18 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Pionier in country-banking 'Ik heb voor Rabobank International in een aantal landen nieuwe kantoren opgezet, geworven of geleid. Vorig jaar werd ik gevraagd vanuit New York country-banking op te pakken in Noord-Amerika. Ik ben op zoek gegaan naar een lokale bank die als verkoopkanaal kon dienen voor onze retailproducten en -diensten. Uit marktonderzoek en persoonlijke gesprekken kwam de Valley Independent Bank in Californië als geschikte partner naar voren. Zij wilden zelf verkopen, dus de deal was snel beklonken. Wellicht breiden we het VIB-netwerk uit naar het noorden. We kijken ook naar Canada, waar we al samenwerken met ATB Financial in Alberta. Doel is dat we voor de agra riërs in die gebieden de voorkeursbank worden.' Henk Adams, senior vice president Corporate Business Development Noord-Amerika, Rabobank International Daarbij wordt gekeken naar klantwaarde, alsmede naar de financiële en strategische toegevoegde waarde. Selectieve marktstrategie voor PME's De product-markteenheden (PME's) van Rabobank Nederland zorgen voor de ontwikkeling en verwerking van bankproducten, zoals sparen, kredieten, betalingsverkeer en effectentransacties. Zij zijn op dit moment vrijwel volledig gericht op het bedienen van de lokale banken. Om de marktleiderschapsambitie van de Rabobank Groep te ondersteunen, kan het wenselijk zijn dat deze productiebedrijven selectief ook activiteiten voor derden verrichten, bijvoorbeeld als de bestaande distributiekanalen binnen de Rabobank Groep onvol doende schaalgrootte opleveren. Daarbij kan ook worden ingespeeld op de mogelijkheden van multidistributie. Een voorbeeld van insourcing van activiteiten door PME's is de in het verslagjaar begonnen verwerking van effectenorders voor de Friesland Bank. Multidistributie Distributie van financiële producten en diensten via andere kanalen, als aanvulling op de dienstverlening van de lokale Rabobanken, kan eveneens bijdragen aan het realiseren van marktleiderschap. Lokale Rabobanken zijn en blijven voor de groep verreweg de belangrijk ste distributieformule. Interessante en rendabele klantgroepen die moeilijk bereikbaar zijn via de Rabobankformule, kunnen mogelijk wel met andere bedieningsconcepten worden bereikt. Multidistributie is ook een antwoord op veranderende markt verhoudingen als gevolg van de opkomst van intermediairketens, nichespelers en niet-bancaire ondernemingen (zoals supermarkten) die financiële diensten gaan verkopen. De overname - enkele jaren geleden - van Effectenbank Stroeve en de eind 2002 ingezette over name van on-linebroker Alex illustreren de wijze waarop de Rabobank Groep op de mogelijkheden van multidistributie inspeelt. Ook de start van Obvion, de joint venture met het ABP, om hypo theken via onafhankelijke tussenpersonen te verkopen, is een voor beeld van dit multidistributiebeleid. In het verslagjaar zijn de lijnen waarlangs multidistributie kan plaatsvinden scherper getrokken. Met de lokale Rabobanken zijn spelregels en voorwaarden afge sproken om te voorkomen dat multidistributie via dochters, joint ventures of PME's ten koste gaat van hun eigen activiteiten. Ontwikkeling nieuwe groeimogelijkheden De al langer voorspelde consolidatie op de Europese financiële markten is ook in het verslagjaar niet op gang gekomen. De ver slechterde economische omstandigheden zullen daar niet vreemd aan zijn. Maar als deze beweging eenmaal op gang komt, zal zij niet aan de Rabobank Groep voorbijgaan. Niet overhaast te werk De Rabobank Groep gaat echter niet overhaast te werk. Zij geeft prioriteit aan een krachtige invulling van haar marktleiderschaps strategie in Nederland. De beste voorbereiding op Europa schuilt in een nog sterkere binnenlandse marktpositie. Door daar met kracht aan te werken zal de groep - als de consolidatiebeweging eenmaal op gang komt - een voor buitenlandse partijen zeer aantrekkelijke partner zijn. De Rabobank Groep zal zich echter alleen inlaten met Strategie en beleid 19 