Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Bijzonder afwijkend 'Sinds 1999 wordt het historisch erfgoed van de Rabobank professioneel beheerd. We verzamelen documenten, voorwerpen, foto's en films, we archiveren het materiaal en maken het toegankelijk met exposities en artikelen. In het boek "De andere bank"hebben we voor een brede lezersgroep beschreven waarde Rabobank voor staat, hoe de bank zich ontpopte van boerenleenbank tot inter nationale financiële dienstverlener met behoud van het coöperatieve karakter. De afwijkende eigendomsverhou dingen en besluitvormingsprocessen, de interne discussies die daarover hebben gewoed, het komt allemaal aan bod. Als je met zoiets bezig bent, besef je des te meer hoe bijzonder deze organisatie is en hoe belangrijk het is dit erfgoed levend en levendig te houden.' Stefan de Boer, bedrijfshistoricus Rabobank Nederland Betalen RaboDealAssist voor MKB Na de introductie in 2001 van real time betalen voor bedrijven, is de dienstverlening vorig jaar oktober verder uitgebreid met RaboDealAssist. Hiermee kunnen bedrijven via internet veilig, snel en eenvoudig contante- en termijntransacties doen en valutaswaps afsluiten. Klanten die actief omgaan met het afdekken van valuta risico's hebben continu inzicht in handelskoersen. Bovendien beho ren wachttijden aan de telefoon tot het verleden. Chipknip breekt definitief door Mede dankzij de euro is het gebruik van de chipknip explosief gestegen. Het aantal chipkniptransacties is in 2002 meer dan verdubbeld. Ook onder ouderen en gehandicapten is het gebruik sterk toegenomen. Steeds meer zorg- en bejaardencentra omarmen de chipknip als vervanger van het contante geld. Het aantal oplaad- automaten nam in het verslagjaar toe van 1.821 naar 1.859. Sparen De Rabobank Groep is met een marktaandeel van 40% onbetwist marktleider op het gebied van sparen in Nederland. De lokale Rabobanken beheren 37% en Roparco, het spaarkanaal van de Robeco Groep, heeft 3% van het spaargeld In Nederland in beheer, aandeel zien dalen van 87% naar 83%. Kredietverlening HID De kredietverlening aan bedrijven in de sector handel, industrie en dienstverlening steeg in 2002 met 7%. Eind 2002 was EUR 33,7 (31,5) miljard aan leningen verstrekt. De sterkste groei kwam voor rekening van bedrijven in de sector gezondheidszorg en in de bouwnijverheid. Stijging marktaandeel HID De Rabobank bleef ook vorig jaar met afstand marktleider in het midden- en kleinbedrijf (tot 100 werkzame personen). De bank zag haar marktaandeel toenemen tot 39%. Van de eenmansbedrijven bankiert 37% bij de Rabobank. Van bedrijven met 2 tot 10 mede werkers is dat 41% en van de bedrijven van 10 tot 100 medewerkers is 36% klant van de Rabobank. Kredietverlening agrarische sector De kredietverlening aan de agrarische sector is met 5% gestegen. Eind 2002 bedroeg de kredietverlening aan deze sector EUR 17,7 (16,8) miljard. Marktaandeel agrarisch onverminderd hoog De Rabobank is van oudsher sterk verbonden met de agrarische sector, hetgeen zich ook vertaalt in een zeer hoog marktaandeel van 83%. De lokale banken hebben door toenemende bedrijfs beëindigingen in de sector en de hevige concurrentie het markt- Retailbankbedrijf 27 Verschuiving naar internetsparen De Rabobank geeft haar klanten verschillende mogelijkheden om te sparen. Via het kantorennetwerk met de Rabo Rendementrekening, telefonisch met RaboTelesparen en via internet met Rabo Internetsparen. Ontwikkeling spaargeld over kanalen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 Rabo Rendement Rekening RaboTelesparen 9 Rabo Internetsparen Het aandeel van internetsparen in het totale spaargeld bij de lokale Rabobanken is de afgelopen jaren enorm gestegen. Inmiddels staat 30% van het spaargeld op een internetspaarrekening. Het aantal internetspaarrekeningen is het afgelopen jaar verdubbeld tot 1 mil joen. Het gemak van het eigen beheer van het spaargeld en de hoge rente zijn voor veel klanten redenen om een internetspaar rekening te openen. Ontwikkeling contactpunten en kantoren 3.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 H Aantal contactpunten (kantoren, geldautomaten en zittingen) B Aantal kantoren Daling aantal personeelsleden bij lokale Rabobanken Door de veranderende behoefte maken klanten steeds meer gebruik van directe kanalen als de Rabofoon en internetbankieren. Daardoor is de financiële dienstverlening gedeeltelijk verschoven van het bankkantoor naar de klanten thuis. Deze ontwikkeling heeft in het verslagjaar geleid tot een afname van de personeelsbezetting bij de lokale Rabobanken met circa 5%. In 2003 zal het aantal perso neelsleden naar verwachting verder dalen. I 2002 Distributiebeleid Rabobank Kantorennet Van alle financiële instellingen heeft de Rabobank in Nederland de meeste kantoren. Het belang van leden en klanten staat bij de bank centraal. Daarbij past een fijnmazig kantorennet. Daarom is en blijft de Rabobank de dichtbijbank voor haar klanten. Met 1.516 vestigin gen, 599 geldautomaten op openbare locaties en 402 zittingen beschikken de lokale banken in totaal over liefst 2.517 contact punten. Niettemin zijn er de afgelopen jaren met name in kleine kernen kantoren gesloten. Om redenen van personeelsbeleid, onveiligheid en/of rentabiliteit. Door de opkomst van elektronisch bankieren bezoeken steeds minder klanten de fysieke bank. Bij het sluiten van een vestiging wordt in samenspraak met klanten en leden gezocht naar een goed alternatief. Voorbeelden daarvan zijn de bankbus, periodieke zittingen in wijkgebouwen en het openen van bankbalies in winkels. Met behulp van een intern'geldautoma- tenondersteuningsfonds' plaatst en/of handhaaft de Rabobank geldautomaten waar dit economisch niet verantwoord, maar maat schappelijk wel gewenst is. Virtueel bankieren De Rabobank was in december 1994 de eerste financiële instelling in Nederland op internet. Heel Nederfand kende toen hooguit tien duizend internetters. Inmiddels is de internetsite www.rabobank.nl met ruim 1,3 miljoen bezoekers in december een van de best bezochte internetbanken van Europa. Bovendien is de Rabobank met ruim 1 miljoen on-lineklanten verreweg de grootste internet- bank van Nederland.Van de actieve internetklanten is 86% particu lier en 14% zakelijk. De belangstelling voor virtueel bankieren (internet en telefoon) is in het verslagjaar wederom flink toegenomen. Virtueel bankieren is mogelijk voor betalen, sparen en effectentransacties. Het aantal overeenkomsten voor internetbankieren en de Rabofoon steeg met respectievelijk 55% en 20%. Om een optimale product- en service kwaliteit voor virtueel bankieren aan te kunnen bieden, meet de Rabobank regelmatig de waardering van klanten voor deze dienst verlening. In vergelijking met de andere banken in Nederland krijgt de Rabobank voor telebankieren, telesparen en internetsparen gemiddeld het hoogste rapportcijfer voor klantwaarde: 8,6.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 15