Ledenbeleid 22 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De coöperatieve identiteit van de Rabobank Groep is méér dan alleen een historisch gegeven. Het is een vitale kracht die de bank in staat stelt om de ambitie van marktleiderschap ten behoeve van haar leden en klanten waar te maken. De leden vormen het maatschappelijk kapitaal van de Rabobank. Door hun directe invloed op de koers van de lokale Rabobanken staan zij borg voor de innovatie van de aan geboden producten en diensten en de maat schappelijke rol van de bank. Leden zijn uitermate belangrijk voor de Rabobank. Enerzijds zijn ze nodig om de lokale coöperatieve functie goed te kunnen vervullen en de dienstverlening van de bank te verbeteren, anderzijds nemen leden meer diensten af dan gemiddeld en is hun loyaliteit groter dan die van de overige klanten. Sterke ledengroei In 2002 heeft de Rabobank het fundament van de coöperatie in meerdere opzichten versterkt. Na de sterke ledengroei in 2001 van 550.000 naar 825.000 (+50%) steeg het aantal leden in het verslag jaar met nog eens 283.000 tot 1,1 miljoen (+34%). Een verdubbeling in twee jaar. Van de nieuw ingeschrevenen werden er 40.000 lid om onder meer Rabobank Ledencertificaten II te kunnen kopen. De overige 243.000 leden kozen voor het lidmaatschap om uiteen lopende redenen zoals toegang tot seminars, marktstudies, netwer ken en incidentele kortingen op (bancaire) producten. Ongeveer de helft van de nieuwe leden noemt als motief ook de maatschappe lijke rol van de Rabobank. Een kleiner deel is geïnteresseerd in het feit dat de Rabobank een bank is waar leden het voor het zeggen hebben. Zij willen via het lidmaatschap het beleid van de bank mee beïnvloeden. Meer betrokken leden Behalve meer leden, wil de Rabobank ook meer betrokken leden. Zij stimuleert die betrokkenheid met diverse programma's. Zo gaf Rabobank Nederland in 2002 een nieuw blad uit, dat zij onder de naam'U Extra'exclusief verspreidde onder de 1,1 miljoen leden van de lokale banken. Lokaal hield een groot deel van de 349 lokale Rabobanken in het verslagjaar seminars en workshops over diverse onderwerpen, zoals beleggen, sponsoring, duurzaam ondernemen en thema's met een regionaal economisch belang. Ook werd op initiatief van leden zelf sectorspecifieke kennis uitgewisseld binnen tal van informele netwerken. Zo ontstonden diverse communities, waar agrariërs, detaillisten of andere professionals elkaar ontmoeten. Op initiatief van de Rabobank is ook een digitale community voor jongeren gestart, waar zij inzichten en ervaringen uitwisselen over studiekeuze en carrière. Sommige interessegroepen worden landelijk gefaciliteerd, zoals de al langer bestaande jongerenraden van de Rabobank. Van betrokkenheid naar invloed Een pluriforme samenstelling van het ledenbestand is van belang voor de representativiteit van de lokale besturen en raden van toe zicht. De besturen raadplegen hun leden over de wijze waarop de Rabobank zich in hun regio moet positioneren. Leden hebben invloed op de kwaliteit van de dienstverlening waar het bijvoor beeld gaat over het kantorennet, openingstijden en service. Ook kunnen ze bepalen wat de bank met een deel van de winst doet en selecteren ze projecten die in aanmerking komen voor sponsoring. Actieve leden stellen de lokale Rabobank in staat om ontwikkelingen in het werkgebied op de voet te volgen en te vertalen in een bij passende dienstverlening. Klantvoorkeuren en trends Inmiddels is 16% van alle particuliere klanten lid. Van de bedrijfs- klanten is 40% lid. Omdat de Rabobank streeft naar persoonlijke betrokkenheid heeft ze via klankbordgroepen, paneldiscussies en onderzoek een goed beeld van de zakelijke voorkeuren en per soonlijke interesses van leden. Door deze waardevolle informatie kan de bank de dienstverlening verder verbeteren. Leden loyaler Uit analyses blijkt dat leden meer diensten afnemen dan gemiddeld. Zij maken vaker gebruik van aanbiedingen voor nieuwe producten en diensten. Een enquête toonde bovendien aan dat de loyaliteit van leden hoger is dan die van de overige klanten. Zij geven gemiddeld ook een hogere waardering voor de geleverde produc ten en diensten. De grote ledenloyaliteit geeft de Rabobank een goede basis voor relatieverdieping. Clubgevoel 'Dat je lid kunt worden van de Rabobank is onder scheidend en heeft een meerwaarde. Ik vertel klanten dan ook altijd dat ze kunnen meedenken en meepraten als lid, dat er kortingen en andere voordelen zijn, dat ze het blad U Extra ontvangen. Veel mensen zijn verrast, ze associëren het woord lidmaatschap niet met een bank. Maar uiteinde lijk zijn de meesten gecharmeerd van het idee. Het brengt de bank weer wat dichterbij. Mijn klant Arthur Weijerman, chef-kok in Zetten, bleek het 1 miljoenste lid van onze organisatie. Hij kreeg een ledencertificaat plus aandelen Young Dynamic Fund voor zijn pasgeboren kind. Weijerman vond het allemaal prachtig. Dit is een lid voor het leven.' Daniël di Giacomo, accountmanager Rabobank Betuwe @Meer over het ledenbeleid op www.rabobank.nl

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 13