initiatieven die toegevoegde waarde bieden voor haar klanten en waarmee het coöperatief bankieren in Nederland het best kan worden gediend. Internationaal ook op retailmarkten actief De Rabobank Groep zit internationaal intussen bepaald niet stil. In aanvulling op de al jaren voortgaande internationalisatie via Rabobank International, Robeco en De Lage Landen wordt inter nationaal ook geïnvesteerd in retaildistributiekracht. Dat gebeurt door overname van kleinere retailbanken in ontwikkelde markten, met een sterke positie in de agrarische sector en op het platteland Deze zogenoemde country-banking strategie vindt haar oorsprong in succesvolle acquisities in Australië en Nieuw Zeeland in de tweede helft van de jaren negentig. Meer recent zijn de overnames van de Ierse ACC Bank in 2002 en van de Californische Valley Independent Bank (VIB) eind 2002. De country-banking strategie wordt inmiddels aangemerkt als een belangrijke strategische groeiactiviteit. Daarnaast worden ook directbank-initiatieven buiten Nederland ontplooid, waarbij onze expertise als virtuele bank verder tot waarde wordt gebracht. Zo werd in het najaar van 2002 in België de internet- bank Rabobank.be gelanceerd. Ook zal toename van de retailpositie in België en Duitsland worden nagestreefd door marktbewerking via de grensbanken Versterking vermogenspositie De ontwikkeling van nieuwe (internationale) groeimogelijkheden kan niet los worden gezien van de noodzaak om de vermogenspositie te versterken. Om in het benodigde kapitaal te voorzien is het allereerst van belang dat een bevredigende winst wordt gemaakt, zodat het vermogen substantieel kan groeien door winstinhouding. Op termijn biedt dit echter onvoldoende soelaas om de marktleiderschaps- ambitie van de Rabobank Groep waar te kunnen maken. Diverse mogelijkheden worden onderzocht om extra kapitaal aan te trekken. Daarbij zal met name worden gekeken naar de rol die de leden van de lokale Rabobanken als kapitaalverschaffer kunnen spelen en naar mogelijke strategische partners. In het verslagjaar hebben de leden via de aanschaf van nieuwe Rabobank Ledencertificaten wederom een flinke bijdrage geleverd aan de versterking van het vermogen. Synergie en samenwerking De kracht van de Rabobank Groep wordt bepaald door de waarde van de onderlinge relaties binnen de groep. Goede synergie is samenwerking die leidt tot waardecreatie. In het verslagjaar is veel energie gestoken in de samenwerking tussen alle onderdelen van de groep teneinde door de klant gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden met de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Behalve uit gezamenlijke productontwikkeling blijkt die samenwer king ook uit de integratie van processen en verkoopbevorderende adviezen en uit een goede samenspraak in de totstandkoming van belangrijke beleidsbeslissingen en bedrijfsprocessen. Zo is met de medio 2002 ingevoerde nieuwe bestuursstructuur voor Rabobank Nederland een goede basis gelegd voor betere samenwerking tussen de lokale Rabobanken en hun overkoepelende coöperatie, in het belang van de lokale klanten. Tot slot De keuzes die in het Strategisch Kader worden gemaakt zijn duide lijk gericht op groei. Op kwantitatieve groei in de zin van meer klanten, meer leden, hogere omzet, een beter financieel resultaat en meer vermogen. Op kwalitatieve groei in de zin van meer tevreden klanten, een groter en gevarieerder aanbod van producten, meer kennis en vaardigheden, betere prestaties, grotere betrokkenheid van leden en een efficiëntere interne organisatie. Groei in kwantiteit én kwaliteit is uitermate belangrijk voor het realise ren van de marktleiderschapsambitie die aan het Strategisch Kader ten grondslag ligt. De Rabobank Groep moet groeien om een krachtige, vitale organisatie te blijven. Klanten worden kritischer en vragen meer. De concurrentie, nationaal en internationaal, neemt toe. In zo'n omgeving geldt de harde wet: stilstand is achteruitgang.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 11