Lijnen uit 2001 naar de toekomst De Rabobank Groep wist ondanks de economische tegenwind in 2001 goed in het zadel te blijven. Dankzij de breed gespreide acti viteiten konden tegenvallers in het ene deel van de groep worden opgevangen dooreen positieve resultaatontwikkeling bij andere onderdelen van de groep. Om deze brede basis onder de Rabobank Groep in de toekomst verder te kunnen optimaliseren is met de centrale kringvergadering een dialoog gestart over aanscherping van de strategie. 8 Rabobank Groep Jaarverslag 2001 De gang van zaken in het verslagjaar bewijst de kracht van het Allfinanz-concept waarop de dienstverlening van de Rabobank Groep is gebaseerd. De groep beschikt daarmee over een goede uitgangspositie om haar kerndoel stelling - het maximaliseren van klantwaarde - ook in de toekomst waar te kunnen maken. Dit vereist echter een blijvend sterke markt positie en een sterke vermogenspositie. Met het oog daarop is aanscherping van de groepsstrategie gewenst. Marktleiderschap is de onderliggende ambitie van deze strategie. Marktleiderschap Marktleider zijn is voor de Rabobank Groep geen doel op zich, maar een middel om haar missie uit te kunnen voeren. Deze in de coöperatieve genen van de Rabobank Groep opgesloten missie luidt: klanten helpen hun ambities waar te maken. De kerndoel stelling - het bieden van een zo hoog mogelijke klantwaarde - is daarvan afgeleid. Marktleiderschap betekent voor klanten de eerste keus zijn als het gaat om financiële dienstverlening. Het betekent ook dat klanten de Rabobank niet alleen zien als betrouw baar en deskundig, maar ook als vernieuwend en klantgedreven. De Rabobank Groep wil de beste, meest klantgedreven en innovatieve financiële groep van Nederland zijn. Strategische prioriteiten Om de ambitie van marktleiderschap waar te kunnen maken is voorgesteld de komende jaren een aantal strategische prioriteiten uit te voeren. Belangrijke prioriteiten zijn: versterking van de formule van de lokale Rabobanken en van het merk Rabobank, alsmede van de rol van Rabobank Nederland als service centrum van de lokale banken; invoering van een marktstrategie voor de product markteenheden (PME's); versterking van de positie op de grootzakelijke markt; vergroting van de bijdrage van de dochteronder nemingen; strategische stappen voor een sterke(re) positie van de Rabobank Groep op de Europese markt; versterking van de vermogenspositie van de Rabobank Groep. VERSTERKING RABOBANKFORMULE Via het merk Rabobank bereiken de lokale Rabobanken de brede retailmarkt van particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Deze formule, geba seerd op lokaal ondernemerschap, effectiviteit, effi ciency en het vermogen optimaal op klantenwensen in te spelen,zal worden versterkt. Daartoe zijn inspan ningen nodig gericht op verbetering van het resultaat, meer lokaal ondernemerschap en het werven van meer en meer betrokken leden.Tevens zal worden ingezet op de verkoop van producten van derden en uitbreiding van de dienstverlening met niet-financiële producten. Rabobank Nederland - het servicecentrum voor de lokale Rabobanken - zal hierop inspelen met een meer vraag- dan aanbodgestuurde ondersteuning. Zoals in december 2001 aangekondigd zal dit gepaard gaan met een afslanking van het centrale apparaat. Dit heeft ook gevolgen voor de omvang van de werkgelegenheid. Versterking resultaat Effectiviteit en het zo goed mogelijk voorzien in de behoeften van klanten hangen ten nauwste samen met efficiency. Om eerste keus te zijn van klanten, zullen de lokale Rabobanken hun producten tegen scherpe prijzen aanbieden. Dat betekent zorgen voor een efficiënte productie en klantbediening in de kan toren. In het verslagjaar is voortgang geboekt met het efficiencyprogramma Progress,dat tot minder kosten en meer opbrengsten zal leiden. De verwach ting is dat het verbeter-potentieel dat per lokale bank is geïnventariseerd nu snel kan worden uitgenut. Een goede uitvoering van Progress is van groot belang, maar ook op andere manieren zal de efficiency worden verbeterd. Meer lokaal ondernemerschap Het lokale ondernemerschap is een belangrijk instru ment voor de lokale Rabobanken om klantwaarde te verhogen. Versterking van dat ondernemerschap is mogelijk door klanten actief bij de bank te betrekken, door op plaatselijk niveau te vernieuwen, alsmede door samenwerking tussen lokale banken onderling en met Rabobank Nederland. In het verslagjaar zijn tal van lokale Rabobanken bovenlokale samenwer kingsverbanden aangegaan om specifieke klanten beter te kunnen bedienen. In dat kader past ook de in 2001 verder geïntensiveerde samenwerking van lokale banken met Rabobank Nederland voor de bediening van de grootzakelijke markt. Sterkere marktpositie grote steden De Rabobank heeft haar oorsprong op het platteland en is daardoor enigszins ondervertegenwoordigd in de grote steden.Versterking van haar positie daar is bijvoorbeeld mogelijk door marketing voor speciale doelgroepen, zoals allochtonen. Een sterkere positie in de grote steden kan ook worden bereikt door samenwerking met andere bedrijven, zoals supermarkten, en via dochteronder nemingen. Zo is in het verslagjaar besloten dat Effectenbank Stroeve zich specifiek gaat richten op vermogende particulieren in het randstedelijke gebied. Meer - en meer betrokken - leden De begin 2001 gestarte ledenwerfcampagne zorgde voor een spectaculaire groei 50%) van het aantal leden van de lokale Rabobanken tot 825.000. Lag in het verslagjaar het accent vooral op méér leden, in 2002 en in de komende jaren zal het accent liggen op het creëren van meer betrokkenheid van de leden bij het reilen en zeilen van hun lokale bank. De leden van de lokale Rabobank zijn een belangrijke reférentie voor het geambieerde marktleiderschap. Zij geven hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening en nemen actief deel aan allerlei vernieuwingsprojecten Ze zijn voedingsbron en inspiratiebron tegelijk. Verkoop producten van derden De lokale Rabobanken kunnen meer klantwaarde bieden door niet alleen beleggingsproducten en ver zekeringen van de Rabobank Groep aan te bieden, maar ook producten van derden. Klanten krijgen meer keuze en de lokale banken kunnen zich meer doen gelden als onafhankelijk adviseur. Er zullen distributieovereenkomsten met leveranciers

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2001 | | pagina 6