10 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 meer dan het hebben van een web-site, waar klanten financiële diensten kunnen afnemen. Om volledig te kunnen profiteren van de moge lijkheden en efficiencyvoordelen die e-commerce biedt, zal internet in alle facetten van de bedrijfsvoering worden geïntegreerd. Random Access Banking Een belangrijk onderdeel van e-commerce bin nen de Rabobank Groep vormt uiteraard de verdere verbreding van de virtuele Rabobank. De populariteit van virtueel bankieren is in het verslagjaar explosief toegenomen. De introduc tie in oktober van het Random Access Banking- concept heeft belangrijk bijgedragen aan dit succes. Dit concept houdt in dat alle diensten en producten die via de fysieke kantoren van de lokale Rabobanken worden aangeboden, ook langs elektronische weg toegankelijk wor den gemaakt. Op die manier hebben klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag random access' tot hun Rabobank. Random Access Banking droeg ertoe bij dat ultimo 2000 al meer dan 1 miljoen klanten van de Rabobank Groep regelmatig virtueel bankie ren, tegen 700.000 ultimo 1999. Persoonlijk advies blijft kerntaak Random Access Banking is het antwoord op het veranderende behoeftepatroon van de klant. Klanten willen steeds meer zelf bepalen hoe zij gebruikmaken van de financiële dienst verlening: thuis, op het werk, bij de bankvesti- ging, via internet, via de vaste telefoon of via de mobiele telefoon. De uitbreiding van de vir tuele dienstverlening betekent overigens niet dat de persoonlijke dienstverlening via het kan torennet naar de achtergrond verschuift. Persoonlijk adviesbankieren blijft de kerntaak, de virtuele kanalen zijn daarbij aanvullend en ondersteunend. Europees initiatief niet zonder resultaat Het met DG Bank ondernomen Europese initia tief heeft ook resultaten opgeleverd. Het heeft ertoe geleid dat met andere coöperatieve part ners in Europa gesprekken op gang kwamen over samenwerking op projectbasis. Dit leidde in het verslagjaar al tot een samenwerkings overeenkomst tussen de Rabobank Groep en ICCREA, de centrale bank van de Italiaanse coöperatieve banken. De overeenkomst houdt in dat de Robeco Groep haar beleggingspro ducten via het lokale netwerk van de Italiaanse coöperatieve banken verkoopt en in een tweede fase ICCREA's vermogensbeheerder Aureo Gestioni zal overnemen. Met Duitse coöpera tieve partners, inclusief DG Bank, werden gesprekken gestart over het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van betalingsverkeer. Voorbereiding invoering chartale euro Op 1 januari 2002 is het zover, dan vindt de invoering van de chartale euro plaats. De invoering van de euro is een van de grootste monetaire operaties aller tijden. Uiteraard heeft dit een grote invloed op de financiële dienstver lening. Alle producten en diensten moeten wor den aangepast. De Rabobank Groep is daarom al jaren bezig met de voorbereiding. Hierdoor vindt een groot deel van de aanpassingen voor de klant automatisch plaats. In de loop van het verslagjaar heeft de Rabobank bedragen op rekeningafschriften reeds zowel in guldens als in euro's aangegeven. De betaalrekeningen wor den eind 2001 automatisch omgezet in euro's. Vanaf 1 januari 2002 geven de geldautomaten alleen nog euro's uit en zet het oplaadpunt van de chipknip alleen nog euro's op de chipknip. Samen met organisaties in het Nationaal Forum voor de Euro zal in de eerste maand van dat jaar het 'oude' geld ingewisseld worden voor de euro. De activiteiten van de Rabobank zijn erop gericht haar klanten zo goed mogelijk te helpen en te informeren. Kostenbeheersing blijft prioriteit Om de klantwaardedoelstelling blijvend waar te kunnen maken is het nodig extra aandacht te schenken aan kostenbeheersing en een efficiënte manier van werken. In 1999 is beleid ingezet om over de hele linie een forse relatieve kosten besparing te behalen. In het verslagjaar werden hiervan de eerste vruchten geplukt. Onder invloed van het efficiencyproject Progress nam Met de introductie van Random Access Banking wordt de totale dienstverlening via het fysieke kantorennet ook langs elektronische weg toegankelijk. Zo hebben klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag 'random access' tot hun Rabobank.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 7