Lijnen uit 2002 naar de toekomst 16 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De Rabobank Groep is het woelige jaar 2002 relatief goed doorgekomen. Net als in het eco nomisch ook al mindere jaar 2001 zorgde de brede spreiding van activiteiten van de Rabobank Groep in 2002 voor vrij stabiele resultaten. Deze brede basis die wortelt in de Allfinanzformule geeft de Rabobank Groep weliswaar een sterke uitgangspositie voor de toekomst, maar een verdere versterking van de marktpositie is gewenst.Tegen deze achtergrond is in het verslagjaar de discussie met de lokale Rabobanken afgerond over een aanscherping van de strategie. Dit leidde tot de vaststelling van het nieuwe Strategisch Kader onder de titel 'Marktleiderschap als ambitie'. Vertrekpunt Vertrekpunt van het Strategisch Kader is dat de Rabobank Groep als geheel primair gericht is op het genereren van klantwaarde. De groep laat zich primair leiden door het belang van klanten en leden. De lokale Rabobanken en hun klanten vertegenwoordigen samen het coöperatieve kernbedrijf van de Rabobank Groep. Hun behoeften zijn uitgangspunt voor het handelen van de gehele groep. Rabobank Nederland en haar dochters vervullen daarbij een ondersteunende, maar ook initiërende en ondernemende rol. De dochters verzorgen bovendien een optimale bediening van hun klanten die niet bij een lokale Rabobank bankieren. Strategische prioriteiten Kort samengevat is de ambitie van de Rabobank Groep: markt leiderschap in financiële dienstverlening (Allfinanz), primair via de coöperatieve lokale Rabobank. Om die marktleiderschapsambitie waar te kunnen maken zijn vier strategische prioriteiten vastgesteld: 1Versterking van de coöperatieve Rabobank, het kernbedrijf van de Rabobank Groep, door het eigen huis op de binnenlandse markt verder op orde te brengen. 2. Versterking van de positie als Allfinanzgroep. 3. Ontwikkeling van nieuwe (internationale) groeimogelijkheden en versterking van de vermogenspositie. 4. Versterking van synergie en samenwerking binnen de Rabobank Groep. Versterking Rabobank Marktleiderschap moet in de eerste plaats worden gerealiseerd door de positie van de lokale Rabobank te versterken. Dit dient tot uit drukking te komen in de verkoop van meer en betere diensten en producten, met de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding.aan meer en meer tevreden klanten. Dit alles op een maatschappelijk verant woorde wijze en onderscheidend ten opzichte van concurrenten. Grote rol voor leden De leden van de lokale Rabobanken spelen hierbij een grote rol. Zij zijn de basis voor de lokale bestuurlijke opbouw en een belangrijk anker voor het geambieerde marktleiderschap. Loyaliteit met het bedrijf en voorkeur voor de financiële producten van de Rabobank Groep zijn een belangrijke maatstaf voor hun betrokkenheid. De leden zijn ook voedings- en inspiratiebron, omdat ze hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening en omdat ze actief deelnemen aan vernieuwingsprojecten. Verbreding van de leden basis en versterking van de ledenbetrokkenheid krijgen dan ook bijzondere aandacht in de strategie. In het verslagjaar kwam het ledenaantal ruim boven de 1 miljoen uit en werden tal van initia tieven door en voor de leden ontwikkeld. Eigen huis op orde Het eigen huis op orde brengen impliceert versterking van de ver koopkracht, maar ook een onverminderd streven de kosten terug te dringen - zowel lokaal als centraal - en de efficiëntie te vergroten. Het daarop gerichte beleid van de lokale Rabobanken heeft in het verslagjaar vruchten afgeworpen. Niet alleen hebben substantiële personeelsreducties bij de lokale banken geleid tot een afvlakking van de kostenstijging, ook het resultaat verbeterde. Dit neemt niet weg dat op het punt van verkoopkracht nog flinke verbeteringen nodig zijn. Eigen huis op orde betekent ook een visie op de toe komstige positionering vari de lokale Rabobanken voor de langere termijn. Hoe zien de lokale banken er over een paar jaar uit? Wat is hun omvang? Wat moet hun prestatie- en deskundigheidsniveau