Het primaire doel van de Rabobank Groep is het realiseren van klantwaarde. Onder klantwaarde wordt verstaan de waarde die de klant toekent aan de dienst verlening van de groep. Uitgangspunt daarbij is dat klanten ervaren dat de Rabobank Groep primair handelt in hun belang. 12 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 de groei van het aantal medewerkers bij de lokale Rabobanken af. Progress beoogt de gang van zaken bij de lokale Rabobanken efficiënter te laten verlopen, onder meer door centralisatie van de administratieve bedrijfsprocessen. Eerste Rabobank-CAO Een belangrijke gebeurtenis in het verslagjaar was het met de vakbonden bereikte akkoord over de eerste Rabobank-CAO. Een eigen CAO sluit beter aan bij de ambities van de Rabobank Groep. Bij de totstandkoming van de CAO hebben drie beleidsaspecten een rol gespeeld: maatwerk, inzetbaarheid en kwaliteit van de arbeid. Meer en meer betrokken leden In het kader van de vernieuwing van het coöpe ratieve bankieren klonk in het verslagjaar het startschot voor acties waarmee de lokale Rabobanken meer en meer betrokken leden gaan werven. De doelstelling is erop gericht dat in 2003 circa 1,2 miljoen klanten lid zijn. De eerste actie betrof de uitgifte in 2000 van Ledencertificaten, die de lokale banken in staat stelde de band met de leden aan te halen en tegelijkertijd zorgde voor een versterking van het eigen vermogen van de Rabobank Groep. Inmiddels is de ledenwerfactie in een hogere versnelling geschakeld met de introductie, begin 2001, van een Ledenwaarderings- programma en van het zesmaal per jaar ver schijnende ledenmagazine 'U' dat de klanten op de hoogte stelt van de voordelen die het lid maatschap biedt. Gedragscode genetische modificatie Een andere belangrijke gebeurtenis was de tot standkoming van een eigen gedragscode inzake genetische modificatie. De publicatie van deze code heeft tot ver buiten de landsgrenzen aan dacht getrokken als voorbeeld van maatschap pelijk verantwoord ondernemerschap. De gedragscode is voor de Rabobank Groep wereldwijd richtinggevend bij financieringsbe slissingen op het gebied van genetische modifi catie. De gedragscode die tot stand is gekomen met raadpleging van externe deskundigen heeft de volgende strekking: geen betrokkenheid als financier bij geneti sche modificatie van mensen; geen betrokkenheid bij genetische modificatie van dieren, tenzij de risico's wetenschappelijk aanvaardbaar zijn en er een groot maatschap pelijk draagvlak voor is; wel betrokkenheid bij genetische modificatie van planten, mits het maatschappelijk belang groot genoeg is en de risico's wetenschappelijk aanvaardbaar zijn. Meer over de gedragscode genetische modificatie op www.rabobankgroep.nl/corporate Klantwaarde u KLANTWAARDE de ervaren kwaliteit, de klanttevredenheid, de gedragsloyaliteit en de mate waarin klanten ervaren dat de groepsonderdelen primair han delen vanuit de behoeften en wensen van de klanten en daarna pas vanuit het eigen finan ciële belang van de groep. De resultaten In het najaar van 2000 heeft het Centrum voor Marketing Analyses, een onafhankelijk onder zoeksbureau, een eerste meting gehouden onder 1.200 relaties. Per onderscheiden klantdoel groep zijn 200 relaties ondervraagd, waardoor voor elk bedrijfsonderdeel een representatief beeld verkregen is (zie tabel). Op de belangrijkste indicatoren voor klant waarde zijn de onderstaande scores gerealiseerd. De Rabobank Groep wil over haar activiteiten niet alleen verslag doen in financiële termen, maar ook in termen van klantwaarde. Om op klantwaarde te kunnen sturen, is in het verslagjaar een speciaal onderzoeksinstrument ontwikkeld: de klantwaardemonitor. Klantenonderzoek Door middel van een telefonisch continu- onderzoek onder klanten van de lokale Rabobanken en Robeco Groep, De Lage Landen en Interpolis wordt vastgesteld wat de waarde is die klanten toekennen aan de onder delen van de Rabobank Groep. Daarbij wordt een aantal indicatoren in kaart gebracht, zoals Score 2000 Particulieren Ondernemers Primaire relaties Lokale Rabobanken Interpolis Robeco Groep Lokale Rabobanken Interpolis De Lage Landen Kwaliteit - Servicekwaliteit - Productkwaliteit 7,3 7,5 7.5 7.6 7,9 7,5 7,3 7,3 7.3 7.4 7.4 7.5 Klanttevredenheid 7,5 7,5 7,7 7,2 7,3 7,4 Percentage loyale klanten 80 78 88 78 69 78 Percentage klanten dat ervaart dat er primair gehandeld wordt vanuit de behoeften en wensen van de klanten en daarna pas vanuit het eigen financiële belang van de groep 65 51 48 45 38 35 Bron: Klantwaardemonitor, uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses in Amsterdam (november 2000)

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 8