderportefeuille van Rabo Vastgoed is in 2002 gestegen tot EUR 3,9 (3,4) miljard. Eind 2002 waren 222 (186) projecten in portefeuille. Obvion In april 2002 ging Obvion van start, de joint venture van Rabobank en het pensioenfonds ABP. Obvion verkoopt onder eigen naam hypotheken via onafhankelijke tussen personen. Met Obvion wil de Rabobank Groep extra markt aandeel verwerven om het marktleiderschap in hypotheken te versterken. Het marktaandeel van Obvion groeide in 2002 sterk en bedroeg gemiddeld 3%. Binnen drie jaar moet dit stijgen tot 5%. Doel is om eind 2003 ook andere Obvion- producten als levensverzekeringen en beleggingsfondsen via tussenpersonen te gaan verkopen. Rabobank.be Ook onze zuiderburen hebben inmiddels kennisgemaakt met internetbankieren bij de Rabobank. Sinds november kunnen klanten in België terecht bij Rabobank.be. Deze pure internetbank richt zich op de particuliere markt en biedt naast spaarproducten een beperkt aantal beleggingsfondsen van Robeco aan. Het uitbreiden van internationale retail- activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strategie van de Rabobank. Rabobank.be is het eerste directbankinitiatief buiten Nederland en onderscheidt zich van Belgische ban ken door scherpe tarieven, eenvoudige producten en een gebruikersvriendelijke site. De bank wil in de markt gezien worden als 'beste koop'. 4.705 4.436 6% 3.318 3.093 7% 1.387 1.343 3% 163,7 155,1 6% 150,4 137,9 9% 60,6 57.4 6% 107,3 95,9 12% 31.670 33.313 -5% 24% 23% +1% 83% 87% -4% 39% 37% +2% 40% 40% 0% Meer over lokaal bankieren op www.rabobank.nl,www.obvion.nl, www.rabovastgoed.nl en www.rabobank.be Het wholesalebankbedrijf van Rabobank Nederland heeft het gezien de economische omstandigheden goed gedaan in 2002. De tegen vallende ontwikkeling van de baten is gecom penseerd door kostenbesparende maatregelen. Het brutoresultaat van 2001 werd zelfs verbeterd. Rabobank Nederland Corporate Clients (RNCC) richt zich op de gehele grootzakelijke markt in Nederland. Daarnaast is RNCC ook actiefin België. Rabobank International (Rl) is de internationale zakenbank van de Rabobank Groep. Rl richt zich wereldwijd met name op ondernemingen in de voedings- en agrisectoren en is internationaal tevens actief met geavanceerde financiële producten gericht op professionele tegenpartijen in de financiële markten. GroupTreasury voorziet in de liquiditeitsbehoefte van de groeps- onderdelen en in hun behoefte aan instrumenten om rente- en valutarisico's af te dekken. Verder verzorgt deze eenheid het balans- management van de Rabobank Groep. Rabobank Nederland Corporate Clients Rabobank Nederland Corporate Clients is primair verantwoordelijk voor een optimale bediening van de grootzakelijke klanten (bedrij ven, stichtingen en instellingen met meer dan 20 werknemers en een omzet van meer dan EUR 10 miljoen) in Nederland. Met de oprichting van RNCC werd de klantbediening door de Rabobank op de grootzakelijke markt binnen één formule geconcentreerd. RNCC, die een breed scala van financiële producten en specialistische diensten aanbiedt, werkt met sectorteams en regionale teams. Deze teams bieden, in samenwerking met de lokale Rabobanken, een op de specifieke wensen van de klant afgestemd Allfinanzpakket.Mede door deze klantgerichte aanpak heeft RNCC haar positie in de markt aanmerkelijk versterkt en is het resultaat vorig jaar aanzienlijk geste gen. Bovendien blijkt uit onderzoek in de grootzakelijke markt dat de klanttevredenheid bij de Rabobank het hoogst is (7,1) in vergelijking met de klanttevredenheid bij de andere Nederlandse grootbanken Rabobank International De activiteiten van Rabobank International variëren van advisering bij fusies en overnames tot aandelentransacties, kredietverlening en het verzorgen van bijzondere financieringsconstructies. De inter nationale zakenbank van de Rabobank Groep werd in 2002 gecon fronteerd met een verslechtering van de wereldeconomie en de gevolgen van de boekhoudschandalen in de Verenigde Staten. Hierdoor stond de batenontwikkeling onder druk. Door stringent op kostenvermindering te focussen was toch sprake van een positieve resultaatontwikkeling. De activiteiten op het gebied van corporate finance en van de traditionele kredietverlening droegen daaraan bij. In de tweede helft van het verslagjaar was sprake van een duidelijke toename van gestructureerde handels- en exportfinancieringen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 16