zijn? En hoe verhoudt dit zich tot het centrale ondersteunings apparaat van Rabobank Nederland? In het najaar van 2002 is een speciale projectgroep in het leven geroepen, die in het lopende boekjaar antwoord moet geven op dit soort vragen. Afslanking centrale apparaat Inmiddels zijn omvang en deskundigheid als gevolg van onderlinge fusies bij veel lokale fusiebanken al zodanig toegenomen dat afslan king van het centrale ondersteuningsapparaat mogelijk en noodza kelijk is. In het verslagjaar is daar een eerste begin mee gemaakt, hetgeen bij Rabobank Nederland tot een substantiële reductie van met name externe medewerkers heeft geleid. Ook dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere beheersing van de kosten. Verdere afslanking van het centrale apparaat is onvermijde lijk. Rabobank Nederland zal op de toenemende deskundigheid van de lokale banken blijven inspelen met een meer vraaggestuurde ondersteuning. Aanscherping distributieformules Behoud van de bestaande, sterke marktposities van de lokale Rabobanken en groei op die terreinen waar marktleiderschap nog moet worden verworven, vergen de komende tijd grote krachts inspanningen. Er zal verder invulling worden gegeven aan een efficiënte uitbouw van de Rabobank als dé dichtbijbank van Nederland met het meest fijnmazige fysieke én virtuele netwerk van contactmogelijkheden voor klanten. De verkoop via directe kanalen, zoals telefoon en internet, zal meer accent krijgen.Tevens zullen distributieformules en bedieningsconcepten voor specifieke klantgroepen, zoals welgestelden, worden aangescherpt dan wel verder ontwikkeld.Teneinde de positie in de Nederlandse grootza- kelijke markt te versterken, zullen lokale banken die zich daarvoor hebben gekwalificeerd ruimere bevoegdheden krijgen om grote zaken zelf af te wikkelen. De lokale bank en Rabobank Nederland Corporate Clients, onder deel van het wholesalebankbedrijf, hebben gezamenlijk de positie van de Rabobank in de grootzakelijke markt in 2002 aanmerkelijk weten te versterken. Versterking positie Allfinanzgroep De strategie van de Rabobank Groep is erop gericht haar Allfinanz- positie langs drie wegen te verstevigen: Primair door versterking van het marktleiderschap van het merk Rabobank in de distributie van financiële diensten, zoals hiervoor beschreven. Aanvullend door versterking van de marktpositie in de distributie van financiële diensten via bestaande en nieuwe dochteronder nemingen. Selectief door versterking van de positie als producent van financiële diensten door producten te leveren aan distributeurs buiten de Rabobank Groep. Prioriteiten Op dit moment is de Rabobank Groep marktleider op vele financiële retailmarkten, zoals betalen, sparen, beleggen, woninghypotheken en bedrijfsfinancieringen. Dit komt door haar sterke positie in het particuliere segment, het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector.Toch is op een aantal terreinen verdere groei nodig. Concreet wordt prioriteit gegeven aan versterking van de marktpositie in de grootzakelijke markt, verzekeren, vermogensbeheer (private banking), employment benefits, pensioen en zórg, consumptief krediet en hypotheken. Ook zal de positie van de Rabobank Groep - en dan met name van de lokale Rabobanken - in de grote(re) steden en onder allochtonen moeten worden versterkt. Rol en toegevoegde waarde dochters De dochterondernemingen hebben, naast het realiseren van een aantrekkelijk rendement, tot doel de strategische positie en het imago van de Rabobank Groep in binnen- en buitenland te verster ken en het totale risicoprofiel te verbeteren. Op deze wijze kan, ook op langere termijn, blijvend worden voorzien in de bestekoop- oplossingen voor klanten van de lokale Rabobanken. De dochters vervullen de rol van competentiecentrum voor de lokale banken. Ook bedienen ze vrijwel allemaal een eigen klantenkring buiten die van de lokale Rabobanken. Alle dochters worden beoordeeld op hun bijdrage aan de marktleiderschapsambitie van de Rabobank.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 10