14 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Uit deze cijfers blijkt dat het overgrote deel van de klanten tevreden is over de dienstverlening van de bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep. Dit resulteert in een groot aantal loyale klanten. Toch ervaart een te klein aantal klanten het belangrijkste uitgangspunt, namelijk dat de klant te allen tijden vooropstaat in de dienst verlening Interne en externe benchmarking Door interne benchmarking, het onderling ver gelijken van de resultaten van de bedrijfsonder delen, kan geleerd worden van eikaars presta ties en werkwijzen. Hierdoor moet de ervaren klantwaarde verder toenemen. In 2001 zal het onderzoek worden uitgebreid met een externe benchmark. De scores van de bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep kunnen dan behalve onderling, ook worden vergeleken met de scores van concurrenten in de betreffende markten. De doelstellingen die de Rabobank Groep op het gebied van klantwaarde nastreeft, worden geformuleerd op basis van zowel de interne als de externe benchmark. Sturingsinformatie De Rabobank Groep wordt bestuurd op basis van zowel financiële als niet-financiële perfor mance-indicatoren. Daarbij is het van belang om het presteren op alle relevante terreinen in samenhang met elkaar te beoordelen. Gegeven de primaire oriëntatie van de Rabobank Groep op het belang van klanten, is in dit verband een belangrijke rol toebedeeld aan de prestaties op het gebied van klantwaarde. Om die prestaties te kunnen meten, is het noodzakelijk continu op de hoogte te zijn van het oordeel van de klanten. In het kader van de klantwaardemonitor worden daarom het hele jaar door telefonische interviews gehouden met klanten. Veranderingen in ervaren klantwaarde worden daardoor snel waargenomen, zodat tijdig bijsturing kan plaatsvinden. In 2001 worden in totaal ongeveer 7.000 interviews gehouden. Klachtenmanagement Het realiseren van klantwaarde houdt niet op bij tevreden klanten, maar betekent ook leren van ontevreden klanten. De Rabobank Groep Rob van der Leij, Rabobank Kromme Rijn "Ons nieuwe besturingsmodel kent drie kompassen om op te stu ren: financiële kengetallen, medewerkers en klanten. In intensieve samenspraak met onze medewerkers hebben we per kompas onze ambities vastgesteld en hiervoor indicatoren geformuleerd. Als blijkt dat we ergens niet op koers liggen, bespreken we dat met onze medewerkers. Maar het is ook input voor ons overleg met onze leden in klankbordgroepen en ledenpanels. Met name deze dialoog met medewerkers en leden vind ik zeer waardevol, het verbetert onze dienstverlening echt." Klantwaarde is wil ook op het moment dat klanten over een bepaald onderdeel van de dienstverlening min der of niet tevreden zijn, klantwaarde blijven leveren. Het behoud van een goede relatie met de klant staat daarbij voorop. Daarnaast wordt een klacht beschouwd als een waardevol klant signaal, dat de organisatie in staat stelt de dienstverlening nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Het onderwerp klachten management is in 2000 binnen de Rabobank Groep nadrukkelijk op de agenda geplaatst. Centrale afhandeling Klanten die niet tevreden zijn met de klachtaf handeling door de lokale Rabobank, kunnen hun klacht centraal indienen bij Klachtenservice Rabobank Nederland. Deze centrale afdeling voor tweedelijns-klachtafhandeling ontving het afgelopen jaar 1.652 (1.4.37) klachten. De stij ging ten opzichte van 1999 komt onder meer voort uit het uitnodigende klachtenbeleid. Het staatje op deze pagina geeft een overzicht van de verdeling naar onderwerp van de door Klachtenservice Rabobank Nederland in 2000 centraal ontvangen klachten. Uit de cijfers blijkt dat in vergelijking met 1999 het aantal klachten over bejegening en beleidskwesties verhoudingsgewijs is gestegen ten opzichte van het percentage klachten over producten. De toename van het geregistreerde aantal effecten klachten houdt verband met een procedurele afspraak om bepaalde effectenklachten direct door te leiden aan Klachtenservice. Verdeling centraal ontvangen klachten De aan Klachtenservice Rabobank Nederland voorgelegde klachten hadden betrekking op de volgende hoofdonderwerpen: Aard van klacht 2000 1999 betalingsverkeer 44% 47% algemeen (beleid,zorgvuldigheid, bejegening) 25% 19% effecten 13% 8% hypotheek 5% 9% kredietverlening 4% 5% opzegging relatie/ uitwinning zekerheden 3% 5% sparen 3% 3% verzekering 2% 3% overig 1% 1% Totaal 100% 100% Project Integraal Klachtenmanagement In 2000 is een project Integraal Klachten management gestart. Het doel van dit project is het verder stroomlijnen van het klachten management en het krijgen van meer inzicht in het totaalbeeld van de klachten die de Rabobank Groep bereiken. De eerste inventari satie leverde bovenstaande gegevens op en maakte duidelijk dat er nog belangrijke verbe teringen mogelijk zijn. Speerpunten van de vol gende fase van het project zijn het opzetten van een goede infrastructuur voor de behandeling van klachten en de verankering van het belang van klachten binnen de organisatie. Meer over de klachtenprocedures op www.rabobank.nl

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 9